Nr. 11-006-T

Teikiama nuo
2024-05-15 08:00
Teikiama iki
2024-07-15 17:00 Liko 27 d. 10 val.
Finansavimo suma
10 114 633.73 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Vidaus reikalų ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  01-004-08-04-01-03-01  „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų administravimui“ Sostinės regione. 
  01-004-08-04-01-03-02  „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų administravimui“ Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione. 
 • Tikslinės grupės

  1. Miesto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) darbuotojai ir miesto VVG savanoriai (jei sudaryta savanoriškos veiklos sutartis), valdymo organai ir valdymo organų nariai;

  2. Vietos plėtros projektų rengėjų ir (ar) vykdytojų atstovai;

  3. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos bendruomenė (Aprašo 2.2.3 papunktyje nurodytos veiklos vykdymo atveju).

 • Galimi pareiškėjai

  Miesto VVG, kurių vietos plėtros strategijos yra įtrauktos į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą.

  Pareiškėjas, teikdamas projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), turi atitikti Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“, 4 punkte nustatytus reikalavimus.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Netaikoma

 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Pareiškėjas gali pareiškėjo lėšomis prisidėti prie projekto finansavimo. Jeigu atitinkamos vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos finansinis veiksmų planas“ strategijos administravimo išlaidoms buvo nurodytas pareiškėjo lėšų prisidėjimo procentas, pareiškėjas privalo minėtos vietos plėtros strategijos dalyje nurodytu procentu prisidėti prie projekto finansavimo.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Remiamos veiklos:

  1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas, įgyvendinimo priežiūra ir stebėsena, taip pat vietos plėtros strategijos keitimas;

  2. vietos plėtros projektų atrankos dokumentų parengimas (atrankos kriterijų, atrankos vidaus tvarkų, gairių ir kitų vietos plėtros projektų atrankai reikalingų dokumentų parengimas) ir projektų atranka, vertinimas ir įgyvendinimo priežiūra ir stebėsena;

  3. informavimas apie miesto VVG veiklą, vietos plėtros strategijos administravimo projekto įgyvendinimą ir vietos plėtros strategijos įgyvendinimą;

  4. vietos plėtros PĮP rengimui ir (ar) vietos plėtros projektų įgyvendinimo administravimui reikalingų vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimas, vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų konsultavimas ir mokymas;

  5. miesto VVG darbuotojų,  miesto VVG savanorių (jei sudaryta savanoriškos veiklos sutartis), valdymo organų narių kompetencijų stiprinimas remiamas tiek, kiek reikalinga Aprašo 2.2.1–2.2.2 veikloms vykdyti; projektų veiklos negali dubliuoti veiklų, vykdomų CPVA įgyvendinant projektą „Miestų vietos veiklos grupių kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimas“, kuriam skirtas finansavimas pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-808 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2022–2030 metų plėtros programos vykdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Horizontaliųjų principų reikalavimai:

  1. Projekte negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt. principų įgyvendinimui; 

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, įgyvendinimui. 

  2. Projekte turi būti užtikrinamas prieinamumo visiems reikalavimo įgyvendinimas ir taikomas universalaus dizaino principas.

  3. Įgyvendinant projekto veiklas turėtų būti laikomasi inovatyvumo (kūrybingumo) pricipo, t. y. įgyvendinant veiklas vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai, taikomos naujos idėjos (produktai, paslaugos, modeliai), kurios geriau tenkina socialinius poreikius.

  4. Projektų atitikties Reikšmingos žalos nedarymo horizontaliems principams vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas Aprašo 1 priede. Veikla, vadovaujantis Europos Komisijos 2021 m. vasario 12 d. patvirtintomis Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos atsparumo ir didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis, atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje, arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą.

  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos reikalavimai:

  Pagal Aprašą numatyta veikla nepažeidžia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Siekiant užtikrinti BIVP metodo ir partnerystės principo skaidrų įgyvendinimą, miesto VVG narių skaičius projekto įgyvendinimo pabaigoje turi būti padidėjęs ne mažiau nei 2 naujais nariais (nauji nariai turi atstovauti vietos bendruomenei ir (ar) nevyriausybinėms organizacijoms arba verslo įmonėms ir (ar) asocijuotoms verslo struktūroms, veikiančioms vietos plėtros strategijos teritorijoje).

  Kiti papildomi reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas, nei numatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2029 m. rugsėjo 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede (https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3)

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų specialieji atrankos kriterijai

  Eil. Nr.   Kriterijaus tipas  Kriterijus  Kriterijaus vertinimo metodas 
  1.  Specialusis  Projekto pareiškėjas yra miesto VVG, kurios vietos plėtros strategija yra įtraukta į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą.  Vertinama, ar pareiškėjas yra galinti administruoti vietos plėtros strategijų įgyvendinimą miesto VVG, t. y. ar jos vietos plėtros strategija, kaip tinkama finansavimui gauti, įtraukta į jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto sudarytą siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu. 
  2.  Specialusis  Projektas atitinka vietos plėtros strategijos, kuri yra įtraukta į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą, nuostatas.   Vertinama, ar projekto tikslas atitinka vietos plėtros strategijos, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu, dalyje „Vietos plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos tvarkos apibūdinimas“ nustatytus vietos plėtros strategijos administravimo veiksmus, o projekto finansavimo Investicijų programos ERPF lėšų ir BF lėšų dydis neviršija vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos finansinis veiksmų planas“ numatytos ERPF lėšų ir BF lėšų sumos. 

   

 • Reikalavimai

  1. Projektų išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371
  ad/asr
  ), VII skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“ projektų išlaidoms nustatytus reikalavimus.

  2. Projekto vykdytojas turi vadovautis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, patvirtintomis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) direktoriaus 2023 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2023/8-246 (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams).

  3. Netinkamos finansuoti projekto lėšos nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“.

  4. Didžiausia galima finansuoti projekto dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos finansinis veiksmų planas“ nenustatyta kitaip.

  5. Projektuose numatytos finansuojamos veiklos pagal Aprašą neturi būti finansuojamos / finansuotos iš kitų nacionalinių, tarptautinių programų ir (arba) Investicijų programos lėšų, dėl ko atsirastų rizika tas pačias išlaidas apmokėti antrą kartą. Projektų veiklos negali dubliuoti veiklų, vykdomų CPVA įgyvendinant projektą „Miestų vietos veiklos grupių kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimas“, kuris finansuotas pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1V-808 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2022–2030 metų plėtros programos vykdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“.

  6. Pridėtinės vertės mokestis laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis.

  7. Darbo užmokesčio išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis, jei projekto vykdytojas darbuotojus į miesto VVG priima viešo konkurso būdu, laikydamasis nešališkumo ir skaidrumo reikalavimų. Šis Aprašo papunktis netaikomas iki jo įsigaliojimo dienos priimtiems miesto VVG darbuotojams.

  8. Įgyvendinamiems projektams projekto sutartyje gali būti numatytas iki 30 procentų avansas projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos. Avansas išmokamas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus „Projektų įgyvendinimas“ ketvirtojo skirsnio „Projektų įgyvendinimo stebėsena ir mokėjimai projekto vykdytojui“ dalyje „Avanso mokėjimo sąlygos“ nustatyta tvarka.

  9. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti išlaidos turi būti finansuojamos iš pareiškėjo lėšų.

  Projekto veiklos, įskaitant ir viešuosius pirkimus, gali būti pradėtos įgyvendinti ir projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, bet ne anksčiau nei vietos plėtros strategija, kuriai įgyvendinti skirtas projektas, Strategijų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka buvo įtraukta į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą.

 • ES fondų lėšos
  8 042 125.43
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  2 072 508.30
 • Nuosavo įnašo dalis

  Pareiškėjas gali pareiškėjo lėšomis prisidėti prie projekto finansavimo. Jeigu atitinkamos vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos finansinis veiksmų planas“ strategijos administravimo išlaidoms buvo nurodytas pareiškėjo lėšų prisidėjimo procentas, pareiškėjas privalo minėtos vietos plėtros strategijos dalyje nurodytu procentu prisidėti prie projekto finansavimo.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-03  01  Iki 40 proc. fiksuotoji norma  Netiesioginės išlaidos ir tiesioginės išlaidos. 
 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede pateiktą formą.

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt

  PĮP teikimo tvarka (DMS mokymų medžiaga, tvarkos aprašas, naudotojo instrukcija): https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Kartu su PĮP pareiškėjas turi pateikti:

  1.  užpildytą deklaraciją apie nepasikeitusius pareiškėjo duomenis (Aprašo 2 priedas); jei nuo įtraukimo į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą datos pasikeitė pareiškėjo duomenys (t. y. projekto pareiškėjo įstatai, kolegialaus valdymo organo nariai ir (arba) vadovas ar administracijos vadovas), pareiškėjas turi pateikti pasikeitimą įrodančius dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo atitiktį Strategijų rengimo taisyklių 4 punkte nustatytiems reikalavimams;

  2. projekto išlaidas pagrindžiančius dokumentus:

  2.1. dokumentus, pagrindžiančius projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas, išlaidų skaičiavimai) (jei taikoma);

  2.2. dokumentus, pagrindžiančius darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašas, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas); sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu analogiškoms tos institucijos pareigybėms arba oficialia statistika – taip, kaip apibrėžta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 301 punkte; įkainiui pagrįsti turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui, nuasmenintos darbo sutartys analogiškoms pareigybėms projekte ir (arba) ne trumpesnio nei 3 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės priskaitymo–apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis darbo užmokesčio paskyrimo ir išmokėjimo faktą; taip pat galima remtis tos institucijos parengta ir patvirtinta Darbuotojų atlygio politika, kuri taikoma visiems institucijos darbuotojams; 

  2.3. darbo užmokesčio vertinimui užpildytą pažymą, patvirtintą CPVA direktoriaus 2024 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 2024/8-2 „Dėl 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos bei Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo veiklos vadovo projekto įgyvendinimo plano vertinimo procedūros (3.1.2) pakeitimo“;

  3. rodiklio „Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas“ apskaičiavimui reikalingą informaciją apie miesto VVG narių skaičių (Aprašo 3 priedas).

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pažangos priemonės poveiklės numeris  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  01-004-08-04-01-03-01  Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas  R-01-004-08-04-01-01 (R.S.2.3034)   Skaičius  64 
  BIVP strategijos, kurioms suteikta parama  P-01-004-08-04-01-02 (P.B.2.0080)   Strategijų skaičius 
  01-004-08-04-01-03-02 Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas  R-01-004-08-04-01-01 (R.S.2.3034)   Skaičius  215
  BIVP strategijos, kurioms suteikta parama  P-01-004-08-04-01-02 (P.B.2.0080)   Strategijų skaičius  43
 • Taikomi teisės aktai

  Bendrieji teisės aktai:

  1.1.    2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės;

  1.2.    Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2021/1057, 2021 m. birželio 24 d., kuriuo nustatomas „Europos socialinis fondas +“ (ESF+) ir panaikinamas Reglamentas Nr. 1296/2013;

  1.3.    Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis, patvirtinta Europos Komisijos 2022 m. balandžio 22 d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinama partnerystės sutartis su Lietuvos Respublika (apie nurodytą sprendimą EK pranešė dokumentu Nr. C(2022)2427) su visais pakeitimais;

  1.4.    2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742;

  1.5.    2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos įgyvendinimo Lietuvoje bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“;

  1.6.    Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

  Specialieji teisės aktai:

  1.7. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“;

  1.8. Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“;

  1.9. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-74 „Dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“; 

  1.10. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos patvirtinimo“.

  1.11. 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų administravimui“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. vasario 26  d. įsakymu Nr. 1V-182 „Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-536 „Dėl 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/edeebc90d4b111eead77e967e3995264