Nr. 10-013-P

Teikiama nuo
2023-10-17 08:00
Teikiama iki
2024-02-29 18:00 Liko 1 d. 18 val.
Finansavimo suma
35 171 555.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  12-003-03-01-04-01-01  

  Įgyvendinti priemones, kad į ikimokyklinį ugdymą būtų sėkmingai įtraukti vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir / ar turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (Vaiko garantijos iniciatyva) Sostinės regione (IP metodologinio dokumento 4.3.3veikla).

  Vaikų, augančių šeimose, kurios patiria socialinę riziką, įtraukimas į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei pagalbos jiems teikimas ugdymo procese, siekiant užkirsti kelią pasiekimų ir pažangos atotrūkiui dėl socialinio ir ekonominio konteksto. Pagalba ugdymo procese suprantama kaip: ugdymo lėšų panaudojimas mokinio reikmėms, t. y., kai yra poreikis, švietimo pagalbai teikti ir įsigyti individualių ugdymo priemonių reikalingų ugdymo programai įgyvendinti, vežimo į / iš ugdymo įstaigos paslaugos užtikrinimas, kultūros ir neformaliojo švietimo paslaugų teikimas, savivaldybių reglamentuoto vaikų išlaikymo mokesčio ir mokesčio už vaikų maitinimą apmokėjimas.

   12-003-03-01-04-01-02

  Įgyvendinti priemones, kad į ikimokyklinį ugdymą būtų sėkmingai įtraukti vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir / ar turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (Vaiko garantijos iniciatyva) Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (IP metodologinio dokumento 4.3.3 veikla).

  Vaikų, augančių šeimose, kurios patiria socialinę riziką, įtraukimas į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei pagalbos jiems teikimas ugdymo procese, siekiant užkirsti kelią pasiekimų ir pažangos atotrūkiui dėl socialinio ir ekonominio konteksto. Pagalba ugdymo procese suprantama kaip: ugdymo lėšų panaudojimas mokinio reikmėms, t. y., kai yra poreikis, švietimo pagalbai teikti ir įsigyti individualių ugdymo priemonių reikalingų ugdymo programai įgyvendinti, vežimo į / iš ugdymo įstaigos paslaugos užtikrinimas, kultūros ir neformaliojo švietimo paslaugų teikimas, savivaldybių reglamentuoto vaikų išlaikymo mokesčio ir mokesčio už vaikų maitinimą apmokėjimas.

 • Tikslinės grupės

  Vaikai, augantys socialinę riziką patiriančiose šeimose, ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Žyma, apie vaikus, augančius socialinę riziką patiriančiose šeimose, gaunama iš ŠVIS, kuri sujungta su Socialinės paramos šeimai informacine sistema.

 • Galimi pareiškėjai

  VšĮ Europos socialinio fondo agentūra.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Savivaldybės ar savivaldybių administracijos, mokyklos, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Valstybinės mokyklos) ir kuriose veikia ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  35 171 555.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc. projekto vertės

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Taikant Reglamento (ES) 2021/1060 63 straipsnio 3 dalies nuostatą dėl ESF+, su veiksmais susijusios išlaidos gali būti priskirtos bet kuriai programos regionų kategorijai su sąlyga, kad veiksmas padeda siekti konkrečių 2021 – 2027 m. plėtros programos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-04 „Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą“ tikslų.

  Taikant Reglamento (ES) 2021/1060 63 straipsnio 3 dalies nuostatą dėl ESF+ projektų, tinkama tikslinė grupė ar jos dalis, kai yra pagrįstas poreikis, gali būti priskiriama vienam iš regionų, neatsižvelgiant į tai, kuriame regione asmenys gyvena ar dirba, su sąlyga, kad veiksmas padeda siekti konkrečių 2021 – 2027 m. plėtros programos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-04 „Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą“ tikslų.

  Projekto išlaidos, kurios apmokamos iš valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšų kitų teisės aktų nustatyta tvarka, negali būti kompensuojamos projekto lėšomis.

  Projektas turi atitikti projektų bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Strateginio valdymo metodikos 136 punkte ir PAFT 2 priede.

  Projekto vykdytojas privalo įgyvendinti privalomas matomumo ir informavimo apie projektą veiksmų priemones, nustatytas PAFT.

  Jei pagal pažangos priemonę numatoma įgyvendinti strateginės svarbos projektą arba projektą, kurio vertė viršija 10 000 000 eurų (dešimt milijonų eurų), įtraukiamas reikalavimas projekto vykdytojui surengti komunikacinį renginį ar veiklą, įtraukiant Europos Komisiją ir vadovaujančiąją instituciją.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekte negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ar kitais pagrindais principui įgyvendinti;

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti;

  1.3. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį inovatyvumo (kūrybingumo) principui įgyvendinti

  2. Projekte turi būti numatyta:

  2.1. projektas turi prisidėti prie horizontaliojo principo mažinti socialinę atskirtį, t. y. kad būtų sudaroma galimybė vaikams, augantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose, gauti kokybiškas paslaugas ir priemones dalyvauti ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme;

  2.2. projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y. turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088. Atitiktis šiam principui turi būti užtikrinta viso projekto įgyvendinimo metu (Aprašo priedas).

  Veiklos ir poveiklės atitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatas pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (toliau – ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą.

  Projekto vykdytojas privalo nepažeisti Chartijos reikalavimų projekto vykdymo metu.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas, nei tie, kurie numatyti PAFT, netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti įgyvendintos per 36 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo. Prireikus projekto veiklos gali būti pratęstos pagrįstam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, atitinkanti 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  Planuojamos išlaidos turi atitikti  PAFT VII skyriuje išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.

  Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

  1. individualios ugdymo priemonės, reikalingos ugdymo programai įgyvendinti (pvz., pratybų sąsiuviniai, skaičiuotuvai, rašymo, braižymo, piešimo ir kitos vaiko individualiai naudojamos mokymosi priemonės), sportinė apranga, avalynė, drabužiai ir kiti būtini vaikui ugdyti reikmenys, kuriais vaikai neaprūpinami Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka);

  2. vaikų vežimo ir lydinčio asmens darbo užmokesčio išlaidos;

  3. kultūros ir neformaliojo švietimo paslaugos;

  4. papildomos mokymo išlaidos ugdymui ir švietimo pagalbai (ugdymo lėšos);

  5. savivaldybių reglamentuotas vaikų išlaikymo mokestis;

  6. maitinimas (išskyrus atvejus, kai skiriamas nemokamas maitinimas pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą).

  Projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas, vadovaujantis PAFT 155, 156 punktais.

  Projekto išlaidos pagal regionus negali viršyti regionams Aprašo 2.5.1 ir 2.5.2 papunkčiuose nurodytų sumų ir turi būti pasiekti regionams nurodyti stebėsenos rodikliai.

  Projekto partneriai išlaidas gali patirti pagal visas ar pagal dalį Aprašo 13.5 papunktyje nurodytų išlaidų kategorijų bei paskirstyti išlaidas pagal šias kategorijas proporcingai, atsižvelgdami į vaikų poreikius.

  Vadovaujantis Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 677 „Dėl Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, projekto partneriai, esant poreikiui, turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad vaikai, kurie buvo įtraukti į Mokinių registrą vėliau nei buvo pateikti duomenys Ministerijai dėl valstybės biudžeto asignavimų, negauna finansavimo. Tokiu atveju projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti išlaidos pagal šį Aprašą.

  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, kurioms apmokėti, skyrus ES struktūrinių fondų lėšų pagal šį Aprašą, jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

 • ES fondų lėšos
  27 830 778.00
 • ES fondas
  Europos socialinis fondas +
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  7 340 777.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  35 171 555.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01  Fiksuotoji norma netiesioginėms projekto išlaidoms.  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų (7 proc.) 
    FS-01-02   01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą;
  b) projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta informacija apie veiksmą, akcentuojant iš ES gaunamą finansinę paramą;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomai pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama
  FS-01-01   - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą;
  b) projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta informacija apie veiksmą, akcentuojant iš ES gaunamą finansinę paramą;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomai pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama
 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
   Jaunesnių nei 18 metų vaikų skaičius

  P-12-003-03-01-04-05

  P.B.2.0506  

   Asmenys 510 
  Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų, kurie yra privalomai ugdomi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ne trumpiau kaip 6 mėnesius, dalis 

   R-12-003-03-01-04-03

  R.S.2.3509

   Procentai 80 
  Jaunesnių nei 18 metų vaikų skaičius 

   P-12-003-03-01-04-05

  P.B.2.0506

  Asmenys  2540 
  Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų, kurie yra privalomai ugdomi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ne trumpiau kaip 6 mėnesius, dalis 

  R-12-003-03-01-04-03

  R.S.2.3509  

   Procentai 80 
 • Kontaktai

  Centrinė projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyriaus projektų vadovė
  Nijolė Papievytė, tel. +370 654 67384, el. p. n.papievyte@cpva.lt