Nr. 10-040-T

Teikiama nuo
2023-01-16 08:00
Teikiama iki
2026-04-30 17:00 Liko 790 d. 7 val.
Finansavimo suma
2 420 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Inovacijų transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  12-001-01-02-01-02-01-06 Parama veikloms, skirtoms Europos mokslinių tyrimų erdvės prioritetams įgyvendinti, siekiant institucinių pokyčių 
 • Tikslinės grupės

  Mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos registrą (toliau – MSI).

 • Galimi pareiškėjai

  Mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos registrą (toliau – MSI).

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  2 420 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Teikiamų paraiškų skaičius vienam pareiškėjui neribojamas. Tai pačiai veiklai (iš žemiau nurodytų nurodytų) finansavimo projekto įgyvendinimo plane galima prašyti vieną kartą.
  Skiriama parama veikloms, skirtoms Europos mokslinių tyrimų erdvės prioritetams įgyvendinti, siekiant institucinių pokyčių MSI: 
  1. prisidėti prie Europos mokslinių tyrimų vertinimo sistemos tobulinimo (keičiant vertinimo tvarkas pagal Europos mokslinių tyrimų erdvės (toliau – EMTE) siūlymus ir atvirojo mokslo praktiką) (EMTE veiksmas Nr. 3: Daryti pažangą siekiant reformuoti mokslinių tyrimų, tyrėjų ir institucijų vertinimo sistemą, kad būtų pagerinta jų kokybė, veiklos rezultatai ir poveikis);
  2. parengti ir (arba) įgyvendinti lyčių lygybės ir lygių galimybių priemones (EMTE veiksmas Nr. 5: Skatinti lyčių lygybę ir įtraukumą, atsižvelgiant į Liublianos deklaraciją);
  3. stiprinti tyrėjų karjeros patrauklumą įgyvendinant EMTE instrumentus (diegiant žmogiškųjų išteklių valdymo strategiją (HRS4R), tyrėjų karjeros stebėsenos sistemą ir kt.) (EMTE veiksmas Nr. 4: Skatinti patrauklią ir tvarią mokslinių tyrimų srities karjerą, subalansuotą talentų apykaitą ir tarptautinį, tarpdisciplininį ir tarpsektorinį judumą visoje EMTE);
  4. plėtoti veiklas, skirtas piliečių įtraukimui į mokslo kampanijas (EMTE veiksmas Nr. 14: Priartinti mokslą prie piliečių); 
  5. skatinti abipusiškumu grindžiamą tarptautinį bendradarbiavimą (diegiant Europos Komisijos rekomendacijas dėl išorės grėsmių ir kt.) (EMTE veiksmas Nr. 9: Skatinti abipusiškumu grindžiamam tarptautiniam bendradarbiavimui palankią aplinką ir vienodas sąlygas).
  6. prisidėti prie žinių ir inovacijų ekosistemos pertvarkos, skatinančios žaliąją transformaciją bei ateities darbuotojų ugdymą ir perkvalifikavimą (EMTE veiksmas Nr. 11: EMTE, kuria siekiama žaliosios transformacijos; EMTE veiksmas Nr. 12: Spartinti žaliąją / skaitmeninę pagrindinių Europos pramonės ekosistemų pertvarką; EMTE veiksmas Nr. 13: Įgalinti aukštojo mokslo institucijas vystytis laikantis EMTE ir užtikrinant sinergiją su Europos švietimo erdve).

  Aukščiau nurodytiems pokyčiams pasiekti skiriamas finansavimas kompetencijų ugdymo programoms parengti / atnaujinti / įgyvendinti; planams / strategijoms / metodikoms / aprašams parengti ir (arba) įgyvendinti; nacionalinėms ir (arba) tarptautinėms partnerystėms (bendradarbiavimo) skatinti; seminarams, konferencijoms ir kitiems dalijimosi patirtimi renginiams organizuoti ir (arba) dalyvauti.
  Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede.
  Projekto įgyvendinimo metu turi būti įgyvendintos privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonės pagal PAFT 341.1, 341.2 ir 341.4 papunkčius.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projekte negali būti numatyta: 
  1.    apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitų bruožų principams įgyvendinti; 
  2.    veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti. 
  Projekto vykdytojas turi vykdyti informacijos sklaidą ir konsultuoti Lietuvos pareiškėjus teikiančius programos „Europos horizontas“ paraiškas dėl lyčių lygybės aspektų integravimo į jų rengiamus projektus.
  Projektas turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y. turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Atitiktis šiam principui turi būti užtikrinta viso projekto įgyvendinimo metu.  
  Finansuojama veikla, įvertinus ją pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą, nepažeidžia Chartijoje nustatytų pagrindinių teisių. Atsižvelgiant į pagal Aprašą finansuojamos veiklos pobūdį, papildomi reikalavimai dėl aktyvių priemonių Chartijoje įtvirtintoms teisėms propaguoti nėra nustatomi.
  Projekto vykdytojas privalo nepažeisti Chartijos reikalavimų projekto vykdymo metu.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi tęstinumo reikalavimai, nei nustatyti PAFT, netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 18 mėnesių nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos.

  Projektai turi būti baigti įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 dienos.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.   https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  Išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (PAFT) VII skyriuje nustatytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.
  PVM nėra tinkamas finansuoti EGADP lėšomis. PVM gali būti finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis vadovaujantis PAFT ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.
  Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidų kategorijos:
  - žemė;
  - nekilnojamasis turtas;
  - statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai;
  - įranga, įrenginiai ir kitas turtas;
  - įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;
  - nepiniginis projekto vykdytojo įnašas.
  Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems į užsienio komandiruotes asmenims visais atvejais negali viršyti maksimalių dienpinigių dydžių ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų, apskaičiuotų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“.
  Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
  Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.
  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.
  Projekto vykdytojui gali būti mokamas avansas, vadovaujantis PAFT 153–159 punktais.
  Kryžminis finansavimas netaikomas.
  Projektų išlaidos gali būti patirtos nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos.

 • EGADP subsidijos lėšos
  2 000 000.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  420 000.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  2 420 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01 01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM Išlaidų suma – 15,45 Eur
  FS-01-02 01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM Išlaidų suma – 18,69 Eur

  1) FN-05-01;
  2) FN-05-02;
  3) FN-05-03;
  4) FN-05-04;
  5) FN-05-05;
  6) FN-05-06;
  7) FN-05-07

  01 1) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų;
  2) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų;
  3) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų;
  4) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų;
  5) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų;
  6) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų;
  7) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų.
  Fiksuotųjų normų dydžiai galės būti atnaujinami tik tuomet, kai pakeičiami teisės aktai, reglamentuojantys kasmetinių atostogų suteikimo ir / ar apskaičiavimo tvarką.
  Pagal anksčiau numatytas sąlygas perskaičiuotos fiksuotosios normos įsigalios nuo atnaujintų dydžių paskelbimo dienos ir galės būti taikomos fiksuotųjų normų rezultatams, pasiektiems po atnaujintų fiksuotųjų normų įsigaliojimo dienos.
  FN-01 01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma -
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Esant DMS funkcinių galimybių neužtikrinimui – užpildyta ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta Projekto įgyvendinimo plano forma (word formatu) su reikiamais priedais teikiama el. paštu.  

  PĮP teikimo tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms 

   

 • Kartu su PĮP teikiama

  Kiti priedai:
  -    dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą;
  -    pagrindimas, jog projekte numatytomis veiklomis bus siekiama 2.15.1 papunktyje nurodytų institucinių pokyčių įgyvendinimo.

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Finansuoti projektai ir konsultavimo paslaugos mokslo ir studijų institucijų ir mažų ir vidutinių įmonių potencialiems  programos „Europos horizontas“ pareiškėjams

  P-12-001-01-02-01-14

  P.S.1.1136

  skaičius 12
  Paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose dirbantys mokslininkai

  P-12-001-01-02-01-17

  R.B.1.2008

  Metinis etato ekvivalentas n / a
   
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Kontaktai

  Centrinė projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyriaus projektų vadovė
  Lina Markevičienė, tel. +370 649 46233, el. p. l.markeviciene@cpva.lt