Nr. 28-109-P

Teikiama nuo
2024-04-30 08:00
Teikiama iki
2024-09-30 17:00 Liko 104 d. 10 val.
Finansavimo suma
396 162.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Telšių regiono plėtros taryba
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Pažangos priemonė
Prioritetas
Tvarus judumas miestuose
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  10-001-06-01-03-(RE)-28-(LT028-01-01-04)-01-04  Viešojo transporto priemonių informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas Mažeikiuose 
 • Tikslinės grupės

  Mažeikių miesto ir Telšių regiono gyventojai bei Mažeikių mieste besilankantys asmenys

 • Galimi pareiškėjai

  Mažeikių rajono savivaldybės administracija

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Partneriai galimi, kai projekto lėšomis tvarkomas partnerio turtas, kurio apskaita priklauso partnerio dispozicijai. Tuomet partneris turi prisidėti savo lėšomis prie projekto.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  396 162.00
 • Finansuojamoji dalis

  85 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Projektas turi atitikti:

  1.    Bendruosius projektų atrankos kriterijus, išdėstytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.

  2.    Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą darnaus judumo mieste planą (toliau – DJMP), kurio parengimas finansuotas 2014–2020 m. ES fondų lėšomis (su visais jo pakeitimais, kurie privalo būti oficialiai suderinti su Susisiekimo ministerija ir Darnaus judumo planų komisija, kaip tai numato Darnaus judumo planų rengimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3-586 „Dėl Darnaus judumo planų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“).

  3.    Mažeikių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą.

  4.    Projektas turi prisidėti prie 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128, tikslo „Sujungti regioną“ ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2021 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. SWD (2021) 24, numatytos politinės srities „Transportas“ tikslų įgyvendinimo.

  5.    Projektas turi prisidėti prie produkto rodiklio, kuris nurodytas Gairių 2.1 dalyje.

  6.    Pareiškėjais negali būti juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą. 

  7.    Partneriai projekte galimi, kai projekto lėšomis tvarkomas partnerio turtas, kurio apskaita priklauso partnerio dispozicijai. Tuomet partneris turi prisidėti savo lėšomis prie projekto. 

  8.    Projekto vykdytojas ir (ar) partneris privalo įgyvendinti privalomas matomumo ir informavimo apie projektą veiksmų priemones, numatytas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje.

  9.    Projekto vykdytojas ir (ar) partneris turi laikytis Gairių 3 ir 3.1 dalyse nustatytų reikalavimų dėl horizontaliųjų principų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos laikymosi.

  10.    Įgyvendinant Gairių 4-ą veiklą „Darnaus judumo mieste planuose numatytų priemonių, prisidedančių prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, įgyvendinimas“ (toliau – Gairių 4-a veikla) turi būti diegiamos DJMP numatytos priemonės, kurios tiesiogiai prisidės prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, pvz., viešojo transporto prieinamumo ir naudojimosi juo skatinimo priemonės (A juostų plėtra, prioritetinių viešojo transporto eismo valdymo sistemų diegimas sankryžose), infrastruktūros ir (ar) inžinerinių sprendimų, ribojančių transporto priemonių su vidaus degimo varikliu patekimo į nustatytas miestų zonas (pvz., mažos taršos zonos), įgyvendinimas, daugiarūšių aikštelių, „P+R“ („Statyk ir važiuok“, angl. Park and Ride) aikštelių, integruotų su viešuoju transportu, už miestų centrų įrengimas ir kt. DJMP numatytos priemonės. 

  11.    Turi būti siekiama užtikrinti transporto rūšių integraciją, tolygų modalinį pasiskirstymą ir subalansuotą judumo sistemų plėtrą, apimančią šias sritis: viešąjį transportą, bevariklį transportą, eismo saugą ir saugumą, eismo organizavimo valdymą, transporto sistemos visuotinumą ir žmonių, turinčių individualių poreikių, įtraukti, aplinką mažiau teršiantį transportą, intelektines transporto sistemas.

  12.    Gairių 4-ai veiklai įgyvendinti skirtomis lėšomis negali būti vykdomos veiklos, susijusios su naujų gatvių, kelių tiesimu ar esamų gatvių, kelių remontu ir rekonstrukcija, išskyrus viešojo transporto „A“ juostų plėtrą. Kai kelio ir (ar) gatvės tiesimas ir (ar) rekonstravimas, ir (ar) kapitalinis remontas susijęs su „A“ juostos įrengimu, statybos darbai turi būti vykdomi pagal išskirstytas statybos darbų sąmatas, leidžiančias identifikuoti, kad „A“ juostai įrengti skirtos lėšos bus naudojamos tik šiai konkrečiai kelio ir (ar) gatvės daliai įrengti.

  13.    Įgyvendinant projektą, kurio vertė viršija 10 mln. Eur, papildomai projekto vykdytojas turi surengti ne mažiau kaip vieną komunikacinį renginį ar įgyvendinti kitą komunikacinę veiklą, taip pat laiku (prieš 2–3 mėnesius) pakviesti ar įtraukti į juos Europos Komisijos ir vadovaujančiosios institucijos atstovus.

  14.    Kai projektu prisidedama prie funkcinės zonos strategijos ar miesto tvarios plėtros strategijos įgyvendinimo, turi būti įvykdyti šie reikalavimai:

  14.1    projektu įgyvendinamas (-i) miesto tvarios plėtros strategijoje ar funkcinės zonos strategijoje numatytas (-i) investicinis (-iai) veiksmas (-ai) ar jo dalis (-ys);

  14.2    sudarytos sąlygos savivaldybėms bendrai naudoti viešąją infrastruktūrą ir (ar) bendrai teikti viešąsias paslaugas, kurias numatoma sukurti ar modernizuoti įgyvendinant projektą, t. y. įgyvendintas neinvesticinis veiksmas, susijęs su strategijos investiciniu veiksmu, kuriam įgyvendinti yra skirtas projektas (šis reikalavimas taikomas tik projektams, kuriais prisidedama prie funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo);

  14.3    pareiškėjas RPPl administruojančiajai institucijai teikiamame PĮP pateikia nuorodą (-as) į internete paskelbtą miesto tvarios plėtros strategiją ar funkcinės zonos strategiją, prie kurios įgyvendinimo prisideda projektas, ir į susitarimą dėl strategijos įgyvendinimo (kai toks turi būti sudarytas, vadovaujantis Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimais).

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1.    Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami horizontalieji principai: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kitų aspektų), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.). 

  2.    Laikantis darnaus vystymosi horizontaliojo principo, įgyvendinant projektą turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą ir reikšmingos žalos nedarymo principą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos 6 aplinkos tikslams (klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie klimato kaitos, tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos, perėjimo prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą, oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės, biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo), nurodytiems 2020 m.  birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje.

  3.    Laikantis lygių galimybių ir nediskriminavimo horizontaliojo principo ir užtikrinant prieinamumo visiems reikalavimą, įgyvendinant projektą, turi būti laikomasi universalaus produktų (gaminių, paslaugų, transporto, fizinės ar e. aplinkos, infrastruktūros), kuriais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu, dizaino reikalavimų, neatsižvelgiant į šių produktų funkcijas. Ypač turi būti atsižvelgiama į prieinamumo (įskaitant informacines ir ryšių technologijas) užtikrinimą negalią turintiems asmenims Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 9 straipsnyje nurodytomis priemonėmis.

  4.    Siekiant užtikrinti geriausius ir patogiausius sprendimus, skirtus judėjimo, regos, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims, visi įgyvendinami sprendimai, diegiant universalaus dizaino ir kitas inžinerines priemones, rengiant statinio projektą turi būti suderinti su asmenų su negalia organizacijomis Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  5.    Projekto atitiktį reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertins RPPl administruojančioji institucija, vertindama projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų apraše (Gairių 1 priedas) nurodytus pagrindimo dokumentus. 

  6.    Projektu įgyvendinamos veiklos negali pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: orumo; privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir žmonių su negalia teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.

  7.    Projektu įgyvendinant veiklas negali būti pažeista Chartijoje įtvirtinta teisė į nuosavybę (žemę, kilnojamąjį turtą, materialųjį ir nematerialųjį turtą).

  8.    Projektu įgyvendinamos veiklos turi atitikti Chartiją pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą. Konkretūs reikalavimai išdėstyti Gairių III skyriuje.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos vykdyti iki 2029 m. kovo 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1.    Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr) VII skyriaus pirmajame skirsnyje „Bendrieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“, antrajame skirsnyje „Specialieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“ ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2.    Tiesioginės projekto išlaidos turi atitikti bent vieną iš ERPF sričių, nustatytų Reglamento (ES) 2021/1058 5 straipsnio 1 dalyje arba 6 straipsnio 1 dalyje.

  3.    Įgyvendinant projektus, netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos išlaidos, kurios nurodytos Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1 dalyje ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 302 punkte, taip pat Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje „Netinkamos finansuoti išlaidos“ nurodytos išlaidos.

  4.    Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis negali viršyti  85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

  5.    Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

  6.    Pagal Gaires kryžminis finansavimas netaikomas.

  7.    Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, jeigu projektui skyrus finansavimą pagal Gaires projekto išlaidos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

 • ES fondų lėšos
  396 162.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  396 162.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-1  01  7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų
  EK reglamentas 2021/1060  
  FS-01-01  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM  Fiksuotąją sumą sudaro visų antrojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse skelbiama informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš Europos Sąjungos gaunamą finansinę paramą;
  b) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomoje vietoje pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama;
  c) kai tik pradedami fiziškai vykdyti veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis, arba sumontuojama nupirkta įranga, visuomenei gerai matomoje vietoje iškabinamos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su Europos Sąjungos emblema.
  Įgyvendinamų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ESFI veiklas išlaidų FS nustatymo tyrimas
  FS-01-02  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM  Fiksuotąją sumą sudaro visų antrojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse skelbiama informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš Europos Sąjungos gaunamą finansinę paramą;
  b) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomoje vietoje pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama;
  c) kai tik pradedami fiziškai vykdyti veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis, arba sumontuojama nupirkta įranga, visuomenei gerai matomoje vietoje iškabinamos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su Europos Sąjungos emblema.
  Įgyvendinamų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ESFI veiklas išlaidų FS nustatymo tyrimas
  FS-01-03  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM  Fiksuotąją sumą sudaro visų antrojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse skelbiama informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš Europos Sąjungos gaunamą finansinę paramą;
  b) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomoje vietoje pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama;
  c) kai tik pradedami fiziškai vykdyti veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis, arba sumontuojama nupirkta įranga, visuomenei gerai matomoje vietoje iškabinamos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su Europos Sąjungos emblema.
  Įgyvendinamų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ESFI veiklas išlaidų FS nustatymo tyrimas
  FS-01-04  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM  Fiksuotąją sumą sudaro visų antrojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse skelbiama informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš Europos Sąjungos gaunamą finansinę paramą;
  b) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomoje vietoje pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama;
  c) kai tik pradedami fiziškai vykdyti veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis, arba sumontuojama nupirkta įranga, visuomenei gerai matomoje vietoje iškabinamos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su Europos Sąjungos emblema.
  Įgyvendinamų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ESFI veiklas išlaidų FS nustatymo tyrimas
 • Teikimo tvarka

  Projektų įgyvendinimo planas (toliau – PĮP) turi būti parengtas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą.

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  PĮP teikimo per DMS tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai: 

  1.    Dokumentas, kuriuo patvirtinamas pareiškėjo ir (ar) partnerio (jei taikoma) užtikrinamas nuosavų lėšų prisidėjimas.

  2.    Dokumentų, pagrindžiančių projekto išlaidas, kopijos (statinio projektas su skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi; ir (arba) pareiškėjo patvirtinta preliminari darbų sąmata; ir (arba) pasirašytos įvykdytų pirkimų sutartys (ne ankstesnės kaip 24 mėnesių); ir (arba) bent 2 ar 1 tiekėjų komerciniai pasiūlymai; ir (arba) nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir pan.).

  3.    Dokumentų, pagrindžiančių pareiškėjo (partnerio, jei taikoma) daiktines teises į statinį ir (ar) žemę, kuriuose bus vykdomos projekto veiklos, kopijos.

  4.    Užpildytas Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas (Gairių 1 priedas).

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Įgyvendintos darnaus judumo priemonės  P.S.2.1035  Skaičius 
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Darnaus transporto projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Inga Kmitienė, tel. +370 621 98371, el. p. i.kmitiene@cpva.lt