Nr. 26-407-P

Teikiama nuo
2024-06-11 08:00
Teikiama iki
2024-08-30 17:00 Liko 48 d. 11 val.
Finansavimo suma
733 125.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Šiaulių regiono plėtros taryba
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  09-003-02-02-11-(RE)-26-(LT026-03-01-05)-04-01  Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone. 
 • Tikslinės grupės

  Senyvo amžiaus asmenys

 • Galimi pareiškėjai

  Kelmės rajono savivaldybės administracija.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Vieši ir privatūs juridiniai asmenys

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  733 125.00
 • Finansuojamoji dalis

  85 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Finansuojama Gairių III skyriaus 3 dalies 1 lentelės 4 punkte nurodyta veikla: 

  Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra. Veikla vykdoma finansuojant socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūrą bendruomenėje (savarankiško gyvenimo namų, globos namų infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą; globos namų ir bendruomeninių paslaugų aplinkos pritaikymą Alzhaimerio liga, senatvine demencija sergantiems asmenims, negalią turintiems asmenims; skaitmeninės, technologinės, inžinerinės ir kitos paslaugų infrastruktūros inovacijas, leidžiančias pagerinti tikslinių grupių asmenų savarankiškumą ir gyvenimo kokybę: statant, rekonstruojant, remontuojant ar įsigyjant nekilnojamąjį turtą bei aprūpinant jį būtinais baldais ir įranga. Pagrindus poreikį, gali būti įsigyjama transporto priemonė, atitinkanti Gairių 7.4 papunkčio reikalavimus).

  1. Išankstinių sąlygų reikalavimai:

  1.1. Gairių III skyriaus 3 dalies 1 lentelės 2–4 punktuose nurodytas veiklas (paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra; nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, siekiant didinti gyventojų socialinę gerovę; socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra) įgyvendinantys projektai gali būti finansuojami, jei yra įgyvendinta išankstinė sąlyga „Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, ir iki 2022 m. liepos 1 d. yra parengti ir suderinti su SADM regioniniai socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų infrastruktūros, reikalingos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, žemėlapiai“. Išankstinės sąlygos įgyvendinimą detalizuojantys reikalavimai:

  1.1.1. Pertvarkos žemėlapiuose numatytos infrastruktūros plėtros apimtys RPPl pažangos priemonėse turi būti planuojamos visa apimtimi (pasikeitus Pertvarkos žemėlapiuose nustatytiems poreikiams infrastruktūros kūrimui ir (ar) plėtrai arba paaiškėjus kitų objektyvių aplinkybių, dėl kurių Pertvarkos žemėlapiuose nustatytos infrastruktūros kūrimo ir (ar) plėtros apimtys nebegali būti planuojamos taip, kaip buvo numatyta, Pertvarkos žemėlapio pakeitimus savivaldybės suderina su SADM. Suderintas Pertvarkos žemėlapis teikiamas tvirtinti regiono plėtros tarybos kolegijai ir planuojamas naujai nustatyta apimtimi).

  1.1.2. išankstinė sąlyga yra laikoma įgyvendinta, kai patvirtintose RPPl pažangos priemonėse yra numatytos Pertvarkos žemėlapiuose patvirtintos veiklos, RPPl pažangos priemonės, kuriai įgyvendinti numatoma naudoti SADM regioninės pažangos priemonės lėšas, apraše yra pateiktas projektų, atitinkančių Pertvarkos žemėlapį, sąrašas (jei taikoma) ir nurodyta siektina stebėsenos rodiklio „Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje“ reikšmė atitinka Pertvarkos žemėlapyje konkrečiam regionui nurodytą vietų paslaugų gavėjams skaičių. Apie tai, ar išankstinė sąlyga įgyvendinta, vertindama RPPl pažangos priemonę, SADM informuoja RPPl administruojančiąją instituciją, Vidaus reikalų ministeriją ir atitinkamo regiono plėtros tarybą.

  2. Įgyvendinant projektus pagal Gairių III skyriaus 3 dalies 1 lentelės 4 punkte nurodytą veiklą „Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“:

  2.1. Pagal Gairių III skyriaus 3 dalies 1 lentelės 4 punkte nurodytą veiklą „Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ numatomos finansuoti įstaigos, kuriose teikiamos ar planuojamos teikti socialinės globos paslaugos, privalo atitikti Socialinės globos normų aprašo 3 priedo IV srities „Aplinka“ ir 4 priedo V srities „Aplinka ir būstas“ reikalavimus.

  2.2. Visi projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede.

  2.3. Projektais turi būti prisidedama prie visų šiose Gairėse atitinkamai veiklai nustatytų stebėsenos rodiklių.

  2.4. Projektui, kuris įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

  2.5. Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) privalo prisidėti prie įgyvendinamo projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

  2.6. Projekto vykdytojas ir partneris (-iai) turi laikytis šio Gairių skyriaus 4 ir 5 dalyse nustatytų reikalavimų dėl horizontaliųjų principų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos.

  2.7. Projekto lėšomis planuojant įsigyti nekilnojamąjį turtą, negali būti teisinių ar kitų kliūčių jame vykdyti numatytas veiklas (t. y. nekilnojamojo turto naudojimo paskirtis turi būti tinkama numatytoms projekto veikloms vykdyti).

  2.8. Projektuose numatomi rekonstruoti ar remontuoti pastatai, taip pat žemės sklypai, kuriuose numatoma statyti, rekonstruoti ar remontuoti pastatus, turi būti pareiškėjų (partnerių) valdomi nuosavybės ar patikėjimo teise arba gauti pagal panaudos (nuomos) sutartis ne trumpesniam kaip projekto įgyvendinimo ir 5 (penkerių) metų nuo projekto finansavimo pabaigos (galutinės ataskaitos patvirtinimo) laikotarpiui. Daiktinės pareiškėjų (partnerių) teisės į pastatą ir (ar) žemės sklypą, kuriame įgyvendinant projektą bus atliekami statybos darbai, turi būti įregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka. Jei pastatas ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas (partneris (-iai)) turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas.

  2.9. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) turi vykdyti informavimo apie įgyvendinamą projektą ir komunikacijos veiksmus, laikydamasis (-iesi) PAFT VIII skyriaus pirmajame skirsnyje „Informavimas apie projektą ir komunikacija“ nustatytų reikalavimų.  

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projektuose negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, tikėjimo, pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitais pagrindais principus; 

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.

  2. Projektuose turi būti numatyta:

  2.1. priemonės sukurtos ar modernizuotos infrastruktūros prieinamumo visiems reikalavimui užtikrinti, laikantis universalaus dizaino, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, reikalavimų (informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/) ir (ar) Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (toliau – STR) ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų. 

  Visi investicijas gavę infrastruktūros objektai, išskyrus gyvenamuosius namus ir butus, turi būti pritaikyti asmenų, turinčių judėjimo negalią poreikiams, laikantis STR ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų.

  2.2. neturi būti daroma reikšminga žala aplinkos tikslams, nustatytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. Konkretūs projektų dėl reikšmingos žalos nedarymo aplinkos tikslams reikalavimai ir projektų atitiktį šiems reikalavimams pagrindžiantys dokumentai nurodomi Gairių 3 priede „Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“. Pareiškėjas kartu su projekto įgyvendinimo planu RPPl administruojančiajai institucijai turi pateikti Gairių 1 priede patvirtintas deklaracijas.

  3. Projektai neturi prieštarauti Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijas, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą 2016/C 269/01 (III priedas). Konkretūs reikalavimai išdėstyti Gairių III skyriaus 4 dalies 4.1 ir 4.2.1 papunkčiuose.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas projekto investicijų tęstinumas, laikantis PAFT 246 punkte nustatytų reikalavimų.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  RPPl nurodyta įgyvendinimo pabaiga veiklai 09-003-02-02-11-(RE)-26-(LT026-03-01-05)-04-01 – 2029 m. III ketv.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1.    Pagal Gaires valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, neteikiama.

  2.    Pagal Gaires gali būti teikiama de minimis pagalba, kaip ji apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – De minimis reglamentas).

  3.    Projektui skiriamas finansavimas nėra laikomas valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos teikimu pareiškėjui (projekto vykdytojui) ar partneriui (-iams), jeigu skiriant projektui finansavimą nėra tiesiogiai ar netiesiogiai teikiamas finansavimas projekto vykdytojo ir (ar) partnerio ūkinei veiklai vykdyti, suteikiant jam išskirtinę ekonominę naudą, kurios jis negautų rinkos sąlygomis, ir projekto lėšomis nebus padaryta įtaka konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos valstybių narių. Tai, ar projektui skiriamas finansavimas yra valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos teikimas pareiškėjui (projekto vykdytojui) ar partneriui (-iams), vertina RPPl administruojančioji institucija.

  4.    Pagal Gaires skiriant finansavimą ne valstybės ar savivaldybių nuosavybės ar patikėjimo teise valdomam nekilnojamam ir kitam turtui, kurio nusidėvėjimo / amortizacijos laikotarpis yra ilgesnis nei projekto tęstinumo laikotarpis (5 (penkeri) metai po projekto įgyvendinimo pabaigos), teikiama de minimis pagalba.

  5.    Vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma turi neviršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma turi neviršyti 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama Europos Sąjungos kilmės ištekliais.

  6.    De minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio 6 dalimi.

  7.    De minimis pagalba gali būti suteikta ne vėliau nei De minimis reglamento galiojimo laikotarpiu.

  8.    De minimis pagalba, suteikta pagal De minimis reglamentą, gali būti sumuojama su de minimis pagalba, suteikta pagal 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms, neviršijant tame reglamente nustatytos viršutinės ribos. Ji gali būti sumuojama su de minimis pagalba, suteikta pagal kitus de minimis reglamentus, neviršijant De minimis reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytos atitinkamos viršutinės ribos.

  9.    Projektų atitikties De minimis reglamento nuostatoms vertinimą atlieka RPPl administruojančioji institucija. Vertinant projekto atitiktį De minimis reglamento nuostatoms, užpildomas Gairių 4 priedas „Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas“.

  10.    RPPl administruojančioji institucija vertinimo metu patikrina pareiškėjo (partnerio) teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Vertinant pareiškėjo (partnerio) teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą, turi būti patikrintos visos su pareiškėju (partneriu) susijusios įmonės, nurodytos pareiškėjo (partnerio) ar, kai taikoma, pareiškėju (partneriu) nesančio galutinio naudos gavėjo pateiktoje Vienos įmonės deklaracijoje, parengtoje pagal formą, paskelbtą interneto svetainėje http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013, taip pat turi būti patikrinta Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, ar teikiama de minimis pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta De minimis reglamento 3 straipsnyje.

  11.    RPPl administruojančioji institucija, priėmusi sprendimą suteikti de minimis pagalbą pareiškėjui (projekto vykdytojui) ar partneriui, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, 17 punkto reikalavimais, pateikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui apie pareiškėjui (projekto vykdytojui) ir partneriui suteiktą de minimis pagalbą.

  12.    Su de minimis pagalbos teikimu susiję dokumentai saugomi 10 metų nuo paskutinės de minimis pagalbos pagal Gaires suteikimo dienos.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1.    Projektų išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių  (PAFT) VII skyriuje išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2.    Projektų išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, jeigu tai neprieštarauja PAFT nuostatoms.

  3.    Projektai, kuriais numatoma įsigyti tik įrangą, baldus, transporto priemonę ir (ar) tvarkyti aplinką (neatliekant pastatų ir (ar) patalpų statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų, neperkant nekilnojamojo turto), nėra tinkami finansuoti.

  4.    Įgyvendinant projektus, gali būti įsigyjamos tik specialiai socialinių dirbtuvių veiklai ar kasdieniams tikslinių grupių pavėžėjimo poreikiams pritaikytos transporto priemonės (pvz., mikroautobusai). Transporto priemonės, skirtos judėjimo sutrikimų turinčių asmenų (senyvo amžiaus, asmenų su negalia) pavėžėjimui, turi būti techniškai pritaikytos. Transporto priemonių, skirtų administracinei įstaigų veiklai vykdyti, įsigijimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

  5.    Projekto PVM yra tinkamas finansuoti, išskyrus PAFT 313 punkte nurodytus atvejus.

  6. Finansuojant projektus, kryžminis finansavimas netaikomas.

 • ES fondų lėšos
  733 125.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  733 125.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM  https://esinvesticijos.lt/dokumentai/fs-01-01-fs-01-04-viesinimo-fs  
  FS-01-02  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM 
  FS-01-03  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM 
  FS-01-04  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM 
  FN-01  01  7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų 
 • Teikimo tvarka

  PĮP teikimo tvarka: Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai:

  1.    Savivaldybės tarybos sprendimas dėl prisidėjimo prie projekto įgyvendinimo savivaldybės biudžeto lėšomis, įskaitant netinkamoms finansuoti projekto išlaidoms apmokėti ir įsipareigojimo užtikrinti projektu įkurtos arba modernizuotos įstaigos veiklos vykdymo finansavimą 5 metus po projekto pabaigos;

  2.    Dokumentų, pagrindžiančių Gairių 12.12 papunktyje nurodytas pareiškėjo (partnerio) daiktines teises, kopijos. Jei pastatas ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos / nuomos sutartį, pareiškėjas turi pateikti panaudos davėjo / nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;

  3.    Statybos darbų išlaidoms pagrįsti teikiami numatomų sutvarkyti teritorijų planų ir (ar) remontuoti patalpų brėžiniai iš inventorinės bylos ir preliminarūs darbų apimties žiniaraščiai, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos, atitinkančios rinkos kainas;

  4.    Dokumentų, pagrindžiančių projekto išlaidų pagrįstumą, kopijos (pvz., sudarytų sutarčių, komercinių pasiūlymų ir (arba) kainų apklausos suvestinių kopijos), nuorodos į rinkoje esančias kainas;

  5.    jeigu projekte numatytas nekilnojamojo turto pirkimas ir nekilnojamas turtas įsigytas iki PĮP pateikimo dienos (kai pirkimo išlaidos patirtos tinkamu finansuoti laikotarpiu), nekilnojamo turto pirkimo išlaidų tinkamumui finansuoti pagrįsti pateikiama nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis ir nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita;

  6.    jeigu projekte numatytas nekilnojamojo turto pirkimas ir pareiškėjas yra numatęs pirkti konkretų nekilnojamąjį turtą, nekilnojamo turto pirkimo išlaidų tinkamumui finansuoti pagrįsti pateikiama preliminari nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis (jei sudaryta) ir nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita;

  7.    jeigu nekilnojamojo turto pirkimas numatytas projekte ir pareiškėjas yra numatęs tik vietovę, kurioje planuoja pirkti, nekilnojamo turto pirkimo išlaidų tinkamumui finansuoti pagrįsti pateikiama VĮ Registrų centro arba nepriklausomo turto vertintojo išduota bendra panašių nekilnojamojo turto objektų grupės rinkos vertės nustatymo ataskaita, kurioje nurodomos vidutinės toje vietovėje esančio nekilnojamojo turto kainos, arba preliminarūs komerciniai pasiūlymai arba nekilnojamo turto skelbimų nekilnojamo turto portaluose iškarpa su nuoroda į informacijos šaltinį;

  8.    Vienos įmonės deklaracija pagal Komisijos reglamentą Nr. 1407/2013, paskelbtą Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“ (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai), kai projektui teikiama de minimis pagalba Gairių 6.3 ir 6.4 papunkčiuose numatytomis sąlygomis;

  9.    pareiškėjo užpildyta ir pasirašyta pareiškėjo (partnerio) įsipareigojimo dėl projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų apraše nustatytiems reikalavimams deklaracija (Gairių 1 priedas) (toliau – Deklaracija);

  10.    jei PĮP per DMS teikia ne pareiškėjo organizacijos vadovas, būtina pateikti įgaliojimą per DMS teikti visus projekto dokumentus ir vykdyti visus veiksmus, susijusius su finansuojamos projekto veiklos administravimu ir įgyvendinimu.

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas P.B.2.0070  Asmenys per metus  45 
  Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus  R.B.2.2074  Naudotojai per metus  45 
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Socialinės apsaugos projektų skyriaus vyr. projektų vadovė Ieva Markevičienė

  Mob. tel.: +370 6 3987802, El. paštas: i.markeviciene@cpva.lt