Nr. 10-063-P

Teikiama nuo
2023-09-07 08:00
Teikiama iki
2024-01-25 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
52 092 776.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  12-003-03-01-03-01-01  

  Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis Sostinės regione:

  1.Šiuolaikiškų gamtos ir tiksliųjų mokslų bei kalbų mokymo laboratorijų įrengimas bei aprūpinimas kompiuterine įranga, reikalinga užtikrinti kokybišką, lankstų nuotolinį ugdymą valstybės ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių.  

  12-003-03-01-03-01-02 

  Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis Vidurio ir vakarų:

  1.Šiuolaikiškų gamtos ir tiksliųjų mokslų bei kalbų mokymo laboratorijų įrengimas bei aprūpinimas kompiuterine įranga, reikalinga užtikrinti kokybišką, lankstų nuotolinį ugdymą valstybės ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių.  

 • Tikslinės grupės

  Valstybės ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai, atsakingi už laboratorinę ir kompiuterinę įrangą (laborantai, kompiuterių priežiūros specialistai ir pan.).

 • Galimi pareiškėjai

  Nacionalinė švietimo agentūra

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Valstybės bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių, savivaldybių administracijos.

 • Finansuojamoji dalis

  Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

 • Nuosavo įnašo dalis

  Nuosavu įnašu prisidėti nereikalaujama. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo, ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Kiekvienas projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede nustatytus projektų bendruosius atrankos kriterijus.

  2. Pagal Aprašą, investuoti galima tik į valstybės ar savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklas, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių. Mokinių skaičius nustatomas pagal einamųjų mokslo metų mokinių skaičiaus duomenis, pateikiamus Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (www.svis.smm.lt) ir turi išlikti ne mažesnis nei 200 mokinių per visą projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį. Esant pagrįstoms aplinkybėms, leistinas mokinių skaičiaus sumažėjimas mokykloje iki 10 proc. (įskaitant bendrojo ugdymo mokyklos mokinių skaičiaus sumažėjimą iki mažiau kaip 200 mokinių) iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

  3. Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, taip pat žemės ir (ar) statinio valdymo formos (nuoma, panauda) turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas. Jei partneris yra savivaldybės administracija, o žemės sklypą, kuriame statomas statinys ir (ar) statinį nuosavybės teise valdo arba naudoja savivaldybė ir jis pareiškėjui (partneriui) nėra perduotas valdyti ir naudoti patikėjimo teise ar kitais teisėto naudojimo pagrindais, savivaldybės taryba turi būti pavedusi pareiškėjui (partneriui) atlikti projekto veiklų (darbų) užsakovo funkcijas.

  4. Projekto vykdytojas privalo įgyvendinti privalomas matomumo ir informavimo apie projektą veiksmų priemones, nustatytas PAFT.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekte negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principui įgyvendinti; 

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti. 

  2. Projekte turi būti numatyta:

  2.1. organizuodamas mokymo veiklas, projekto vykdytojas prieš projekto veiklos įgyvendinimą turi atlikti būsimų mokymų dalyvių apklausą, siekdamas nustatyti, ar mokymų dalyviai turi specialiųjų poreikių, į kuriuos organizatorius turėtų atsižvelgti (pvz., parinkdamas mokymų vietą, prieinamą žmonėms su judėjimo negalia, suorganizuodamas gestų kalbos specialisto paslaugą, parinkdamas tinkamas mokomąsias priemones akliesiems ar silpnaregiams ir pan.); 

  2.2. įgyvendinant projektų veiklas į jų turinį, kur tai įmanoma, turi būti įtraukiami lygių galimybių ir lyčių lygybės aspektai;

  2.3. projektų veiklos, jų turinys ir galimi produktai turi būti organizuojami ir kuriami laikantis universalaus dizaino ir inovatyvumo (kūrybingumo) principų (pvz.: prieinamumo, lankstumo, paprasto ir intuityvaus naudojimo, tolerancijos klaidoms ir kt.);

  2.4. projektas turi prisidėti prie Jungtinių Tautų 70-ojoje sesijoje 2015 m,. rugsėjo 25 d. priimtos Generalinės Asamblėjos rezoliucijos „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m.“ 4 tikslo „Užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi“ 4.a uždavinio „Statyti ir modernizuoti švietimo įstaigas, kuriose būtų atsižvelgiama į vaikų, asmenų su negalia ir skirtingų lyčių interesus, ir suteikti saugią, nesmurtinę, įtraukią ir veiksmingą mokymosi aplinką visiems“ įgyvendinimo.

  3. Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y. turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088. Atitiktis šiam principui turi būti užtikrinta viso projekto įgyvendinimo metu (Aprašo priedas).

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Turi būti užtikrinamas investicijų tęstinumas 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos PAFT nustatytomis sąlygomis.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos įgyvendinti per 48 (keturiasdešimt aštuonis) mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo. Prireikus projekto veiklos gali būti pratęstos pagrįstam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal Aprašą, valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

  2. Pagal Aprašą, valstybės pagalba, kuri atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Kiekvienas projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede nustatytus projektų bendruosius atrankos kriterijus.

 • ES fondų lėšos
  39 995 432.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  12 097 344.00
 • Nuosavo įnašo dalis

  Nuosavu įnašu prisidėti nereikalaujama. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo, ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01   Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma   Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų.
   FS-01-02  01  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM

  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:

  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą; 

  b) projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta informacija apie veiksmą akcentuojant iš ES gaunamą finansinę paramą; 

  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomai pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama.

   FS-01-01 01   Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM

  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:

  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą; 

  b) projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta informacija apie veiksmą akcentuojant iš ES gaunamą finansinę paramą;

  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomai pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama.

   FN-05-01  01 Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso 20 darbo dienų (toliau – d. d.) (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. 
  FN-05-02  01  Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. 
  FN-05-03  01   Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. 
  FN-05-04   01  Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų 
  FN-05-05   01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. 
  FN-05-06   01  Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. 
  FN-05-07   01 Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. 
  FĮ-22-02    Kelionių išlaidų Lietuvoje fiksuotasis vieneto įkainis, su PVM   
  FĮ-32-01  01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas neviršija 99 km   
  FĮ-32-02  01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 100 km iki 499 km   
  FĮ-32-03  01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 500 km iki 1 999 km   
  FĮ-32-04  01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 2 000 km iki 2 999 km   
   FĮ-32-05 01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 3 000 km iki 3 999 km   
  FĮ-32-06  01  Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 4 000 km iki 7 999 km  
   FĮ-32-07 01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia 8 000 km ir daugiau.   
  FĮ-34-01  01 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 1-oje šalių grupėje   
  FĮ-34-02  01 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 2-oje šalių grupėje   
  FĮ-34-03  01 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 3-oje šalių grupėje   
  FĮ-34-04  01 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 4-oje šalių grupėje   
  FĮ-34-05  01 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 5-oje šalių grupėje   
  FĮ-34-06  01 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 6-oje grupėje   
  FĮ-34-07  01 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 7-oje grupėje   
   FĮ-34-08 01 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 8-oje grupėje   
  FĮ-34-09  01 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 9-oje grupėje   
  FĮ-34-10  01 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 10-oje grupėje   

   

 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Esant DMS funkcinių galimybių neužtikrinimui – užpildyta ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta Projekto įgyvendinimo plano forma (word formatu) su reikiamais priedais teikiama el. paštu info@cpva.lt.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms 

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais)

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas
  su partneriu (-iais)

  Kiti priedai: 

  1. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas), išlaidų skaičiavimai;

  2. projekto atitiktį bendriesiems projektų atrankos kriterijams, nurodytiems PAFT 2 priede, patvirtinantys dokumentai;

  3. investicijų projektą kartu su investicijų skaičiuokle (taikoma tik tais atvejais, jeigu įgyvendinant projektą, planuojama investuoti į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą, taip pat šių investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršijantį vieną milijoną eurų, vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

 • PĮP suderinimas su atsakinga institucija
  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 • Priedai

  Pridedami priedai: 

  1) Projekto įgyvendinimo plano forma (PAFT 1 priedas) 

  2) Projekto sutarties forma (PAFT 3 priedas)

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas 

  P-12-003-03-01-03-01

  P.B.2.0067  

  Asmenys  14 230 (2029 m.)
  Bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose įrengtos gamtos mokslų laboratorijos 

  P-12-003-03-01-03-02

  P.S.2.1027  

  Skaičius  30 (2029 m.) 
  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus 

   R-12-003-03-01-03-09

  R.B.2.2071

  Skaičius  10 890 (2029 m.) 
  Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių gamtos mokslų laboratorijas, dalis 

  R-12-003-03-01-03-02

  R.S.2.3028  

  Procentai  58 (2029 m.) 
  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas 

  P-12-003-03-01-03-01

  P.B.2.0067  

  Asmenys  67 550 (2029 m.) 
  Bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose įrengtos gamtos mokslų laboratorijos 

  P-12-003-03-01-03-02

  P.S.2.1027  

  Skaičius  95 (2029 m.) 
  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus 

  R-12-003-03-01-03-09

  R.B.2.2071  

  Skaičius  48 630 (2029 m.) 
  Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių gamtos mokslų laboratorijas, dalis 

  R-12-003-03-01-03-02

  R.S.2.3028  

  Procentai  56 (2029 m.) 
 • Kita informacija

  Kvietimo informacija skelbiama tinklapiuose:

  www.esinvesticijos.lt

  www.cpva.lt

 • Kontaktai

  Centrinė projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyriaus projektų vadovė
  Ieva Rutkauskienė, tel. +370 637 55033, el. p. i.rutkauskiene@cpva.lt.