Teikiama nuo
2024-04-04 12:00
Teikiama iki
2024-07-05 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
6 050 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Inovacijų transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-001-01-05-07-02-01   2.1. Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose 
  05-001-01-05-07-02-02   2.2. Pirkimo vykdytojų gebėjimų atlikti inovatyvius pirkimus stiprinimas 
 • Tikslinės grupės

  Perkančiosios organizacijos, kurios suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalyje, ir vykdo viešuosius pirkimus siekdamos įsigyti inovatyvių produktų ir (arba) prekių, skirtų neekonominės veiklos vykdymui.

 • Galimi pareiškėjai

  Inovacijų agentūra, VšĮ

  Viešųjų pirkimų tarnyba

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Perkančiosios organizacijos, atitinkančios Aprašo 1.2.5 papunktį.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  5 445 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  Pagal Aprašo 13.8 p. Inovacijų agentūrai 80 proc.

  Pagal Aprašo 13.9 p. Viešųjų pirkimų tarnybai 100 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Pagal Aprašo 13.8 p. 20 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Pagal Aprašą remiamos veiklos:

  1.1. Agentūros kartu su projekto „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose“ partneriais vykdomos veiklos (Projektas Nr. 1): inovatyvių produktų, skirtų neekonominei veiklai vykdyti, įsigijimas.

  1.2. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) vykdomos veiklos – projektas „Pirkimo vykdytojų gebėjimų atlikti inovatyvius pirkimus stiprinimas“ (Projektas Nr. 2):

  1.2.1.  Tarnybos vykdomų veiklų, susijusių su Inovatyvių viešųjų pirkimų klausimais, pristatymas (renginiai, publikacijos, pranešimai) galimiems Projekto Nr.1 partneriams ir (ar) kitoms perkančiosioms organizacijoms.

  1.2.2.  Konsultacijų teikimo plano Projekto Nr. 1 partneriams  ir (ar) kitoms perkančiosioms organizacijoms parengimas ir įgyvendinimas.

  1.2.3. Potencialių inovatyvius pirkimus planuojančių ir (ar) vykdančių perkančiųjų organizacijų kompetencijų stiprinimas (mokymai, metodinės pagalbos parengimas ir teikimas).

  1.2.4. Inovatyviųjų viešųjų pirkimų Lietuvoje skatinimas (gerosios patirties sklaida, Tarnybos kompetencijų, inovatyviųjų viešųjų  pirkimų srityje stiprinimas).

  2. Galimi pareiškėjai:

  2.1. Agentūra – pagal Aprašo 2.1.1 papunktį;

  2.2. Tarnyba – pagal Aprašo 2.1.2 papunktį.

  3. Projekto partneriai numatomi vykdant Projektą Nr. 1.

  4. Projekto partneriai negalimi vykdant Projektą Nr. 2.

  5. Partnerių sąrašas gali būti papildomas projekto įgyvendinimo metu.

  6. Administruojančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Administruojanti institucija).

  7. Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – dotacija.

  8. Projektams įgyvendinti skiriama:

  8.1. Projektui Nr. 1, kai Pareiškėjas – Agentūra – iki 4 500 000 Eur (keturių milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) EGADP lėšų ir ne daugiau kaip 945 000 Eur (devyni šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) Valstybės biudžeto lėšų (toliau – VB lėšų) pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) kompensuoti;

  8.2. vienam Projekto Nr. 1 partneriui tenkanti projekto lėšų suma negali būti didesnė kaip 76 090 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyniasdešimt eurų) ir negali viršyti 80 proc. finansavimo intensyvumo iš EGADP lėšų, bei ne daugiau kaip 15 979 Eur (penkiolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai) VB lėšų PVM kompensuoti;

  8.3. Projektui Nr. 2, kai Pareiškėjas – Tarnyba – iki 500 000 Eur (penkių šimtų tūkstančių eurų) EGADP lėšų ir ne daugiau kaip 105 000 Eur ( šimtas penki tūkstančiai eurai) VB lėšų PVM kompensuoti.

  9. Projektų Nr. 1 ir Nr. 2 atranka atliekama planavimo būdu.

  10. Projektų Nr. 1 ir Nr. 2 veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 31 d. 

  11. Projektui Nr. 1 kartu su PĮP (PAFT 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“) ir (arba) įtraukiant naujus partnerius turi būti pateikti šie priedai: 

  11.1. Partnerio deklaracija pagal PĮP 1 priede pateiktą formą;

  11.2. informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius pagal PĮP 2 priede pateiktą formą;

  11.3. Pareiškėjo ir Partnerių nuosavo indėlio, įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentai;

  11.4. Dokumentai, pagrindžiantys projekto partnerio atitiktį specialiesiems atrankos kriterijams, nurodytiems Aprašo 2.18 papunktyje.

  12. Projektui Nr. 2 kartu su PĮP (PAFT 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“) turi būti pateikti šie priedai: 

  12.1. dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašą, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu analogiškoms tos įstaigos pareigybėms arba oficialia statistika – taip, kaip apibrėžta Taisyklių 301 punkte.  Įkainiui pagrįsti turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui 3–12 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis darbo užmokesčio paskyrimo ir išmokėjimo faktą.

  12.2. Pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentai.

  12.3. Rinkos kainą pagrindžiantys dokumentai.

  12.4. Parengtas konsultacijų teikimo planas projekto „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose“ partneriams ir kitoms perkančiosioms organizacijoms.

  13. Projektui taikomos matomumo ir informavimo priemonės, nurodytos PAFT VIII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ pirmame skirsnyje „Informavimas apie projektą ir komunikacija“. 

  14. Visi nurodyti stebėsenos rodikliai turi būti siekiami projekto įgyvendinimo metu.

  15. Už rodiklio „Įgyvendintų Inovatyvių projektų skaičius“ pasiekimą yra atsakinga Agentūra.

  16. Už rodiklio „Parengti ir įgyvendinti konsultacijų teikimo planą  projekto Nr. 1 partneriams ir (ar) kitoms perkančiosioms organizacijoms“ pasiekimą yra atsakinga Tarnyba.

  17. Agentūros atsakomybės įgyvendinant Projektą Nr. 1:

  17.1. pristatyti Agentūros vykdomas veiklas, susijusias su Inovatyvių viešųjų pirkimų klausimais galimiems Projekto partneriams;

  17.2. skatinti galimus projekto partnerius vykdyti inovatyvius viešuosius pirkimus Lietuvoje;

  17.3. teikti galimiems Projekto partneriams metodinę pagalbą dėl pirkimo objekto inovatyvumo;

  17.4. partnerių paieška ir pritraukimas;

  17.5.  vadovaujantis Aprašo 9 punkto ir 2.18 papunkčio  patvirtintais kriterijais, atrinkti Projekto partnerius, kurie vykdys inovatyvius viešuosius pirkimus, bei pasirašyti su kiekvienu partneriu partnerystės sutartis dėl projekto įgyvendinimo;

  17.6. rūpintis atrinktų projekto partnerių vykdomų inovatyvių viešųjų pirkimų finansavimu, jų veiklos progreso stebėsena bei projekto įgyvendinimo užtikrinimu.

  18. Reikalavimai Projekto Nr. 1 partneriams:

  18.1. Projekto partneris yra Perkančioji organizacija, atitinkanti Aprašo 1.2.5 papunktį.

  18.2. Projekto partnerio pirkimo objektas yra inovatyvus (inovatyvumo lygis ne žemesnis nei organizacijos lygmens).

  18.3. Projekto partneris iki partnerystės sutarties pasirašymo yra atlikęs parengiamuosius inovatyvaus pirkimo darbus, tokius kaip rinkos tyrimus arba rinkos konsultacijas.

  18.4. Projekto partneris iki partnerystės sutarties pasirašymo yra atlikęs inovatyvaus pirkimo projekto problemos analizę ir apibrėžęs siekiamą pokytį.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1.  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami horizontalieji principai (toliau – HP): HP – darnaus vystymosi, inovatyvumo (kūrybingumo), lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą. 

  2. Remiama veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) principo, kadangi kuriami ir (ar) diegiami inovatyvūs produktai padės skatinti inovacijas viešajame sektoriuje. Taip pat įgyvendinamais projektais remiamos įmonės, investuojančios į MTEP (t. y. kuriančios inovatyvius produktus), arba  investuojančios į MTEP ir diegiančios inovatyvius produktus, arba diegiančios inovatyvius produktus. 

  3. Remiama veikla tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi principo 12 „Atsakingas vartojimas ir gamyba“ ir 13 „Kova su klimato kaita“ tikslų, nes visi pagal Aprašą įgyvendinami projektai turės atitikti atrankos kriterijus: „Atitiktis žaliosios ekonomikos principui“ ir „Projekto poveikis aplinkai“.

  4. Siekiant užtikrinti, kad visi projektai Nr. 1 atitiktų Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01), pagal planuojamų dviejų kvietimų teikti paraiškas nustatytus tinkamumo kriterijus neremiama ši veikla: 

  4.1. veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant jo naudojimą vartotojų rinkoje;

  4.2. veikla, kuriai taikoma ES ATLPS ir su kuria susijęs prognozuojamas ŠESD kiekis nėra mažesnis už nustatytus atitinkamus santykinius taršos rodiklius;

  4.3. veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais;

  4.4. veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Be to, techninėje užduotyje reikalaujama, kad būtų atrenkama tik ta veikla, kuri atitinka atitinkamus ES ir nacionalinės aplinkos teisės aktus.

  5. Aprašo 5.4 papunktyje numatytos veiklos gali būti remiamos vadovaujantis Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo techninėse gairėse (2021/C58/01) numatytomis išimtimis.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Pagal Aprašą įgyvendinamiems projektams papildomi veiklos tęstinumo reikalavimai netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1.    Pagal Aprašą, valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

  2.    Tuo atveju, jei partneris vykdo ekonominę veiklą, siekiant užtikrinti, kad teikiant paramą neekonominei veiklai vykdyti nebūtų kryžminio subsidijavimo ekonominės veiklos, partneris turi vykdyti atskirą veiklos bei finansinę apskaitą, paskirstydamas išlaidas ir pajamas.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1.1. Planuojamos išlaidos turi atitikti bendruosius išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus, nurodytus PAFT VII skyriuje.

  1.2. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos: 

  Išlaidos Reikalavimai ir paaiškinimai 
  Projekto vykdymas (paslaugos ir darbo užmokestis) 

  Tinkamos finansuoti tik Aprašo 2.1.2 p. nurodytos veiklų išlaidos (Projektas Nr. 2): 
  -    Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal Valstybės tarnybos įstatymą, paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos.
  -    Patirtos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (arba) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir papildomų poilsio dienų išmokos, kurios apmokamos supaprastintai.
  -    Darbo vietos sukūrimo ir palaikymo išlaidos. 
  -    Projektą vykdančių darbuotojų komandiruočių išlaidos (visos komandiruočių išlaidos turi neviršyti daugiau kaip 9 tūkst. Eur).
  -    Renginių organizavimo išlaidos. 
  Tinkama finansuoti pagal Aprašo 2.1.1 p.:
  -    Inovatyvių produktų, skirtų neekonominei veiklai vykdyti, įsigijimas (išlaidas gali patirti Projekto Nr. 1 partneriai).

  Informavimas apie projektą  Tinkamos finansuoti Tarnybos ir (ar) Projekto Nr. 1 partnerių išlaidos. 
  Privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonės pagal Taisyklių 340 ir 341 punktus. 
  Netiesioginės išlaidos  Tinkamos finansuoti Agentūros ir Tarnybos patiriamos išlaidos įgyvendinant Projektą Nr. 1 ir Projektą Nr. 2: 
  7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma. 

   

 • EGADP subsidijos lėšos
  5 000 000.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  1 050 000.00
 • Nuosavo įnašo dalis

  Pagal Aprašo 13.8 p. 20 proc.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  5 445 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma Iš fiksuotosios projekto išlaidų normos dengiamos Projekto vykdytojo netiesioginės išlaidos 
  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.   Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų.
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FS-01-02 01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM
  FS-01-01 01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  1. Projektui Nr. 1 kartu su PĮP ir (arba) įtraukiant naujus partnerius turi būti pateikti šie priedai: 

  1.1. Partnerio deklaracija https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  1.2. informacija apie projekto biudžeto paskirstymą https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  1.3. Pareiškėjo ir Partnerių nuosavo indėlio, įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentai;

  1.4. Dokumentai, pagrindžiantys projekto partnerio atitiktį specialiesiems atrankos kriterijams, nurodytiems Aprašo 2.18 papunktyje.

  2. Projektui Nr. 2 kartu su PĮP turi būti pateikti šie priedai: 

  2.1. dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašą, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu analogiškoms tos įstaigos pareigybėms arba oficialia statistika – taip, kaip apibrėžta Taisyklių 301 punkte.  Įkainiui pagrįsti turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui 3–12 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis darbo užmokesčio paskyrimo ir išmokėjimo faktą.

  2.2. Pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentai.

  2.3. Rinkos kainą pagrindžiantys dokumentai.

  2.4. Parengtas konsultacijų teikimo planas projekto „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose“ partneriams ir kitoms perkančiosioms organizacijoms. 

 • Priedai

  Projekto įgyvendinimo plano forma (PAFT 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“);

  Projekto sutarties forma (PAFT 3 priedas „Projekto sutartis“);

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius  P-05-001-01-05-07-06 P.S.1.1130 Vienetai  55 
  Parengti ir įgyvendinti konsultacijų teikimo planą projekto „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose“ partneriams ir (ar) kitoms perkančiosioms organizacijoms  P-05-001-01-05-07-30 P.N.1.4652 Vienetai 
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  1.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartis ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Padidinti inovacijų paklausą Lietuvoje išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 18 (toliau – Aprašas):

  1.1.1. Bendrieji teisės aktai:

  1.1.1.1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;

  1.1.1.2. 2021 m. liepos 28 d. Europos Sąjungos Tarybos sprendimas dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ patvirtinimo;

  1.1.1.3. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ veiklos susitarimas, patvirtintas 2022 m. gegužės 5 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinamas Europos Komisijos ir Lietuvos veiklos susitarimas pagal Reglamentą (ES) 2021/241 (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. Ares (2022)3472216) su visais pakeitimais;

  1.1.1.4. 2021 m. rugsėjo 28 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2021/2106, kuriuo nustatomi ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės bendri rodikliai;

  1.1.1.5. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės);

  1.1.1.6. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad;

  1.1.1.7. Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas);

  1.1.1.8. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14–1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“;

  1.1.1.9. 2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

  1.1.1.10. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos patvirtinimo“;

  1.1.2. Specialieji teisės aktai: 

  1.1.2.1. Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymas;

  1.1.2.2. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;

  1.1.2.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

  1.1.2.4. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; 

  1.1.2.5. Oslo vadovas 2018: Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairės (angl. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities) (toliau – Oslo vadovas);

  1.1.2.6. Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas);

  1.1.2.7. Vykdomos eksperimentinės plėtros vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 4-409 „Dėl Vykdomos eksperimentinės plėtros vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Vykdomos eksperimentinės plėtros vertinimo metodika);

  1.1.2.8. Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ 2 veiklos „Padidinti inovacijų paklausą Lietuvoje išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46ac68f0d80e11ee9269b566387cfecb?jfwid=-letdm3pb%20%20

 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Verslo projektų skyriaus projektų vadovė Rita Baikauskaitė, tel. 8 690 73160, el. p. r.baikauskaite@cpva.lt

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Verslo projektų skyriaus projektų vadovė Evelina Vaičiulėnė, tel. 8 616 75351, el. p. e.vaiciulene@cpva.lt