Teikiama nuo
2023-09-26 08:00
Teikiama iki
2023-10-16 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
1 210 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Finansų ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Viešojo valdymo transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  04-001-08-05-01-04-01   Strateginio valdymo informacinės sistemos plėtra 
 • Tikslinės grupės

  Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai

 • Galimi pareiškėjai

  Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  1 210 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  0 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Finansuojama projekto veikla: 
  - Strateginio valdymo informacinės sistemos plėtra vidutinės trukmės biudžetui sudaryti – įvykdymo terminas – 2024 metų IV ketvirtis. Veikla laikoma įvykdyta pasiekus stebėsenos rodiklius „Sudaryta paslaugų sutartis dėl vidutinės trukmės biudžeto tęstinės veiklos lėšų poreikio apskaičiavimo IT priemonės sukūrimo“ ir „Įdiegtas Strateginio valdymo informacinės sistemos patobulinimas, automatizuojantis vidutinės trukmės biudžeto planavimą ir prieinamas asignavimų valdytojams“, t. y. parengus taikyti IT priemonę. 

  Projekto veiklų vykdymo termino pratęsimas negalimas.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projektų įgyvendinimo metu turi būti nepažeidžiami horizontalieji principai. HP – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 4 priedo nuostatomis pateikiamas Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas (šio aprašo 1 priedas).
  Vykdant projekto veiklą „Strateginio valdymo informacinės sistemos plėtra“ turi būti prisidedama prie inovatyvumo (kūrybingumo) HP įgyvendinimo (atliekant rinkos konsultaciją dėl inovatyvių IT priemonių ir (arba) įdiegiant inovatyvių savybių turinčią IT priemonę).  
  Chartijos nuostatų laikymuisi taikomi reikalavimai nenustatomi, atsižvelgiant į tai, kad remiantis 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimu – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedu įvertinus projektų veiklų atitiktį Chartijai nenustatyta, kad kuriomis nors projektų veiklomis būtų daromas poveikis Chartijoje nustatytoms pagrindinėms teisėms.  

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos vykdyti iki 2024 m. gruodžio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba neteikiama (Aprašo 8 punktas).

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.  https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3
  Papildomi reikalavimai įvykdžius projekto veiklas, kurie nenustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, netaikomi.

 • EGADP subsidijos lėšos
  1 000 000.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  210 000.00
 • Nuosavo įnašo dalis

  0 proc.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  1 210 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01 - Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  https://www.esf.lt/lt/dokumentai-ir-leidiniai/metodines-pagalbos-centras/803 
   FS-01-03 - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiklas priemonių fiksuotoji suma (toliau – FS), pirmojo rinkinio FS be PVM 
  FS-01-04  - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie ES fondų investicijų veiklas priemonių FS, pirmojo rinkinio FS su PVM 
  FN-05-01   - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 darbo dienų (toliau – d. d.) (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-02   - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-03   - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-04   -  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-05   -  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-06   - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-07   - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
 • Teikimo tvarka

  Projektų įgyvendinimo planas (toliau – PĮP) turi būti parengtas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 1 priedą. Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir teikiamas el. paštu info@cpva.lt.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Kiti priedai: 

  Projekto išlaidų pagrindimo dokumentai (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas (pvz., skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų pasiūlymais, paklausimai prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, rangovams), išlaidų skaičiavimo dokumentai

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Sudaryta paslaugų sutartis dėl vidutinės trukmės biudžeto tęstinės veiklos lėšų poreikio apskaičiavimo informacinių technologijų priemonės sukūrimo 

  P-04-001-08-05-01-02

  P.S.1.1148.2  

  Vnt. 

  1

  (2023 m.)  

  Įdiegtas Strateginio valdymo informacinės sistemos patobulinimas, automatizuojantis vidutinės trukmės biudžeto planavimą ir prieinamas asignavimų valdytojams 

  P-04-001-08-05-01-10

  P.N.1.4165  

  Vnt. 

   1

  (2024 m.)

  Asignavimų valdytojų valstybės tarnautojai ir pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai, kuriems suteikta prieiga naudotis Strateginio valdymo informacinės sistemos duomenų analitikos priemone 

  P-04-001-08-05-01-11

  P.N.1.4166  

  Asm. 

  250

  (2026 m.)  

 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  1.    2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;

  2.     Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“, patvirtintas 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo;

  3.    Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas;

  4.    Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;

  5.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“; 

  6.    Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“;

  7.    2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės);

  8. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) https://2014.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/projektu-administravimo-ir-finansavimo-taisykles.

  9. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarių viešųjų finansų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 209 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarių viešųjų finansų plėtros programos patvirtinimo“.

  10. Aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4b1d69e0506211ee81b8b446907f594f

 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Urbanistinės plėtros projektų skyriaus vyresn. projektų vadovė Lina Klingienė, tel. 8 617 97417, el. p. l.klingiene@cpva.lt

email Prenumeruokite naujienlaiškį ir sužinokite visas naujienas pirmieji !