Nr. 09-025-P

Teikiama nuo
2024-06-05 08:00
Teikiama iki
2024-08-01 17:00 Liko 19 d. 9 val.
Finansavimo suma
5 400 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Sveikatos apsaugos ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  11-001-02-10-02-01-01   Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sveikatos raštingumo didinimas ir psichikos sveikatos stigmatizavimo mažinimas Sostinės regione  
  11-001-02-10-02-01-02   Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sveikatos raštingumo didinimas ir psichikos sveikatos stigmatizavimo mažinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione 
  11-001-02-10-02-02-01  Savižudybių prevencija Sostinės regione 
  11-001-02-10-02-02-02  Savižudybių prevencija Vidurio ir vakarų Lietuvos regione 
 • Tikslinės grupės
  • visuomenė, į kurią įeina jaunimas, darbingo amžiaus asmenys, vyresnio amžiaus asmenys, asmenys, dalyvaujantys psichikos sveikatos stigmatizavimo mažinimo iniciatyvoje, asmenys, kurie bus apmokyti vesti mokymus (lektoriai, instruktoriai, asmenys vykdantys projekto veiklą);
  • specialistai – asmenys, dirbantys sveikatos priežiūros srityje;
  • savivaldybių, įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojai, kurie susiduria su savižudybių grėsme savo darbe ir (arba) yra įtraukti į savivaldybių savižudybių prevencijos algoritmą;
  • savižudybių prevencijos koordinatorius – asmuo atsakingas už savižudybių prevencijos koordinavimą savivaldybėje, reagavimo į savižudybės grėsmę algoritmo inicijavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir tobulinimą;
  • visuomenės sveikatos biurų instruktoriai – asmenys, dirbantys savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose;
  • žiniasklaidos atstovai – asmenys, dirbantys visuomenės informavimo priemonėse, rengiantys turinį spaudai, internete skelbiamoms publikacijoms, dirbantys radijo ir televizijos laidose.
 • Galimi pareiškėjai

  Higienos institutas

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Partneriai negalimi

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  5 400 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Pagal Aprašą finansuojamos veiklos (veiklų numeracija pateikta kaip Apraše):

  2.1.1. psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sveikatos raštingumo didinimas ir psichikos sveikatos stigmatizavimo mažinimas Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose:

  2.1.1.1. psichikos sveikatos raštingumo didinimas ir pirmosios emocinės pagalbos teikimas ir (ar) įgūdžių stiprinimas tikslinėms visuomenės grupėms, specialistams (konsultacijos, mokymo programų rengimas ir (ar) pritaikymas, mokymai, supervizijos);

  2.1.1.2. psichikos sveikatos stigmatizavimo mažinimo iniciatyvos tikslinėms visuomenės grupėms, specialistams (konsultacijos, mokymo programų rengimas ir (ar) pritaikymas, mokymai, supervizijos, renginiai);

  2.1.1.3. psichikos sveikatos stigmatizavimo mažinimo inciatyvos tarptautinių gerųjų praktikų pritaikymas šalyje;

  2.1.1.4. psichikos sveikatos raštingumo, pirmosios emocinės pagalbos teikimo bei psichikos sveikatos stigmatizavimo  mažinimo komunikacinės kampanijos;

  2.1.1.5. psichikos sveikatos raštingumo, psichikos sveikatos stigmatizavimo mažinimo nustatymo ir projekte taikytų priemonių veiksmingumo vertinimo tyrimo (-ų) atlikimas;

  2.1.2. savižudybių prevencija Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose:

  2.1.2.1. tikslinių savižudybių prevencijos priemonių diegimas savivaldybėse: savivaldybių, įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojams, savižudybių prevencijos koordinatoriams, savižudybių prevencijos instruktoriams (gerosios praktikos rinkiniai, mokymo programų rengimas ir (ar) pritaikymas, kvalifikacijos tobulinimas ir (ar) konsultacijos, mokymai, supervizijos); 

  2.1.2.2. savižudybių prevencijos priemonių, taikytų projekte, veiksmingumo vertinimo atlikimas;

  2.1.2.3. reagavimo į savižudybių grėsmę ir pagalbos teikimo priemonių taikymas ir plėtra: savivaldybių visuomenės sveikatos biurų instruktoriams (bazinių savižudybių prevencijos mokymo programų rengimas, mokymai, supervizijos), žiniasklaidos atstovams (atsakingo rašymo apie savižudybių atvejus ir (ar) psichikos sveikatos sutrikimus (mokymo programos rengimas, mokymai ir (ar) renginiai, žiniasklaidos pranešimų monitoringas), tikslinėms visuomenės grupėms (renginiai); 

  2.1.2.4. savižudybių prevencijos sklaidos vystymui paremti ir (ar) informacijai skleisti skirtos interneto svetainės ir prekinio ženklo palaikymas, viešinimas, plėtojimas;

  2.1.2.5. savižudybių atvejų tyrimo atlikimo metodikos parengimas ir tyrimo atlikimas.

  Projektu įgyvendinama visos Aprašo 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.

  Pagal šį Aprašą įgyvendinamas vienas projektas.

  Pagal Aprašo veiklas parengtos mokymo programos ir (ar) metodikos turi būti  patvirtintos pagal projekto vykdytojo vidaus tvarką.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų (toliau – horizontalieji principai) įgyvendinimui. Taip pat pareiškėjas turi įvertinti galimybę prisidėti prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo rengiant Apraše nurodytas veiklas. Projekto veiklos ir rezultatai turi būti prieinami visiems dalyviams, taip pat ir turintiems skirtingų poreikių (judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims ir pan.):

  • projekto veiklos prireikus turi būti organizuojamos patalpose, prieinamose judėjimo, regos ar kitą negalią turintiems asmenims;
  • projekto medžiaga ir sukurti produktai prireikus turi būti pritaikyti regos ar kitą negalią turintiems asmenims.

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiamas HP laikymasis. HP – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ir kitų aspektų), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą.

  Projektų atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo priede „Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“.

  Pagal Aprašą finansuojamos veiklos neturi riboti ar pažeisti Chartijoje apibrėžtų pagrindinių teisių: orumo, asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos reikalavimų.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai, kurie nėra nurodyti PAFT, nenustatyti.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Finansuojamos veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki 2028 m. gruodžio 31 d. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, finansuojamų veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas PAFT nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013d dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai nustatyti PAFT VII skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“ ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, patvirtintose viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2023/8-246 (https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams).

  Projekto vykdytojas teikia administruojančiajai institucijai informaciją apie ESF+ projekto dalyvius vadovaudamasis PAFT IV skyriaus 6 skirsniu ir Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m.  birželio 11 d.  įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, 2023 m. spalio 20 d. posėdžio protokolu Nr. 16 patvirtinta Projekto dalyvių informacijos administravimo instrukcija (aktuali versija), kuri skelbiama https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-dalyviu-informacijos-administravimo-instrukcija.

  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  Projekto vykdytojui, vadovaujantis PAFT numatytomis sąlygomis, gali būti mokamas avansas.

  Projekto išlaidos projekto įgyvendinimo metu apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas, supaprastintai apmokamas išlaidas arba kartu derinant šias abi apmokėjimo formas.

  Projektui taikomi supaprastinti išlaidų dydžiai, kurie nurodyti šio Aprašo 14 punkte „Projektų veiklų ir jungtinio projekto projektų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai“.

  Netinkamos finansuoti projekto lėšomis išlaidos nustatytos PAFT VII skyriaus „Projektų išlaidų reikalavimai“ 3 skirsnyje. Be kitų šiame skirsnyje nurodytų reikalavimų, ESF+ finansavimo reikalavimų neatitinkančiomis išlaidomis taip pat laikomos: 

  • naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;
  • vienkartinės priemonės ir kanceliarinės prekės, tokios kaip popierius, rašikliai ir pan.;
  • nepiniginis projekto vykdytojo / partnerio įnašas.

  Kryžminis finansavimas netaikomas.

 • ES fondų lėšos
  4 291 574.00
 • ES fondas
  Europos socialinis fondas +
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  1 108 426.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  5 400 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01  - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-02 -  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-03  -  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-04  - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
   FN-01 Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
   FN-05-01 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
   FN-05-02 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-03  -  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
   FN-05-04 -  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-05  - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
   FN-05-06 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-07  - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Kiti priedai:

  • įgaliojimas pasirašyti PĮP, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;
  • dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) ir kt.);
  • dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą (pažyma darbo užmokesčiui įvertinti, kurioje turi būti nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, valandinis / mėnesinis įkainis, jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu analogiškoms tos institucijos pareigybėms. Įkainiui pagrįsti turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui, 2–3 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis darbo užmokesčio paskyrimo ir išmokėjimo faktą. Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų ir kitų įstaigų, kurių darbo užmokesčio dydžius nustato teisės aktai, darbuotojų darbo užmokesčio valandinis / mėnesinis įkainis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą;
  • pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentas (juridinio asmens valdymo organo, turinčio kompetenciją priimti atitinkamą sprendimą, ministerijos, kaip asignavimų valdytojos, garantinis raštas, savivaldybės tarybos sprendimas, banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.);
  • Raštas iš Sveikatos apsaugos ministerijos dėl PĮP suderinimo.
 • PĮP suderinimas su atsakinga institucija
  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
 • Priedai

  1. 2022–2030 metų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-02 „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2:
  V-1255 Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir ... (e-tar.lt) 
   
  2. Projekto sutarties forma:
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr (žr. „23. PAFT 3 priedas Projekto sutartis)

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pažangos priemonės poveiklės numeris  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  11-001-02-10-02-01-01  Specialistai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo / perkvalifikavimo veiklose  P.S.2.1520 P-11-001-02-10-02-09   Asmenys  220 
  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose  P.S.2.1519 P-11-001-02-10-02-11   Asmenys  1350 
  Specialistų, po dalyvavimo veiklose įgijusių / patobulinusių kvalifikaciją, dalis  R.S.2.3524 R-11-001-02-10-02-08   Procentai  90 
  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis  R.S.2.3523 R-11-001-02-10-02-10   Procentai  80 
  Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis  R.S.2.3526 R-11-001-02-10-02-12   Procentai  80
  11-001-02-10-02-01-02 Specialistai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo / perkvalifikavimo veiklose  P.S.2.1520 P-11-001-02-10-02-09   Asmenys  250
  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose  P.S.2.1519 P-11-001-02-10-02-11   Asmenys  3100
  Specialistų, po dalyvavimo veiklose įgijusių / patobulinusių kvalifikaciją, dalis  R.S.2.3524 R-11-001-02-10-02-08   Procentai  90 
  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis  R.S.2.3523 R-11-001-02-10-02-10   Procentai  80 
  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis  R.S.2.3523 R-11-001-02-10-02-10   Procentai  80 
  11-001-02-10-02-02-01  Specialistai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo / perkvalifikavimo veiklose  P.S.2.1520 P-11-001-02-10-02-09   Asmenys  60
  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose  P.S.2.1519 P-11-001-02-10-02-11   Asmenys  70
  Specialistų, po dalyvavimo veiklose įgijusių / patobulinusių kvalifikaciją, dalis  R.S.2.3524 R-11-001-02-10-02-08   Procentai  90 
  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis  R.S.2.3523 R-11-001-02-10-02-10   Procentai  80 
  Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis  R.S.2.3526 R-11-001-02-10-02-12   Procentai  80
  11-001-02-10-02-02-02 Specialistai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo / perkvalifikavimo veiklose  P.S.2.1520 P-11-001-02-10-02-09   Asmenys  145
  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose  P.S.2.1519 P-11-001-02-10-02-11   Asmenys  180
  Specialistų, po dalyvavimo veiklose įgijusių / patobulinusių kvalifikaciją, dalis  R.S.2.3524 R-11-001-02-10-02-08   Procentai  90 
  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis  R.S.2.3523 R-11-001-02-10-02-10   Procentai  80 
  Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis  R.S.2.3526 R-11-001-02-10-02-12   Procentai  80
 • Taikomi teisės aktai

  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (PAFT): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

  Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA) Nr. 2: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d56b1800da311edb4cae1b158f98ea5/asr

  Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1255 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-02 „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją“ (toliau – Pažangos priemonės aprašas) patvirtintą 2022–2030 metų Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-02 „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 (toliau – Aprašas):

  1.1 bendrieji teisės aktai:

  1.1.1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės“;

  1.1.2. 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimas Nr. C(2022)5742, kuriuo patvirtinta 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programa (toliau – Investicijų programa);

  1.1.3. 2020 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 998 „Dėl 2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

  1.1.4. 2021 m. balandžio 28 d Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 292 „Dėl  Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“;

  1.1.5. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, kuriuo patvirtintos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės (toliau – Administravimo taisyklės) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – PAFT);

  1.2 specialieji teisės aktai:

  1.2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. V-1733 „Dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  1.2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-2298 „Dėl Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 • Kontaktai

  Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Sveikatos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Dalia Martusevičienė, tel. +370 616 37202, d.martuseviciene@cpva.lt