Teikiama nuo
2023-09-20 08:00
Teikiama iki
2023-10-20 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
605 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Inovacijų transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-001-01-05-07  Startuolių ekosistemos plėtros skatinimas, pagal veiklą vykdoma poveiklė – startuolių inkubavimo veikla Europos kosmoso agentūros verslo inkubavimo centre. 
 • Tikslinės grupės

  MVĮ, turinčios susitarimą dėl inkubavimo su EKA Centru.

 • Galimi pareiškėjai

  Mokslo ir technologijų parkai, turintys susitarimą su EKA dėl verslo inkubavimo centro veiklos vykdymo.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  605 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  50 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  2.1. Pagal Aprašą finansuojama veikla – startuolių ekosistemos plėtros skatinimas, pagal veiklą vykdoma poveiklė – startuolių inkubavimo veikla Europos kosmoso agentūros verslo inkubavimo centre. 

  2.2. Pagal veiklą remiamas mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir (ar) inovacinės veiklos vykdymas ir skatinama Lietuvos kosmoso sektoriaus plėtra, sukuriant ir stiprinant sėkmingų su kosmosu susijusių startuolių bendruomenę Lietuvoje;

  2.3. įgyvendinant projektą projekto vykdytojas turi vykdyti šias veiklas:

  2.3.1. visuomenei ir kosmoso bendruomenei pristatyti Europos kosmoso agentūros Verslo inkubavimo centrą (toliau – EKA Centras) kaip su kosmoso verslo inkubavimu susijusį centrą Lietuvoje;

  2.3.2. skelbti bei įgyvendinti kvietimus, skirtus startuolių atrankai dalyvauti EKA Centro veikloje;

  2.3.3. atrinkti projekto partnerius, kurie dalyvaus EKA Centro veikloje, bei pasirašyti su jais sutartį dėl inkubavimo;

  2.3.4. suteikti  startuoliams paslaugas, kurios apibrėžtos EKA Centro susitarime su Europos kosmoso agentūra (toliau – EKA);

  2.3.5. rūpintis atrinktų startuolių finansavimu, jų veiklos progreso stebėsena bei tęstinumo užtikrinimu.

  2.4. Aprašo 2.3 papunkčiuose nurodytos finansuojamos veiklos turi būti numatytos viename projekte.

  2.5. Administruojančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Administruojanti institucija).

  2.6. Tikslinė projekto grupė – MVĮ, turinčios susitarimą dėl inkubavimo su EKA Centru.

  2.7. Galimi pareiškėjai – Mokslo ir technologijų parkai, turintys susitarimą su EKA dėl verslo inkubavimo centro veiklos vykdymo (toliau – Pareiškėjas).

  2.8. Projekto partneriai – kosmoso srities startuoliai, atrinkti EKA Centro gauti paslaugas EKA Centre bei turi tai patvirtinantį dokumentą – sutartį dėl inkubavimo. Startuolių atrankos procesą reglamentuoja ir organizuoja EKA atstovai, kurie patvirtina startuolių veiklos atitikimą kosmoso sričiai. Startuoliai vykdo su kosmoso sektoriumi susijusius inovatyvias veiklas. 

  2.9. Partnerių sąrašas gali būti papildomas projekto įgyvendinimo metu.

  2.10. Pagal Aprašą projektui įgyvendinti skiriama iki 500 000 Eur (penkių šimtų tūkstančių eurų) EGADP lėšų ir ne daugiau kaip 105 000 Eur (šimtas penki tūkstančiai eurų) Valstybės biudžeto lėšų, skirtų PVM kompensuoti.

  2.11. Vienam projekto partneriui tenkanti projekto lėšų suma negali būti didesnė negu 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų). Projektai ko-finansuojami iš EGADP ir nuosavų lėšų. Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro iki 50 proc. iš EGADP lėšų (t. y. iki 25 000 Eur) ir iki 50 proc. lėšų, kurias startuolis gauna iš EKA (t. y. iki 25 000 Eur).

  2.12. Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede.

  2.13. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti nuo Sutarties dėl inkubavimo pasirašymo iki 2026 m. I ketvirčio.

  2.14. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo. Iki PĮP pateikimo arba iki prašymo dėl partnerio įtraukimo pateikimo, jei partnerių sąrašas papildomas projekto įgyvendinimo metu, iki projekto sutarties sudarymo pareiškėjas su partneriu (-iais) turi susitarti dėl tarpusavio teisių ir pareigų įgyvendinant projektą ir pateikti administruojančiajai institucijai tai įrodantį dokumentą – sutartį dėl inkubavimo su vertimu į valstybinę kalbą.

  2.15. Kartu su PĮP administruojančiajai institucijai turi būti pateikti dokumentai:

  2.15.1. Partnerio deklaracija pagal PĮP 1 priede pateiktą formą (taikoma, jei projektas bus įgyvendinamas su partneriu (-iais)). 

  2.15.2. Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius pagal PĮP 2 priede pateiktą formą (taikoma, jei projektas bus įgyvendinamas su partneriu (-iais)).

  2.15.3. Sutartis dėl inkubavimo kartu su vertimu į Valstybinę kalbą (Administruojanti institucija, įvertinusi šios sutarties sąlygas, laiko šį dokumentą tinkamu ir nereikalauja iš pareiškėjo pateikti kito įrodančio dokumento, kuriuo susitariama dėl tarpusavio teisių ir pareigų įgyvendinant projektą);

  2.15.4. Nuosavo indėlio ir netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai. EKA Centro susitarimas su EKA yra laikytinas projekto partnerio nuosavo įnašo išlaidas pagrindžiančiu dokumentu.

  2.16. Projektų atranka atliekama planavimo būdu.

  2.17. Netinkamos finansuoti išlaidos, kurių nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, taip pat tinkamos finansuoti, tačiau kurių nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos projekto vykdytojo ir (ar) projekto partnerių lėšomis. 

  2.18. Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – dotacija. 

  2.19. Projektų komunikacijos ir informavimo veiksmai atliekami vadovaujantis Taisyklių VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami HP: HP – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą; inovatyvumo. 
  Darnaus vystymosi horizontalusis principas suprantamas kaip ekonominio, socialinio ir aplinkos sričių vystymosi balansas. Projektas turi prisidėti prie 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų patvirtintų darnaus vystymosi tikslų: 8 – Deramas darbas ir ekonomikos augimas, 9 – Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra, 17 – Stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę. Projektu orientuojamasi į didelę pridėtinę vertę kuriantį ekonomikos sektorių, netiesiogiai remiamas labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių augimas, gebėjimų ugdymas, galimybė dalyvauti MTEP veiklose, remiamas jaunų žmonių dalyvavimas vystant ekonomikos sektorių. Projektas taip pat prisidės prie strateginių tikslų didinti sektoriaus dalį šalies BVP. Projektas taip pat skatins kurti naujas technologijas, įskaitant ir draugiškas aplinkai. Taip pat siekiant didinti viešojo sektoriaus indėlį skatinant darnų vystymąsi, įgyvendinant projektines veiklas, bus siekiama, kad dalis pirkimų būtų atliekami kaip žalieji viešieji pirkimai. Projektai taip pat turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y. turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088. Atitiktis šiam principui turi būti užtikrinta viso projekto įgyvendinimo metu. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede.
  Lygių galimybių horizontaliojo principo taikymas užtikrina, kad nevaržomos žmogaus teisės ar neteikiamos asmeniui privilegijos dėl jo lyties, tautybės, rasinės ar etninės kilmės, kalbos, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, socialinės padėties, amžiaus arba seksualinės orientacijos bei nevaržomos galimybės tokiomis pačiomis kaip ir kitų asmenų sąlygomis naudotis paslaugomis, infrastruktūra, transportu ir kitomis priemonėmis. Veiklų įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų.
  Inovatyvumo horizontalusis principas suvokiamas kaip inovatyvių ir veiksmingiausių veikimo būdų paieška ir taikymas, mokslinių tyrimų ir mokslo pažangos rezultatų taikymas, sprendžiant šaliai aktualius iššūkius, kuriant didesnės vertės, geresnės kokybės paslaugas ir produktus visose valstybės veiklos srityse. 
  Projektas turi tiesiogiai prisidėti prie sisteminės inovacijų ekosistemos problemų, ribojančių inovacijomis grįstos ekonomikos kūrimą ir visuomenės pažangą sprendimo. Pirmiausia projektas prisidės prie startuolių, studentų, jaunų absolventų, fizinių asmenų, ketinančių steigti ir plėtoti verslą įgalinimo. Be to, projektu bus remiamos verslo ir mokslo galimybės dalyvauti MTEP veiklose ir tarptautinė tinklaveika. Projektas taip pat prisidės prie verslo ir mokslo rezultatų sklaidos. Galiausiai projekto veiklų poveikis lemia, kad kuriami ir (ar) diegiami inovatyvūs produktai.
   

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Pagal Aprašą reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas numatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projektas turi būti įgyvendintas iki 2026 m. I ketvirčio.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  8.1. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, Pareiškėjui neteikiama.

  8.2. Vykdant projekto veiklas de minimis pagalba teikiama projekto partneriams. Tokia de minimis pagalba atitinka teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013. PFSA nustatomos de minimis pagalbos teikimo sąlygos, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Pareiškėjas patikrina projekto partnerio gavėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Projektą įgyvendinanti institucija turi patikrinti visas su Pareiškėju susijusias įmones dėl de minimis pagalbos, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnyje. Priėmus sprendimą finansuoti projektą, projektą Pareiškėjas per 5 darbo dienas registruoja suteiktos de minimis pagalbos sumą Registre.

  8.3. Pagal PFSA teikiama de minimis pagalba gali būti teikiama ne ilgiau kaip iki Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 galiojimo laikotarpio pabaigos.

  8.4. Bendra vienam naudos gavėjui ir su juo susijusiems naudos gavėjams teikiama valstybės pagalbos pagal De minimis reglamentą suma negali viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų). Šis reikalavimas taikomas nepriklausomai nuo de minimis pagalbos formos arba siekiamų tikslų ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės skirta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama Europos Sąjungos kilmės ištekliais. 

  8.5. Jei partneris  yra įmonė, viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje.  

  8.6. Naudos gavėjui keliami šie reikalavimai:

  8.6.1. finansavimo skyrimo momentu yra Lietuvos Respublikoje registruota įmonė, atitinkanti startuolių apibrėžimą taip kaip jis pateiktas Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;   

  8.6.2. turi teisę gauti de minimis pagalbą.

  8.7. Pagal veiklą  partneriu  negali būti subjektas, kuris atitinka nors vieną šių sąlygų: 

  8.7.1. kuriam taikomas neįvykdytas vykdomasis raštas išieškoti lėšas po ankstesnio Europos Komisijos sprendimo, kuriuo pagalba pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka; 

  8.7.2. kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu, arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt

  8.7.3. kurį kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje arba turintys šių valstybių pilietybę, taip pat fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Ukrainos teritorijos dalyse – aneksuotoje Krymo ir kitose Ukrainos Vyriausybės nekontroliuojamose teritorijose, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba turintys šių teritorijų pilietybę; 

  8.7.4. nesugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kurią valstybė iš savo išteklių teikia tam tikriems ūkio subjektams arba tam tikroms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, suteikdama išskirtinę ekonominę naudą, kuri neatsirastų rinkos sąlygomis ir kuri iškraipo konkurenciją bei veikia prekybą tarp Europos Sąjungos valstybių narių, Europos Komisijos sprendimu pripažintos neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, kaip tai numatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.

 • EGADP subsidijos lėšos
  500 000.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  105 000.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  605 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-03   01  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM (FS-01-03)   Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM 
  FS-01-04  01   Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM (FS-01-04) Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM 
  FN-01  01  Fiksuotoji norma netiesioginėms projekto išlaidoms (FN-01)   Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų (7 proc.)
  FN-05-01  01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. 
  FN-05-02  01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. 
  FN-05-03  01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. 
  FN-05-04  01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. 
  FN-05-05  01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. 
  FN-05-06  01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos   Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų.
  FN-05-07   01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. 
  FN-05-01  01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.   Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų.
  FN-05-02  01   Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas projekto įgyvendinimo planas (su visais privalomais priedais) pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir teikiamas el. paštu info@cpva.lt

  Įsteigus Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinę sistemą (INVESTIS) parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) turės būti teikiamas tik per INVESTIS duomenų mainų svetainę.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Teikiant PĮP kartu turi būti pateikta:

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais)

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas
  su partneriu (-iais)  

  Kiti priedai: 

  • Sutartis dėl inkubavimo kartu su vertimu į Valstybinę kalbą (Administruojanti institucija, įvertinusi šios sutarties sąlygas, laiko šį dokumentą tinkamu ir nereikalauja iš pareiškėjo pateikti kito įrodančio dokumento, kuriuo susitariama dėl tarpusavio teisių ir pareigų įgyvendinant projektą);
  • Nuosavo indėlio ir netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai. EKA Centro susitarimas su EKA yra laikytinas projekto partnerio nuosavo įnašo išlaidas pagrindžiančiu dokumentu.
 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus    P-05-001-01-05-07-03 P.S.1.1131.1 Vienetai  1  
  Investicijas gavusių startuolių skaičius  P-05-01-01-05-07-04 P.S.1.1131   Vienetai  20  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos  R-05-001-01-05-07-17 R.B.1.2009.1   n/a  n/a 
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad;

  Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ 3.3 poveiklės „Vykdyti startuolių inkubavimo veiklas Europos kosmoso agentūros verslo inkubavimo centre“ projektų finansavimo sąlygų aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d5836804d8811ee81b8b446907f594f

 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Kultūros projektų skyriaus projektų vadovė Tatjana Zabolotnaja, tel. 8 690 73595, el. p. t.zabolotnaja@cpva.lt