Nr. 10-025-J-0001-J02

Teikiama nuo
2023-09-21 08:00
Teikiama iki
2023-11-17 15:45 Pasibaigęs
Finansavimo suma
1 677 354.30 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka
Regionas
Netaikomas
Jungtinio projekto vykdytojas
Europos socialinio fondo agentūra
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Kokybiškas ir prieinamas švietimas visą gyvenimą kiekvienam gyventojui
 • Finansuojama JP projektų veikla

  Asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre

 • Galimi pareiškėjai

  Profesinio mokymo įstaigos, kuriose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas.

 • Siekiami rezultatai

  Pareiškėjai privalo prisidėti prie šioje Kvietimo lentelėje nurodytų produkto ir rezultato rodiklių reikšmių, t. y. paraiškoje privalo nurodyti individualias JP projekto įgyvendinimo metu siekiamas reikšmes:

  Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetai Siektina reikšmė
   Produkto rodiklis: Moksleiviai, dalyvavę nacionalinėje mobilumo programoje ir gavę pažymėjimą, patvirtinantį, kad jie pagerino praktinius ir skaitmeninius įgūdžius sektoriniuose praktinio mokymo centruose Asmenys    3700 - bendra visų Kvietime dalyvaujančių JP projektų siektina unikalių asmenų reikšmė; Kiekvienas JP projekto pareiškėjas paraiškoje privalo suplanuoti savo individualias siekiamas unikalių asmenų reikšmes per JP projekto įgyvendinimo laikotarpį.
   Rezultato rodiklis: Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius Asmenys  40 proc. nuo pasiektos produkto rodiklio „Moksleiviai, dalyvavę nacionalinėje mobilumo programoje ir gavę pažymėjimą, patvirtinantį, kad jie pagerino praktinius ir skaitmeninius įgūdžius sektoriniuose praktinio mokymo centruose“ reikšmės  

  Pareiškėjai privalo prisidėti prie šių rodiklių siekimo, t. y. JP projekto įgyvendinimo metu skaičiuoti ir rinkti šioje lentelėje nurodytą informaciją dėl šių rezultatų rodiklių, tačiau paraiškoje neprivalo nurodyti konkrečių siekiamų reikšmių: 

  Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetai Siektina reikšmė
  Rezultato rodiklis: Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius    Asmenys -
  Rezultato rodiklis: Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius   Asmenys -
  Rezultato rodiklis: Paramą gaunančių 15–29 metų amžiaus jaunuolių skaičius    Asmenys -

   

 • Minimali siektina reikšmė

  5 asmenys

 • Reikalavimai projektams

  1. Pareiškėjai turi tinkamai užpildyti ir pateikti finansuoti JP projekto paraišką, kurios forma pateikiama šio Kvietimo 1 priede.  

  2. Tinkama JP projekto tikslinė grupė – mokiniai, atvykstantys mokytis į sektorinį praktinio mokymo centrą pagal formaliojo profesinio mokymo programas projekto įgyvendinimo metu iš kitų profesinio mokymo įstaigų, kurios neturi sektorinio praktinio mokymo centro arba turi kito ūkio sektoriaus sektorinį praktinio mokymo centrą.

  3. Viename JP projekte negali dalyvauti profesinio mokymo įstaigos, turinčios to paties ūkio sektoriaus sektorinius praktinio mokymo centrus.

  4. JP projektų metu mokymai sektoriniame praktinio mokymo centre gali būti vykdomi tik grupėms (ne mažiau kaip 5 mokiniai, grupės sudėtis gali būti mažesnė, nurodant objektyvias mokinių nedalyvavimo priežastis) ir mokymų trukmė grupei turi būti ne trumpesnė kaip 5 darbo dienos (ne trumpiau kaip 6 ir ne ilgiau kaip 8 valandos per dieną).

  5. Tas pas asmuo per visą jungtinio projekto įgyvendinimo laikotarpį (t.y. iki 2026 m. balandžio 30 d.) mokymuose sektoriniame praktinio mokymo centre gali dalyvauti tik vieną kartą.

  6. JP projektų veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje, finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  7. JP projekto vykdytojas privalo įgyvendindamas JP projektą pasiekti paraiškoje numatytus rezultatus ir prisidėti prie jungtinio projekto siekiamų stebėsenos rodiklių, kurie nurodyti šiame Kvietime, Apraše  ir laikytis Apraše, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse  bei šiame Kvietime teikti paraiškas finansuoti JP projektus JP projektų vykdytojui nustatytų reikalavimų. 

  8. JP projektų išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“ išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.

  9. JP projektų tinkamos finansuoti išlaidos:

  9.1. išlaidos, skirtos praktiniam mokymui vykdyti sektoriniame praktinio mokymo centre. Šios išlaidos apmokamos pagal Profesinio mokymo įstaigų mokinių mobilumo į sektorinius praktinio mokymo centrus išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimą ;

  9.2. netiesioginės išlaidos – 2 proc. norma.

  10. Projektų administravimo ir finansavimo Taisyklių 314 punkte nurodytų pareiškėjų (valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybinių mokslo ir studijų institucijų bei viešųjų įstaigų, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė) JP projektų mišrusis PVM ir PVM, kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Šiame papunktyje nurodytų pareiškėjų JP projektams tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimui taikomi Kvietimo 2.6 punkte nurodyti fiksuotieji įkainiai su PVM. 

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1.     JP projektuose negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti.

  2. JP projektuose neturi būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.

  3. JP projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo horizontaliuosius principus, t. y. turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088.

  4. JP projektų vykdytojai turi užtikrinti, kad projektų veiklomis būtų aktyviai prisidedama prie darnaus vystymosi ir lygių galimybių visiems horizontaliųjų principų įgyvendinimo: prieš įgyvendinant  asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinį mokymą sektoriniame praktinio mokymo centre, turi būti atliekama tikslinės grupės apklausa, siekiant nustatyti, ar jos nariai turi specialiųjų poreikių, į kuriuos veiklos organizatorius turėtų ir galėtų (atsižvelgiant į profesijos specifiškumą) atsižvelgti (t. y. siekiant išsiaiškinti visus dalyvių specialiuosius poreikius ir atsižvelgiant į juos visiems dalyviams užtikrinti galimybes dalyvauti projekto veiklose, į klausimyną reikėtų įtraukti tokius klausimus, pvz.: ar / kokių turite specialiųjų poreikių, susijusių su judėjimu?; ar / kokių turite specialiųjų poreikių, susijusių su klausa?; ar / kokių turite specialiųjų poreikių, susijusių su rega?; ar / kokių turite specialiųjų poreikių, susijusių su intelektu?; ar / kokių turite kitų specialiųjų poreikių?). 

  5. Tikslinės grupės asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento  reikalavimų. 

  6. JP projektuose neturi būti numatyti veiksmai, kurie galėtų riboti ar pažeisti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje numatytas pagrindines teises.

  7. Įgyvendinant JP projektų veiklas turi būti  atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  JP projekto įgyvendinimo pradžia: 2023 m. rugsėjo 4 d.
  JP projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024 m. birželio 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Kiekvienas JP projektas turi atitikti projektų bendruosius atrankos kriterijus, nurodytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede „PAFT 2 priedas BAK pagal įsakymą Nr. 1K-301“

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  1.Kiekvienas JP projektas turi atitikti toliau nurodytus specialiuosius atrankos kriterijus:

  Eil. Nr. Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodas
  1. Projekte numatytas bendradarbiavimas tarp profesinio mokymo įstaigos, turinčios sektorinį praktinio mokymo centrą, ir profesinio mokymo įstaigos, kuri neturi sektorinio praktinio mokymo centro arba turi kito ūkio sektoriaus sektorinį praktinio mokymo centrą.   Privalomas bendradarbiavimas su bent viena profesinio mokymo įstaiga. JP vykdytojas (t. y. ESFA) pagal pateiktus dokumentus JP projekto atrankos metu įsitikina, ar profesinio mokymo įstaiga, projekte įgyvendindama asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinį mokymą sektoriniame praktinio mokymo centre, bendradarbiauja su kita (-omis) profesinio mokymo įstaiga (-omis), t. y. ar kartu su projekto paraiška yra pateikta profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo sutartis (-ys).
  2. Projekte numatyta, kad ne mažiau kaip 40 proc. dalyvių pagerins skaitmeninius įgūdžius.  Skaičiuojama, kad bent 40 proc. mokinių praktinio mokymo metu sektoriniame (-iuose) praktinio mokymo centre (-uose) pagerins skaitmeninius įgūdžius, t. y. mokysis pagal formaliojo profesinio mokymo programą (-as), orientuotą (-as) į skaitmeninių kompetencijų ugdymą. Skaitmeninės kompetencijos – žinios ir praktiniai įgūdžiai, aprašyti Europos skaitmeninės kompetencijos programoje (The Digital Competence Framework for Citizens) . Programa, orientuota į skaitmeninių kompetencijų ugdymą – programa, kuri atitinka ne mažiau kaip 3 iš nurodomų kompetencijų sričių:
  -    informacijos ir duomenų raštingumas; 
  -    komunikacija ir bendradarbiavimas;
  -    skaitmeninio turinio kūrimas;
  -    saugumas; 
  -    problemų sprendimas.
  JP  projekto pareiškėjas kartu su projekto paraiška pateikia dokumentus, pagrindžiančius atitiktį šiam kriterijui. JP vykdytojas (t. y. ESFA) pagal pateiktus dokumentus JP projekto atrankos metu įsitikina, kad bent 40 proc. mokinių, atliekančių praktiką sektoriniame (-iuose) praktinio mokymo centre (-uose), mokysis pagal formaliojo profesinio mokymo programą (-as), orientuotą (-as) į skaitmeninių kompetencijų ugdymą.
  3. Projekte dalyviai tobulins kompetencijas, reikalingas žaliajai pertvarkai  Skaičiuojama, kad mokiniai praktinio mokymo metu sektoriniame (-iuose) praktinio mokymo centre (-uose) tobulins kompetencijas, reikalingas žaliajai pertvarkai. Kompetencijos, reikalingos žaliajai pertvarkai – žinios ir praktiniai įgūdžiai, aprašyti GreenComp, Europos tvarumo kompetencijos programoje. Vertinama, kad mokinys tobulins kompetencijas, reikalingas žaliajai pertvarkai, jeigu sektoriniame praktinio mokymo centre tobulins bent vieną kompetenciją, nurodytą Europos tvarumo kompetencijos programos 14 –15 psl.
  JP projekto vykdytojas kartu su projekto paraiška pateikia dokumentus, pagrindžiančius atitiktį šiam kriterijui. 
  JP vykdytojas (t. y. ESFA) pagal pateiktus dokumentus JP projekto atrankos metu įsitikina, ar mokiniai tobulins kompetencijas, reikalingas žaliajai pertvarkai.

  2. Gautos JP projektų paraiškos vertinamos pagal JP projektų paraiškų pateikimo eilę.

  3. JP paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas ESFA vidaus procesų nustatyta tvarka iki 10 (dešimties) darbo dienų. 

  4. Paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi privalomi priedai, nurodyti Kvietimo 3.3 p., ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame Kvietime  nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede nustatytą formą).

  5. Jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui el. paštu  siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos pateikti trūkstamą informaciją. Pareiškėjo prašymu terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei 5 (penkioms) darbo dienoms.  Jeigu per nurodytą terminą paraiškos trūkumai neištaisomi, JP projekto paraiška atmetama.

  6. Paraiška atmetama, jei yra pateikta pasibaigus Kvietime nustatytam paraiškos pateikimo terminui arba neatitinka bent vieno Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus (įskaitant šiame kvietime nustatytus reikalavimus) ir (arba) neatitinka bent vieno specialaus atrankos kriterijaus, su paraiška nepateikti visi reikalaujami pateikti dokumentai ir tokie dokumentai nebuvo pateikti per ESFA nurodytą terminą. Pareiškėjas informuojamas raštu dėl paraiškos atmetimo ESFA vidaus procesų apraše nustatyta tvarka.

  7. Jeigu paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, ESFA vidaus procesų apraše nustatyta tvarka pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą dėl finansavimo ir JP projekto sutarties sudarymo;  

  8. Su pareiškėju, kuriam skiriamas finansavimas, sudaroma JP projekto sutartis. Pasirašius JP projekto sutartį pareiškėjas laikomas JP projekto vykdytoju.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Dydis Matavimo vienetas Rezultato pasiekimo įrodymo dokumentai
  FĮ-17-01  02  Projekto dalyvio formaliojo profesinio mokymo dalyvavimo mobilumo programoje, kurios trukmė ne mažiau kaip 5 dienos, vienos dienos sektoriniame praktinio mokymo centre fiksuotasis vieneto įkainis, be PVM   80,22  asmuo  1) Projekto dalyviui išduotas priimančios profesinio mokymo įstaigos pažymėjimas apie patobulintus praktinius ir (arba) skaitmeninius įgūdžius, kuriame turi būti nurodytas mokymų laikas dienomis;
  2) mokinių, kurie mokėsi pagal profesinio mokymo programas sektoriniame praktinio mokymo centre lankomumo apskaitos dokumento, iš kurio būtų galima įsitikinti dėl mokymų dienų skaičiaus bei dienos trukmės (kuri turi būti ne mažiau kaip 6 val. ir ne daugiau kaip 8 val.), kopija.
  FĮ-17-02  02  Projekto dalyvio formaliojo profesinio mokymo dalyvavimo mobilumo programoje, kurios trukmė ne mažiau kaip 5 dienos, vienos dienos sektoriniame praktinio mokymo centre fiksuotasis vieneto įkainis, su PVM   88,89  asmuo 
   FN-01  2 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  2 proc.  - Dokumentai neteikiami 
 • Kiti reikalavimai

  1. Vadovaujantis  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 152 p., JP projekto vykdytojui sudarius JP projekto sutartį su  JP vykdytoju (ESFA) JP projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas, atsižvelgiant į planuojamas patirti išlaidas 6 mėn. laikotarpiui, tačiau ne daugiau kaip 30 procentų nuo visos JP projektui įgyvendinti skirtos finansavimo lėšų sumos. 

  2. JP projekto vykdytojas, teikdamas informaciją apie JP projekto dalyvius ir rengdamas JP projekto mokėjimo prašymus, naudoja formas, kurioms pritarė darbo grupė ir kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt

  3. JP projekto vykdytojas  mokėjimo prašymą kompensuoti JP projekto išlaidas gali teikti ne anksčiau nei sudarius JP projekto sutartį  su JP vykdytoju.  

  4. JP projekto vykdytojo užpildyta mokėjimo prašymo forma (forma pasiekiama www.esinvesticijos.lt)  kartu su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais teikiama JP projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais. 

  5. JP vykdytojui bus kompensuojamos tik tinkamais dokumentais pagrįstos  išlaidos, kurios buvo būtinos JP projekto tikslui pasiekti ir patirtos JP projekto sutartyje nustatytu JP projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Kompensuojamos išlaidos turės atitikti išlaidų tinkamumo reikalavimus, įtvirtintus Apraše, Tyrimo ataskaitoje ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus pirmajame–ketvirtajame skirsniuose. Išlaidos kompensuojamos (pervedamos JP projekto vykdytojui), kai JP projekto vykdytojas pateiks Jungtinio projekto vykdytojui visus reikiamus dokumentus ir šios išlaidos deklaravus jas administruojančiai institucijai (CPVA) bus patvirtintos ir išmokėtos Jungtinio projekto vykdytojui.

  6. JP projekto vykdytojas bus atsakingas už JP projektų dalyvių atitikimą šio Aprašo 2.1.3 p. ir šio Kvietimo 2.6.2 p. nurodytai tinkamai tikslinei grupei, už anketinių duomenų tinkamą ir savalaikį surinkimą, pateikimą JP vykdytojui (ESFA) taip kaip nurodyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 4 skyriaus 6 skirsnyje „Informacija apie ESF+ arba EGADP projektų dalyvius“ ir JP projekto sutartyje.   

  7. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti ESFA JP projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.  

  8. JP projekto vykdytojas įgyvendindamas JP projektą esant poreikiui privalės administruojančiajai institucijai (CPVA) sudaryti sąlygas vykdyti projekto patikrą vietoje, kaip tą numato Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 194 p.  

  9. JP vykdytojams įgyvendinant JP projektus bus keliami JP projektų viešinimo reikalavimai, numatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 340.1, 340.2.3, 341.1, 341.2 papunkčiuose bei 342 punkte. 

  10. JP projektams taikomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyti dokumentų saugojimo reikalavimai.  

 • Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma
  1 677 354.30
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Rengimo ir teikimo tvarka

  1. Užpildyta ir įstaigos vadovo ar įgalioto asmens elektroniniu parašu pasirašyta JP projekto paraiška  kartu su Kvietimo 3.3 p. nurodytais privalomais priedais (dokumentais),  turi būti teikiam el. paštu mobilumas@esf.lt  iki Kvietime nurodyto termino pabaigos.

  2. Jeigu JP projekto paraiška pasirašoma ne įstaigos vadovo, kartu su paraiška turi būti pateikiamas atstovavimo pagrindą suteikiantis dokumentas, pvz., įsakymas, įgaliojimas. 

  3. Paraiškos pateikimo momentu laikoma pateikimo el. paštu data. 

  4. Paraiškos pateikimas bus patvirtinamas per 2 darbo dienas atsakymu iš elektroninio pašto dėžutės mobilumas@esf.lt, kad paraiška gauta, užregistruota ir jai suteiktas kodas. Pateikus paraišką ir negavus atsakymo, prašome kreiptis Kvietime nurodytais kontaktais.  

  5. Vienas JP projekto pareiškėjas pagal šį Kvietimą gali pateikti tik vieną JP projekto paraišką.  

 • Privalomi priedai

  Kartu su paraiška JP projekto pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus lietuvių kalba:

  1. profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo sutartį (-is), kurioje (-iose) nurodytos formaliojo profesinio mokymo programos, pagal kurias mokiniai atvyks mokytis į sektorinį (-ius) praktinio mokymo centrą (-us), siekiant pagrįsti atitiktį Kvietimo 2.9 punkte įvardintam 1-ajam specialiajam projektų atrankos kriterijui „Projekte numatytas bendradarbiavimas tarp profesinio mokymo įstaigos, turinčios sektorinį praktinio mokymo centrą, ir profesinio mokymo įstaigos, kuri neturi sektorinio praktinio mokymo centro arba turi kito ūkio sektoriaus sektorinį praktinio mokymo centrą“. Partnerystė projekte yra privaloma tarp profesinio mokymo įstaigų, iš kurių bent viena turi sektorinį praktinio mokymo centrą. Viename projekte negali dalyvauti profesinio mokymo įstaigos, turinčios to paties ūkio sektoriaus sektorinius praktinio mokymo centrus;

  2. dokumentus, pagrindžiančius, jog mokiniai, besimokantys pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinio mokymo sektoriniame (-iuose) praktinio mokymo centre (-uose) metu pagerins skaitmeninius įgūdžius ir mokysis pagal mokymo programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą pagal Europos skaitmeninės kompetencijos programą, siekiant pagrįsti atitiktį Kvietimo 2.9 punkte įvardintam 2-ajam specialiajam projektų atrankos kriterijui „Projekte numatyta, kad ne mažiau kaip 40 proc. dalyvių pagerins skaitmeninius įgūdžius“;

  3.   dokumentus, pagrindžiančius, jog mokiniai, besimokantys pagal formaliojo profesinio mokymo programas, sektoriniame praktinio mokymo centre tobulins kompetencijas, reikalingas žaliajai pertvarkai, siekiant pagrįsti atitiktį Kvietimo 2.9 punkte įvardintam 3-ajam specialiajam projektų atrankos kriterijui „Projekte dalyviai tobulins kompetencijas, reikalingas žaliajai pertvarkai“.

 • Priedai

  Pridedama: 

  1.    Dalinai užpildyta paraiškos forma.

  2  Lentelė dėl mokymo programos orientavimo į skaitmeninių kompetencijų ugdymą bei mokinių skaitmeninių įgūdžių gerinimo praktinio mokymo sektoriniame (-iuose) praktinio mokymo centre (-uose) metu.

  3 Lentelė dėl kompetencijų, reikalingų žaliajai pertvarkai, ugdymo

 • Regionas
  Netaikomas
 • Kita informacija

  Kvietimas teikti JP projektų paraiškas gali būti stabdomas, kai keičiasi informacija teisės aktuose (pvz., Apraše ir kt.), taip pat kai pagal pateiktas JP projektų paraiškas galima paskirstyti visą Kvietimui skirtą finansavimo lėšų sumą.

 • Taikomi teisės aktai

  1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė; 

  2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įvertinimo patvirtinimo; 

  3. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika); 

  4. 2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“; 

  5. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos patvirtinimo; 

  6. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonė Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“, patvirtinta 2022 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“  (toliau – Priemonė);

  7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ 

  8. 2021–2030 m. Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašas, patvirtintas 2022-06-09 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  įsakymu Nr. V-952 „Projektų finansavimo sąlygų aprašas“ 

  9. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas; 

  10. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas; 

  11. Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 • Kontaktai

  Europos socialinio fondo agentūra 
  El. paštas: mobilumas@esf.lt
  Kontaktinis asmuo: Monika Raudonienė, tel. 8 659 80283