Nr. 04-023-P

Teikiama nuo
2024-06-14 08:00
Teikiama iki
2024-07-15 17:00 Liko 2 d. 10 val.
Finansavimo suma
2 787 200.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Finansų ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Viešojo valdymo transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  04-001-08-05-04-04-01  Žaliųjų finansų kompetencijų ir žinių centro įsteigimas ir įveiklinimas 
 • Tikslinės grupės

  Privataus verslo subjektai, viešojo sektoriaus įstaigos.

 • Galimi pareiškėjai

  Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  2 787 200.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Pagal Aprašo 2.1 p. finansuojamo projekto veikla – Žaliųjų finansų kompetencijų ir žinių centro įsteigimas ir įveiklinimas:

  1. Žaliųjų finansų kompetencijų ir žinių centro įsteigimas ir jo veikimo pradžia (veiklų, susijusių su naujai steigiamo Žaliųjų finansų kompetencijų ir žinių centro veiklos pradžiai reikalingų darbuotojų atranka, pritraukimu, darbo vietų kūrimu, vykdymas; steigiamo Žaliųjų finansų kompetencijų ir žinių centro viešinimo veiklų vykdymas (dalyvavimas konferencijose, viešinti skirtos medžiagos parengimas, interneto svetainės demonstracinio puslapio, skirto Žaliųjų finansų kompetencijų ir žinių centrui, sukūrimas), konsultacijų tvarumo temomis vykdymas;

  2. Žaliųjų finansų kompetencijų ir žinių centro įveiklinimas (veiklų, susijusių su įkurto Žaliųjų finansų kompetencijų ir žinių centro suplanuotoms projekto veikloms vykdyti reikalingų darbuotojų atranka, pritraukimu, darbo vietų kūrimu, kompetencijų didinimu, vykdymas, Žaliųjų finansų kompetencijų ir žinių centro prekių ženklo ir atskiros interneto svetainės kūrimas bei viešinimas, konsultacijos, projektų žalumo, tvarumo vertinimo metodikų, gairių rengimas, tyrimai, techninė, ekspertinė pagalba įgyvendinant žaliuosius pokyčius), žaliųjų finansų ekosistemos vystymas (viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo tvariųjų finansų srityje skatinimas, verslo ir viešojo sektoriaus konsultavimas, mokymai ir edukaciniai renginiai, su tvarumu susijusių duomenų užtikrinimas) ir kitos veiklos siekiant didinti Lietuvos žinomumą tvaraus finansavimo srityje bei įgyvendinti Lietuvos žaliųjų finansų veiksmų planą ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ nustatytus tikslus.

  Projektas nėra įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. 

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami horizontalieji principai. 

  Projektas turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y. turi būti tvarus aplinkos atžvilgiu ir vykdomas visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal Reglamentą (ES) Nr. 2020/852. Atitiktis šiam principui turi būti užtikrinta viso projekto įgyvendinimo metu. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas Aprašo 1 priede.

  Projekto įgyvendinimo metu taip pat neturi būti pažeidžiamos Chartijos nuostatos: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai įvykdžius projekto veiklas, kurie nenustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Visos projekto veiklos turi būti užbaigtos ne vėliau, kaip nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal šį projektų finansavimo sąlygų aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1.    Projekto išlaidos tinkamos finansuoti nuo 2023 m. birželio 1 d. ir turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus pirmajame skirsnyje „Bendrieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“ ir antrajame skirsnyje „Specialieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“ nustatytus reikalavimus, taikomus EGADP lėšomis finansuojamiems projektams. Projektui taikomas projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, kaip nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, nustatomas projekto sutartyje.

  2.    Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

  2.1.    Žaliųjų finansų kompetencijų ir žinių centro darbuotojų atrankos, darbo užmokesčio bei kompetencijų tobulinimo, darbo vietų sukūrimo, informacinių ryšių ir technologijų įrangos, patalpų nuomos ir kitos susijusios išlaidos;

  2.2.    metodikų, rekomendacijų, strategijų ir kitų dokumentų, skirtų konsultacijoms tvariųjų finansų srityje, rengimo ir konsultacijų paslaugų išlaidos;

  2.3.    kitos Žaliųjų finansų kompetencijų ir žinių centro remiamoms veikloms vykdyti skirtos išlaidos: prekių ženklo ir interneto svetainės kūrimo bei viešinimo, renginių, komunikacijos, publikacijų, leidinių, komandiruočių, tyrimų ir kt.;

  2.4.    pareiškėjo vykdomiems privalomiems informavimo apie projektą veiksmams, nustatytiems Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje, atlikti skirtos išlaidos, apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, nustatytus šio projektų finansavimo sąlygų aprašo 10 skyriuje. Pareiškėjo įgyvendinamų kitų informavimo apie projektą priemonių išlaidos: pranešimų žiniasklaidai, spaudos konferencijų, informacinių renginių, seminarų, diskusijų, projekto reklamos (spaudoje, televizijoje, radijuje ir kt.), informacinių leidinių, reprezentacinių priemonių išlaidos, apmokamos pagal faktinį jų patyrimą;

  2.5.    projekto išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas;

  2.6.    netiesioginės išlaidos, apmokamos taikant netiesioginių išlaidų fiksuotąją normą, nurodytą Aprašo 14.5 papunktyje (projekto administravimo išlaidos, taip pat su tiesioginėmis projekto veiklomis susijusios išlaidos, pvz., Žaliųjų finansų kompetencijų ir žinių centro narystės organizacijose, prisijungimų prie duomenų bazių, licencijų ir kt. išlaidos).

  3.    Netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos išlaidos, kurios nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 302 punkte ir VII skyriaus trečiajame skirsnyje „Netinkamos finansuoti išlaidos“.

  4.    PVM nėra tinkamas finansuoti EGADP lėšomis. PVM gali būti finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus ketvirtajame skirsnyje „PVM“ nustatyta tvarka.

  5.    Kryžminis finansavimas netaikomas.

  6.    Projektui finansuoti gali būti mokamas avansas, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 • EGADP paskolos lėšos
  2 541 621.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  245 579.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  2 787 200.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fs-01-01-fs-01-04-viesinimo-fs
  FS-01-02 03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM
  FS-01-03  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM
  FS-01-04  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
   FN-01 01 Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų.
   FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 

  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn

   FN-05-02 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-03  01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
   FN-05-04 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-05  01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
   FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-07  01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Kiti priedai: 

  1.    Dokumentų, pagrindžiančių projekto išlaidų pagrįstumą, kopijos (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas (pvz., skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų pasiūlymais, paklausimai prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, rangovams. Darbo užmokesčio išlaidos grindžiamos sudarytomis darbo sutartimis dėl tų pačių ar panašių funkcijų ir (ar) pareigų), išlaidų skaičiavimo dokumentai (parengti pagal administruojančiosios institucijos reikalavimus));

  2.    pareiškėjo įsipareigojimo dėl elektros ir elektroninės įrangos, baigusios gyvavimo ciklą, perdavimo sutvarkyti deklaracija pagal Aprašo 2 priedo formą.

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Žaliųjų finansų kompetencijų ir žinių centro įsteigimas ir jo veikimo pradžia P.S.1.1194  Vnt.  1 (2023 m.)  
  Išaugęs viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas (skatinimas) tvariųjų finansų srityje (skaičius) – įkurtoje tvariųjų finansų platformoje pradėjusios bendradarbiauti (į sukurtos tvariųjų finansų platformos veiklą įsitraukusios) institucijos ir organizacijos  P.N.1.4167  Vnt.  50 (2026 m.)  
  Viešojo ir privataus sektoriaus konsultacijoms tvariųjų finansų srityje skirtų dokumentų rinkinio parengimo užbaigimas  P.N.1.4168  Vnt.  1 (2026 m.)  
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Urbanistinės plėtros projektų skyriaus vyresn. projektų vadovė Jurgita Ramanauskienė, tel. 8 6 49 46228, el. p. j.ramanauskiene@cpva.lt