Nr. 02-108-P

Teikiama nuo
2024-05-07 14:00
Teikiama iki
2024-06-30 17:00 Liko 12 d. 10 val.
Finansavimo suma
895 400.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Skaitmeninė transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-002-01-07-08-02-02  Kalbinių išteklių dirbtinio intelekto technologijų sprendimų poreikiams plėtra (planiniai projektai) 
 • Tikslinės grupės

  Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys

 • Galimi pareiškėjai

  Informacinės visuomenės plėtros komitetas

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  895 400.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Pagal Aprašą remiama veikla – kalbinių išteklių dirbtinio intelekto technologijų sprendimų poreikiams plėtra. Projektui „Žmogaus fenotipo ontologijos lietuvių kalba sukūrimas“ įgyvendinti skiriama iki 740 000 Eur ( septynių šimtų keturiasdešimt tūkstančių eurų) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir iki 155 400 Eur ( šimto penkiasdešimt penkių tūkstančių keturių šimtų eurų) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų netinkamam pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) apmokėti. PVM gali būti finansuojamas tik Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus 4 skirsnyje nustatyta tvarka.

  Galimas pareiškėjas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

  Privalomi techniniai reikalavimai tekstynui:

  Siekiant kokybiško produkto (rezultato), Ontologija turi būti lietuvių kalbos, tinkamo formato, tinkamos struktūros, tinkamų apimčių, tinkamo funkcionalumo, turi būti tinkamai validuota.

   Reikalavimai formatui, struktūrai ir apimtims:

  •    Ontologiją turi sudaryti 13 000 sąvokų rinkinių, šioje imtyje turi būti aiškiai ir tiksliai susisteminta ne mažiau kaip 10 000 fenotipo pokyčių, svarbių medicininiu požiūriu diferencinei diagnostikai, transliaciniams tyrimams, predikcinių, prognostinių ar pan. bioinformacinių įrankių ir modelių, kurie vertina fenotipą, kūrimui; 

  •    Ontologijos formatas, struktūra, anotavimo schemos ir kt. turi būti kuriami, vadovaujantis tarptautiniu standartu https://hpo.jax.org/app/

  •    fenotipo pokyčių susisteminimas turi atitikti „klasės-poklasio“ loginę seką; 

  •    ne mažiau nei 80 proc. Ontologijoje esančių terminų turi turėti nuorodas į kitas duomenų bazes ir bioinformacinius įrankius; 

  •    Ontologija (ir duomenų bazė) struktūriškai ir formatais turi būti patogi bei suderinama, integruojant ją SAM registrų, VLK, ligoninių informacinėse sistemose, pagal poreikį klinikinėse, mokslinėse laboratorijose ir pan.

  Funkcionalumas ir validavimas: 

  •    turi būti sukurti sprendimai ir priemonės, leidžiantys atlikti paiešką Ontologijoje pagal kiekvieną termino žodį; 

  •    paieškos sprendimai rastiems terminams turi pateikti nuorodas į kitas duomenų bazes ir bioinformacinius įrankius; 

  •    validavimo sprendimai turi pademonstruoti galimybes Ontologiją integruoti klinikinėse ir/arba medicinos srities mokslinėse laboratorijose.

  Dokumentavimo reikalavimai: 

  •    turi detaliai apibūdinti ontologijos struktūra, jo sudarymo ir anotavimo metodikos; 

  •    aprašytos anotacijos ir jų reikšmė; 

  •    pateikta detali statistika įvairiais pjūviais; 

  •    sukurtam produktui turi būti taikomas detaliai dokumentuotas tarptautinis metaduomenų standartas. (pvz., Data Catalog Vocabulary (DCAT) https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-3/, Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dces/, The Component Metadata Initiative (CMDI) https://media.dwds.de/clarin/userguide/text/metadata_CMDI.xhtml arba analogiški).

  Teisiniai reikalavimai projektui:

  Kuriant visus produktus (rezultatus) privalu laikytis: 

  •    autorių ir gretutines teises reguliuojančių Lietuvos ir ES teisės aktų; 

  •    duomenų apsaugą reguliuojančių Lietuvos ir ES  teisės aktų; 

  •    dirbtinio intelekto sistemoms rengiamų mokymo duomenų kokybę reguliuojančių Lietuvos ir Europos teisės aktų; 

  •    Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reguliuojančių atvirų duomenų formavimo ir skelbimo principus. (ES direktyva dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo  BDAR (EUR-Lex - 32016R0679 - EN - EUR-Lex (europa.eu)) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1561563110433&uri=CELEX:32019L1024). 

  Kuriant visus produktus (rezultatus) rekomenduojama atsižvelgti į naujai ruošiamą dirbtinio intelekto aktą (EUR-Lex - 52021PC0206 - EN - EUR-Lex (europa.eu)). 

  Turi būti parengta ištekliaus naudojimo licencija, kuri užtikrina atvirą ir nemokamą prieigą prie ištekliaus. 

  Ontologija privalo būti pasiekiama Lietuvos atvirų duomenų portale (data.gov.lt) ir ne mažiau nei per vieną atviros prieigos platformą (pvz., „Hugging Face“, CLARIN ar kt.) bei prieinamas nemokamai.

  Projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. 

  Projekto komunikacijos ir informavimo veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ pirmojo skirsnio „Informavimas apie projektą ir komunikaciją“ nuostatomis.

  Projektų atranka atliekama valstybės planavimo būdu.

  Pagal Aprašą partneriai – nėra galimi.  

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Neutralus – projektas negali daryti neigiamo poveikio horizontaliesiems principams. 

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo). Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

  Projektų atitikties Reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas Aprašo 1 priede.

  Veikla, vadovaujantis Europos Komisijos 2021 m. vasario 12 d. patvirtintomis Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos atsparumo ir didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis, atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą.

  Projektas neturi pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gerojo administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.   

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  3 metai po projekto įgyvendinimo pabaigos privaloma viešinti projekto įgyvendinimo rezultatus, siekiant užtikrinti sukurtų išteklių populiarinimą.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. balandžio 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  Projekto išlaidoms taikomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje išdėstyti projekto išlaidų reikalavimai. Nustatant projekto išlaidų tinkamumą vadovaujamasi ir Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams?version=1#prevVersions.

  Projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, jei tai neprieštarauja Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 294.2.2 papunkčio nuostatoms.

   Projekto vykdytojui gali būti mokamas avansas, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 153 punktu. 

  Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) nėra tinkamas finansuoti  EGADP  lėšomis. PVM gali būti finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  Netinkamos finansuoti projekto lėšos:

  1. transporto priemonių pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos;

  2. žemės pirkimo išlaidos;

  3. įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  4. nepiniginis projekto vykdytojo ir (arba) projekto partnerio įnašas.

  Kryžminis finansavimas netaikomas.

  Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamos finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo lėšų.

  Pareiškėjas ir partneris savo iniciatyva bei savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

 • EGADP subsidijos lėšos
  740 000.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  155 400.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  895 400.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  - 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma

  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras

  FS-01-01 - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM 
  FS-01-02 - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM 
  FS-01-03 - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM 
  FS-01-04 - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
  FN-05-01 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.  

  Europos socialinio fondo agentūros 2022 m. balandžio 30 d. atliktas Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimas, paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn.

  FN-05-02 -  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-03 -  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-04 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-05 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-06 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-07 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt.

  Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Kiti priedai:.  

  1. dokumentai ir informacija, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (pvz., sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai), taip pat pateikiamos nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje); 

  2. dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašą, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo pagal projektą valandos,  įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis esamu darbo užmokesčiu analogiškoms tos institucijos pareigybėms. Įkainiui pagrįsti turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui, nuasmenintos darbo sutartys analogiškoms pareigybėms pagal projektą ir (arba) 3–12 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis DU skyrimo ir išmokėjimo faktą. Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio valandinis įkainis turi būti apskaičiuotas, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą;

  3. darbo užmokesčio pažyma (Aprašo 3 priedas).

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Pateikti lietuvių kalbos ištekliai, skirti dirbtiniam intelektui ir inovatyvioms technologijoms plėtoti  P-05-002-01-07-08-01 P.S.1.1074   Vnt. 1
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Kontaktai

  CPVA Struktūrinių ir investicijų fondų programos Skaitmeninių sprendimų projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Irina Kaminskienė, tel. +370 654 68590, el. p. ir.kaminskiene@cpva.lt