Teikiama nuo
2024-01-06 08:00
Teikiama iki
2024-03-31 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
1 616 593.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Tauragės regiono plėtros taryba
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-02-01  Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Šilalės rajono savivaldybėje 
  12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-02-04  Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Pagėgių savivaldybėje 
  12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-03-01  Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas Tauragės rajono savivaldybėje 
  12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-03-02  Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas Pagėgių savivaldybėje 
 • Tikslinės grupės

  Atskirtį (taip pat ir dėl negalios) ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, patiriantys vaikai, ikimokyklinio amžiaus vaikai.

  Atskirtį (taip pat ir dėl negalios) ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, patiriantys vaikai, mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, kiti asmenys su negalia (vaikų tėvai, mokytojai ir kt.).

 • Galimi pareiškėjai

  Šilalės rajono savivaldybės administracija (veiklai 12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-02-01)

  Pagėgių savivaldybės administracija (veiklai 12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-02-04)

  Tauragės rajono savivaldybės administracija (veiklai 12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-03-01)

  Pagėgių savivaldybės administracija (veiklai 12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-03-02)

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos;

  Tauragės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos;

  Pagėgių savivaldybės ikimokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos;

  Tauragės rajono savivaldybės ugdymo įstaigos;

  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigos.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  90155.00 Eur (veiklai 12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-02-01); 698725.00 Eur (veiklai 12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-02-04); 190213.00 Eur (veiklai 12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-03-01); 637500.00 Eur (veiklai 12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-03-02)
 • Finansuojamoji dalis

  85 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Finansuojamos veiklos: 

  1) Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui (naujų patalpų įrengimas naujai formuojamoms grupėms esamuose pastatuose; naujų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ar priestatų statyba ir įrengimas; lauko edukacinių erdvių įrengimas naujai formuojamoms grupėms; esamų grupių (ikimokyklinio ugdymo ir / arba jungtinių (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) grupių) patalpų remontas ir įrengimas, kai neviršijant higienos normose numatytų reikalavimų plečiamas esamų grupių pajėgumas didinant ugdymo vietų skaičių grupėje; papildomai galimos investicijos atnaujinant ikimokyklinio ugdymo įstaigos visų grupių ugdytinių reikmėms (sportui, kūrybai, tyrinėjimui, renginiams ir kt.) naudojamas edukacines erdves).

  2) Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas (įsigyjamos transporto priemonės (autobusiukai), skirtos mokinių pavėžėjimui į ugdymo įstaigą ir iš jos, turi būti pritaikytos ar prireikus lengvai pritaikomos neįgalių asmenų (numatytos vietos neįgaliesiems asmenims pavežti ir užtikrintas saugus ir patogus tokių asmenų patekimas į transporto priemonę) ir mažų vaikų (kai pavėžėjimo paslauga teikiama ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdytiniams) saugiam ir patogiam pavėžėjimui).

  1. Įgyvendinant projektus pagal 1 punkte nurodytą veiklą:

  1.1. rekomenduojama, kad ikimokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos, į kurias numatomos investicijos, atitiktų informaciją, pateikiamą Mokyklų, įgyvendinančių ikimokyklinio ugdymo programas, žemėlapyje, kuris yra skelbiamas www.svis.smm.lt skiltyje „Žemėlapiai“;

  1.2. įrengiant naujas ar kuriant papildomas naujas vietas esamose grupėse, galima vykdyti rangos darbus, aprūpinti grupes baldais, buitine, vaizdo ir garso bei kompiuterine technika. Naujai sukurtų ikimokyklinio ugdymo vietų aprūpinimu indais, žaislais ir edukacinėmis priemonėmis pasirūpina projekto vykdytojas ir / arba projekto partneris savomis lėšomis;

  1.3. turi būti įrengtos arba atnaujintos esamos lauko edukacinės erdvės, skirtos naujai kuriamoms ikimokyklinio ugdymo grupėms. Gali būti tiesiami pėsčiųjų takai tarp naujai sukurtų ikimokyklinio ugdymo grupių ir joms skirtų lauko edukacinių erdvių;

  1.4. tvarkant visų ikimokyklinio ugdymo įstaigos grupių reikmėms naudojamas vidaus edukacines erdves, projekto lėšomis galima atlikti rangos darbus ir patalpas aprūpinti reikiamais baldais bei vaizdo, garso ir kompiuterine technika.

  2. Įgyvendinant projektus pagal 2 punkte nurodytą veiklą:

  2.1. visos mokiniams pavėžėti įsigyjamos transporto priemonės turi atitikti žalumo reikalavimus, nurodytus Gairių 3.2.10 ir 3.2.11 papunkčiuose;

  2.2. kelios savivaldybės gali pasirinkti kartu įgyvendinti vieną bendrą projektą.

  3.    Projekto veiklos gali būti vykdomos ikimokyklinio ir / ar bendrojo ugdymo programas vykdančiose valstybės ir / ar savivaldybių švietimo įstaigose.

  4.    Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad tos pačios veiklos ir išlaidos tame pačiame objekte nebūtų finansuojamos, jeigu jos yra numatytos finansuoti įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ programą;

  5.    Projekto veiklų metu sukurtų rezultatų tęstinumas turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

  6.    Projekto vykdytojas privalo įgyvendinti privalomas matomumo ir informavimo apie projektą veiksmų priemones, nustatytas PAFT.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekte negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principui įgyvendinti; 

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.

  2. Projekte turi būti numatyta:

  2.1. priemonės sukurtos ar pagerintos infrastruktūros prieinamumo visiems reikalavimui užtikrinti;

  2.2. kuriant naują infrastruktūrą turi būti užtikrinta, kad kuriama infrastruktūra atitiktų statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimus, susijusius su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, ir atitiktų beveik energijos nenaudojančių pastatų projektavimo, statybos ir eksploatacijos (angl. Nearly Zero Energy Building, NZEB) standartą;

  2.3. modernizuojant esamą infrastruktūrą turi būti laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų. Taip pat numatoma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme;

  2.4. kuriant naują ar modernizuojant esamą infrastruktūrą, rekomenduojama naudoti žaliąją infrastruktūrą – augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius;

  2.5. turi būti užtikrintas 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/844 reikalavimų, susijusių su energetiniu pastatų efektyvumu, laikymasis (turi būti numatoma paslaugų įsigijimo ir kt. dokumentuose);

  2.6. pastatų projektai ir statybos metodai turi būti paremti efektyvia analize atsižvelgiant į ISO 20887. Taip pat skatinama naudoti pakartotinai panaudojamas medžiagas;

  2.7. mažiausiai 70 proc. (pagal svorį) nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai atsirandančias medžiagas, nurodytas Europos sąrašo 17 05 04 kategorijoje) 2000/532 / EB), statybvietėje susidarančios atliekos turėtų būti parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitoms medžiagų panaudojimo galimybėms, įskaitant užpildymo operacijas, naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir Europos Sąjungos statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo;  

  2.8. operatoriai privalo riboti atliekų susidarymą procesuose, susijusiuose su statyba ir griovimu, laikydamiesi Europos Sąjungos statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo ir atsižvelgdami į geriausius prieinamus metodus bei naudodami selektyvų griovimą, kad būtų galima pašalinti ir saugiai tvarkyti pavojingas medžiagas ir palengvinti pakartotinį perdirbimą. Statybinės atliekos Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas;

  2.9. turi būti imamasi priemonių sumažinti triukšmą, dulkių ir teršalų išmetimą vykdant statybos ar priežiūros darbus;

  2.10. pagal poreikį galimos M2 arba M3 klasės transporto priemonės. Įsigyjamos tikslinės transporto priemonės gali būti varomos elektra ar vandeniliu, biodujomis, pagamintomis iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (RED II) reikalavimus atitinkančių žaliavų, arba hibridinės. Biodujomis, pagamintomis iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (RED II) reikalavimus atitinkančių žaliavų, varomos arba hibridinės (elektra / benzinas, elektra / dyzelinas) transporto priemonės turi būti ne žemesnio nei EURO VI-E standarto, kuris reglamentuoja teršalų išmetimą iš sunkiųjų transporto priemonių. Šis reikalavimas turi būti įrašytas transporto priemonių pirkimo dokumentuose, paslaugų įsigijimo ir kituose dokumentuose;

  2.11. M kategorijos kelių transporto priemonių atveju padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL);

  2.12. planuojama įsigyti įranga privalės atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EC ir Direktyvą 2011/65/EU.

  3. Priemonės veiklos atitinka Chartiją pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą. Konkretūs reikalavimai išdėstyti Gairių III skyriaus 2.1 dalies „Finansuojamos veiklos ir siekiami stebėsenos rodikliai“ finansuojamų veiklų lentelėje ir 2.1.3 bei 3.1.1 papunkčiuose.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas, kurie nenumatyti PAFT, nėra taikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-02-01 veiklos įgyvendinimo pabaiga: 2026 m. IV ketv.

  12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-02-04 veiklos įgyvendinimo pabaiga: 2027 m. II ketv.

  12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-03-01 veiklos įgyvendinimo pabaiga: 2025 m. II ketv.

  12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-03-02 veiklos įgyvendinimo pabaiga: 2026 m. IV ketv.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  - Pagal Gaires valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

  - Pagal Gaires valstybės pagalba, kuri atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1.    Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

  2.    Planuojamos išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, (toliau – PAFT), išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.

  3.    Projektų išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant PAFT nuostatoms.

  4.    Projektams kryžminis finansavimas netaikomas.

 • ES fondų lėšos
  1616593.00 Eur
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  90155.00 Eur (veiklai 12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-02-01); 698725.00 Eur (veiklai 12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-02-04); 190213.00 Eur (veiklai 12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-03-01); 637500.00 Eur (veiklai 12-003-03-01-23-(RE)-27-(LT027-02-01-01)-03-02)
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-02 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fs-01-01-fs-01-04-viesinimo-fs
  FS-01-04 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
  FN-01  01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  
  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.   https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn 
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.
  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais)
  https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas
  su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai:

  - dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos kartu su ekranvaizdžiais į rinkoje esančias kainas), išlaidų skaičiavimai;

  - pareiškėjo patvirtinimas, kad planuojamo įgyvendinti projekto veiklos nėra ir nebus finansuojamos  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos patvirtinimo“ patvirtintos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ ir /ar kitų priemonių lėšomis; 

  - dokumentai, įrodantys, kad daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioja ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos / nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo / nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;

  - savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo įsipareigojama prisidėti prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis, įskaitant ir netinkamų finansuoti projekto išlaidų apmokėjimą;

  - jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas, turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą.

  - investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle (teikiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms ir (ar) teisingumo vykdymo funkcijai atlikti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo PVM, viršija vieną milijoną eurų). Investicijų projektas rengiamas vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“. Vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, gali būti rengiamas vienas investicijų projektas keliems RPPl projektams.  

 • Priedai

  1. Projekto įgyvendinimo plano forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad
   (žr. „PAFT 1 priedas“). 

  2. Projekto sutarties forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad
   (žr. „PAFT 3 priedas“).

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus  R.B.2.2070  Naudotojai per metus  15
  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas  P.B.2.0066  Asmenys  15
  Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius  P.S.2.1024  Skaičius  15
  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus  R.B.2.2070  Naudotojai per metus  40
  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas  P.B.2.0066  Asmenys  40
  Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius  P.S.2.1024  Skaičius  40
  Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus  R.S.2.3030  asmenys per metus  30 
  Tikslinės transporto priemonės  P.S.2.1029  skaičius 
  Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus  R.S.2.3030  asmenys per metus  60 
  Tikslinės transporto priemonės  P.S.2.1029  skaičius 
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Irma Marozienė
  tel. +370 656 03109
  el. p. i.maroziene@cpva.lt