Teikiama nuo
2023-09-20 08:00
Teikiama iki
2023-11-30 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
24 353 038.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Inovatyvūs sprendimai
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  09-004-02-05-01-15  Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Sostinės regionas) 
  09-004-02-05-01-16  Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) 
 • Tikslinės grupės

  Socialinių paslaugų srities darbuotojai.

 • Galimi pareiškėjai

  Europos socialinio fondo agentūra

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Partneriai negalimi.

 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  - Pagal Aprašo 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčius finansuojamos projekto veiklos:

  1. Individualios priežiūros darbuotojų mokymai, kurių trukmė ne trumpesnė nei 160 akademinių valandų ir kurie numatyti Socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnio 61 dalies 2 punkte;

  2. Mokymai, suteikiantys socialinių paslaugų srities darbuotojams kompetencijų, padedančių atliepti individualius asmenų (šeimos) poreikius taikant specializuotas metodikas (pvz.: tikslų formulavimas, pasitikėjimu grįstų santykių intervencija, agresijos prevencija ir valdymas, darbas su iššūkių keliančiu elgesiu).

  - Aprašo 2.1 papunktyje nurodytos veiklos vykdomos įgyvendinant vieną projektą. Projekto veikla priskiriama vienam iš regionų, neatsižvelgiant į tai, kurio regiono tikslinė grupė dalyvauja projekto veikloje.
  - Projektas turi atitikti bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede.
  - Projekto matomumo užtikrinimo ir informavimo apie projektą veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.
  - Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Finansavimo sąlygų apraše, Projektų administravimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
  - Projekto vykdytojas privalo surengti komunikacinį renginį ar kitą komunikacinę veiklą, įtraukdamas Europos Komisijos ir vadovaujančiosios institucijos – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – atstovus.
  - Projekto vykdytojas, vykdydamas Aprašo 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčiuose nurodytas remiamas veiklas ir siekdamas įsitikinti, kad projekto dalyvis priklauso projekto tikslinei grupei, turi teisę gauti šio projekto dalyvio asmens duomenis (vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą, darbovietę), esančius registruose, valstybės ir kitose informacinėse sistemose. Kreipiantis dėl asmens duomenų pateikimo, nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, darbovietė, duomenų gavimo teisinis pagrindas, panaudojimo tikslas, prašomų pateikti duomenų apimtis ir duomenų pateikimo būdas arba duomenys teikiami duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka. Projekto vykdytojas negali prašyti pateikti daugiau asmens duomenų, nei reikia Aprašo 2.1 papunktyje nurodytoms remiamoms veikloms vykdyti ir projekto dalyvio priklausymui projekto tikslinei grupei nustatyti.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekte negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitais pagrindais principus, taip pat užtikrinant prieinamumo visiems reikalavimo laikymąsi.

  2. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi (socialinėje srityje) principo, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, įgyvendinimo – gerinti socialinių paslaugų kokybę ir atitiktį individualiems poreikiams, didinant socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetenciją (kvalifikaciją). 

  3. Projektu turi būti prisidedama prie lyčių lygybės, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo, ugdant socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetencijas lyčių lygybės bei lygių galimybių srityse.

  4. Projekte turi būti užtikrintas lygių galimybių principo įgyvendinimas, t. y. projekto veiklos ir rezultatai turi būti prieinami visiems projekto dalyviams, taip pat ir specialiųjų (individualiųjų pagalbos) poreikių (pvz.: judėjimo, klausos ar kt.) turintiems asmenims.

  5. Įvertinus ESIP 6.1 uždaviniui įgyvendinti numatytų veiksmų (veiklų) poveikį šešiems aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje, nustatyta, kad socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetencijos (kvalifikacijos) didinimas pagal planuojamų įgyvendinti veiklų pobūdį neturės jokio numatomo poveikio visiems šešiems aplinkos tikslams arba numatomas jų poveikis bus nereikšmingas, t. y. nedarys tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veiksmai (veiklos) atitinka principą „nedaroma reikšminga žala“. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimai pateikiami Projekto, kuriuo įgyvendinamos 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės 09 004 02 05 01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ apraše nurodytos 15 veiklos „Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Sostinės regionas)“ ir 16 veiklos „Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“, atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų apraše (priedas).

  6. Įgyvendinant projektą, turi būti laikomasi Chartijoje nustatytų teisių ir principų, iš kurių svarbiausi: diskriminacijos uždraudimas, moterų ir vyrų lygybė, laisvė pasirinkti profesiją ir dirbti, asmens duomenų apsauga, tinkamos ir teisingos darbo sąlygos: 

  6.1. draudžiama bet kokia diskriminacija, pvz., dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos;

  6.2. užtikrinama lyčių lygybė, vienodas požiūris ir lygios galimybės, nediskriminavimas ir neįgaliųjų teisės pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją;

  6.3. užtikrinama asmens duomenų apsauga. Asmens duomenys turi būti tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, nustatančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik atitinkamam asmeniui sutikus ar kitais teisės aktų nustatytais teisėtais pagrindais. Įgyvendinant projektą, turi būti užtikrinta asmens teisė susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis, teisė reikalauti, kad duomenų valdytojas nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis, ir kitos Reglamente (ES) 2016/679 numatytos teisės.

  7. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad Europos Sąjungos fondais būtų naudojamasi laikantis Chartijos nuostatų, jei jos yra taikytinos, įskaitant atvejus, kai nutraukiami mokėjimų terminai, sustabdomi mokėjimai ir atliekamos finansinės pataisos, taip pat kai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį taikoma pažeidimo tyrimo procedūra.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai, nenurodyti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklėse  ir PAFT, įgyvendinus projekto veiklas, netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Pagal Aprašą teikiamas projektas turi būti įgyvendinamas ne ilgiau nei iki 2029 m. liepos 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal Aprašą de minimis pagalba teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013. 

  2. De minimis pagalbos gavėja – organizacija (įstaiga), kuri vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje arba kurios veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje, kurios darbuotojai dalyvauja Aprašo 2.1 papunktyje nurodytose projekto veiklose.

  3. Bendra vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per trejų finansinių metų laikotarpį. Sąvoka „viena įmonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta reglamento Nr. (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje.

  4. Leistina suteikti de minimis pagalbos suma turi būti įrodoma remiantis PĮP, projekto sutartyje ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – registras) pateiktais duomenimis. 

  5. Projekto įgyvendinimo metu ESFA turi užtikrinti projekto atitiktį de minimis pagalbai, kaip ji apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1407/2013. 

  6. ESFA ar jos įgaliotas juridinis asmuo projekto įgyvendinimo metu surenka informaciją, reikalingą projekto atitikčiai de minimis pagalbai įvertinti, ir įvertina:

  6.1. de minimis pagalbos gavėjo atitiktį Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 nustatytiems reikalavimams, užpildydama (-as) Pavyzdinį atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą, paskelbtą Europos Sąjungos investicijų interneto svetainės esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos patikros lapai“;

  6.2. de minimis pagalbos gavėjo sąsajas pagal Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 nustatytą vienos įmonės sąvoką;

  6.3. ar nebus viršytos de minimis pagalbos suteikimo ribos, nustatytos šios lentelės 8.3 papunktyje, atsižvelgiant į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro duomenis. Jei numatomos suteikti de minimis pagalbos dydis viršija galimą de minimis pagalbos suteikimo ribą, de minimis pagalba gali būti teikiama tik tiek, kiek neviršija galimos de minimis pagalbos suteikimo ribos, de minimis pagalbos gavėjui sutikus padengti likusią išlaidų dalį. De minimis pagalbos gavėjui nesutikus padengti likusios išlaidų dalies, de minimis pagalba neteikiama ir ESFA apie atsisakymo suteikti de minimis pagalbą priežastis informuoja de minimis pagalbos gavėją.

  7. ESFA, atlikusi Aprašo 8.5 papunktyje nurodytą įvertinimą, priima sprendimą dėl de minimis pagalbos suteikimo konkretiems de minimis pagalbos gavėjams ir, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), registre pateikia duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą. De minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalimi.

  8. ESFA raštu arba elektroniniu paštu informuoja de minimis pagalbos gavėjus apie priimtą sprendimą suteikti de minimis pagalbą, nurodydama jos dydį bei pobūdį, pateikdama aiškią nuorodą į Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013. ESFA taip pat pateikia informaciją ūkio subjektams apie pasekmes, jei būtų nustatyta, kad teikiama pagalba neatitiko de minimis pagalbos teikimo nuostatų.  

  9. Duomenys apie de minimis pagalbą tikslinami arba de minimis pagalba išregistruojama, jei pakeičiamas sprendimas dėl de minimis pagalbos suteikimo konkretiems de minimis pagalbos gavėjams.

  10. Projekto įgyvendinimo metu ESFA, deklaruodama de minimis pagalbos gavėjui tenkančias išlaidas, teikia CPVA dokumentus, pagal kuriuos galima įvertinti, ar suteikta de minimis pagalba atitinka Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 nustatytas sąlygas.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti PAFT 2 priede.

 • ES fondų lėšos
  23 135 386.00
 • ES fondas
  Europos socialinis fondas +
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  1 217 652.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01  7 proc. fiksuotoji norma  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų. 
  FS-01-01    Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM 

  Privalomos projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonės ir jų įgyvendinimo išlaidos.

  Taikoma, jei PĮP vertinimo metu nustatoma, kad PVM netinkamas finansuoti  

  FS-01-02    Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM 
  FN-05-01     Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų per mėnesį dalis, skirta kasmetinėms atostogoms, apskaičiuojama nuo faktiškai patirtų tinkamų finansuoti darbo užmokesčio už faktiškai dirbtą laiką išlaidų 
  FN-05-02     Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  
  FN-05-03     Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  
  FN-05-04     Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  
  FN-05-05     Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-06     Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-07     Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FĮ-22-01    Kelionių išlaidų Lietuvoje fiksuotasis vieneto įkainis, be PVM 

  Tarpmiestinių kelionių Lietuvoje išlaidos.

  Taikoma, jei PĮP vertinimo metu nustatoma, kad PVM yra netinkamas finansuoti.  

  FĮ-22-02    Kelionių išlaidų Lietuvoje fiksuotasis vieneto įkainis, su PVM  Tarpmiestinių kelionių Lietuvoje išlaidos.  
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt

  Esant DMS funkcinių galimybių neužtikrinimui – užpildyta ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta Projekto įgyvendinimo plano forma (word formatu) su reikiamais priedais teikiama el. paštu info@cpva.lt.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Kiti priedai:

  Kartu su PĮP pareiškėjas CPVA turi pateikti dokumentus, kuriais remiantis apskaičiuotos planuojamos projekto veiklų išlaidos (pvz.; paslaugų teikėjų pasiūlymus, projekto vykdytojo atitinkamų kategorijų pareigas einančių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo dokumentus).

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Sostinės regionas
  Asmenys, dalyvavę kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo veiklose P-09-004-02-05-01-07 (P.S.2.1528) Asmenys

  188 (2024 m.)

  625 (2029 m.)

  Dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose įgijo ir (ar) patobulino kompetenciją ir (ar) kvalifikaciją, dalis R-09-004-02-05-01-02 (R.S.2.3534)  Procentai  90 (2029 m.) 
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Asmenys, dalyvavę kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo veiklose  P-09-004-02-05-01-07 (P.S.2.1528)  Asmenys

  1 821 (2024 m.)

  6 070 (2029 m.)  

  Dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose įgijo ir (ar) patobulino kompetenciją ir (ar) kvalifikaciją, dalis  R-09-004-02-05-01-02 (R.S.2.3534)  Procentai   90 (2029 m.)
 • Kontaktai

  CPVA Struktūrinių ir investicijų fondų programos Socialinės apsaugos projektų skyriaus grupės vadovė Giedrė Bartminienė, tel. +370 690 73433, el. p. g.bartminiene@cpva.lt