Nr. 08-013-T

Teikiama nuo
2023-09-21 08:00
Teikiama iki
2024-09-30 17:00 Liko 79 d. 10 val.
Finansavimo suma
6 900 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Susisiekimo ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Žalioji transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
   10-001-06-01-01-06-01 6. Viešųjų suslėgtų biodujų pildymo stotelių (pritaikytų pildyti biometanu) įrengimas 
 • Tikslinės grupės

  Visos visuomenės grupės

 • Galimi pareiškėjai

  Juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą, įrengiantys viešuosius suslėgtų biodujų pildymo punktus su stotelėmis.

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Projekte partneriai negalimi

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  300 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  iki 100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Pagal Aprašą finansuojama veikla – viešųjų suslėgtų biodujų pildymo punkto su pildymo stotele arba stotelėmis (pritaikytomis pildyti biometanu arba kitomis biodujomis, atitinkančiomis Direktyvos (ES) 2018/2001 (REDII) reikalavimus) (toliau – biodujų pildymo punktas su stotelėmis) įrengimas. Biodujų pildymo punktas su stotelėmis transporto priemonių valdytojams turi būti viešai prieinama biodegalų pildymo infrastruktūra, kurią sudaro stacionarieji arba mobilieji įrenginiai, įskaitant dujų talpyklas. 

  2. Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą.

  3. Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – dotacija.

  4. Veiklos įgyvendinimą administruoja viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Administruojančioji institucija).

  5. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti skiriama iki 6 900 000 (šešių milijonų devynių šimtų tūkstančių) eurų EGADP lėšų. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį trejų metų laikotarpį. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

  6. Projektui skiriamos finansavimo lėšos yra de minimis pagalba, finansavimas skiriamas vadovaujantis Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatomis, nurodytomis Aprašo 8 punkte. 

  7. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo lėšų.

  8. Pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs projekto įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) pateikimo metu. Pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikoma:

  8.1. kredito įstaigos paskola; jei pareiškėjo planuojamas nuosavų lėšų šaltinis yra kredito įstaigos paskola, pateikiamas preliminarus kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą, tačiau po sprendimo skirti finansavimą priėmimo, bet ne vėliau kaip per Administruojančiosios institucijos nustatytą terminą iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo, turi būti gauta paskola arba pateikta pažyma, kurioje nurodytas kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui vykdyti, esant tam tikroms sąlygoms ar įvykdžius tam tikras sąlygas;

  8.2. pareiškėjo piniginės lėšos; su PĮP pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (-ios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projektui įgyvendinti skirti tam tikrą lėšų sumą, ir (ar) informacija apie lėšų šaltinį (kredito įstaigos sąskaitos (-ų) išrašas ar kredito įstaigos pažyma apie pareiškėjo turimas lėšas, numatomos pajamos, pelnas, nepaskirstytini rezervai ar kt.).

  9. Projektų atranka atliekama tęstinės atrankos būdu.

  10. Projekte partneriai negalimi.

  11. Vienas pareiškėjas vieno kvietimo teikti paraiškas metu gali pateikti tik vieną PĮP. Vienu PĮP teikiamų biodujų pildymo punktų su stotelėmis skaičius neribojamas, neviršijant Aprašo 2.5 papunktyje nustatytų sumų. 

  12. Pagal Aprašą finansavimas nėra skiriamas projektams, jeigu pareiškėjas yra įtrauktas į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbiamą fizinių ir (ar) juridinių asmenų, turinčių sąsajas su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą.

  13. Kiekvienas projektas turi atitikti:

  13.1. bendruosius atrankos kriterijus, išdėstytus Projektų taisyklių 2 priede (įskaitant Apraše nurodytus reikalavimus);

  13.2. EGADP reformos „Judame neteršdami aplinkos“ investicijos tikslą „Transporto priemonių įkrovimo / alternatyviųjų degalų pildymo infrastruktūros įrengimas“ ir siekiamą rezultatą „Įrengtų ir paslaugas teikiančių viešųjų suslėgtų biodujų ir vandenilio pildymo punktų skaičius“;

  13.3. projektas turi prisidėti prie 2021 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2106, kuriuo nustatomi ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės bendri rodikliai, išsamiai apibrėžiami jos elementai ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, priede nustatyto 3 bendrojo rodiklio „Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai / įkrovimo prieigos)“.

  14. Projekto veiklos turi šalinti Susisiekimo plėtros programoje nustatytą problemos „Transporto sektorius generuoja didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir transportui būdingų oro teršalų dalį Lietuvoje“ priežastį – trūksta alternatyviųjų degalų įkrovimo / papildymo infrastruktūros.

  15. Projektu turi būti prisidedama prie Teritorijos bendrojo plano 294 punkte nurodyto sprendinio „Miestuose ir priemiesčiuose vystyti alternatyvaus kuro papildymo stotelių tinklą, teikti prioritetą alternatyvų kurą naudojančioms transporto priemonėms tokiu būdu mažinant iškastinio kuro naudojimą“.

  16. Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga negali būti vėlesnė kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. Patirtos išlaidos Administruojančiajai institucijai gali būti deklaruojamos nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto finansavimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki Projektų taisyklių 149.3 papunktyje nurodyto termino.

  17. Finansavimas neteikiamas projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  18.  Iki PĮP pateikimo Administruojančiajai institucijai dienos pareiškėjas turi būti parengęs ir kartu su PĮP pateikti:

  18.1. Projektų taisyklių 1 priedo 1–4 prieduose užpildytą informaciją ir atitinkamus reikalaujamus dokumentus (jei taikoma);

  18.2. laisvos formos deklaraciją, kad projekto įgyvendinimo metu į sukurtą degalų pildymo infrastruktūrą bus tiekiamos tik biodujos, pagamintos iš žaliavų arba jų dalies, numatytų Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-170 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Atsinaujinančių energijos išteklių dalies apskaičiavimo metodika), 17 ir 18 punktuose, ir kad šio reikalavimo bus laikomasi per visą infrastruktūros ekonominio naudingumo laikotarpį;

  18.3. partnerystės sutartį su biodujų gamintoju / tiekėju arba ketinimų protokolą, patvirtinančius, kad į degalų pildymo punktą ne trumpiau kaip Aprašo 11.1 papunktyje nurodytu laikotarpiu nuo pildymo infrastruktūros įrengimo bus užtikrintas nepertraukiamas biodujų, pagamintų iš žaliavų arba jų dalies, numatytų Atsinaujinančių energijos išteklių dalies apskaičiavimo metodikos 17 ir 18 punktuose, pildymo srautas;

  18.4. užpildytą Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašą (Aprašo 1 priedas);

  18.5 dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas), išlaidų skaičiavimus;

  18.6. pareiškėjo pažymas, patvirtinančias pareiškėjo indėlį finansuojant projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas išlaidas, nurodant finansavimo šaltinius, sumas ir laiką; pažymos turi būti patvirtintos pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais;

  18.7. dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, atitinka Aprašo 2.8 papunkčio reikalavimus; 

  18.8.  projekto metu planuojamos įdiegti įrangos projektinius sprendinius, kuriuose atsispindėtų dotacijos lėšomis įsigyjamos įrangos aprašymas, planuojamos įdiegti įrangos pajėgumai ir pagrindiniai techniniai parametrai, taip pat tinklų, prie kurių bus prijungiama įrengti planuojama įranga, operatoriaus išduotas preliminarias prijungimo sąlygas;

  18.9. žemės sklypo ar kito nekilnojamojo turto, kuriame bus diegiamas projektas, unikalų numerį ir teisėto valdymo pagrindus patvirtinančius dokumentus (nuosavybė, dalinė nuosavybė, nuoma, valdymas patikėjimo teise), kurie turi būti įforminti iki PĮP pateikimo, dokumentai turi būti įregistruoti įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip 5 metus pasibaigus projekto finansavimui;

  18.10. įsipareigojimą, kad jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo pateiks Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turės atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, arba galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros (jei taikoma), arba pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos;

  18.11. informaciją apie projekto poveikio aplinkai vertinimą ir projekto poveikį Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklui „Natura 2000“ pagal PĮP (Projektų taisyklių 1 priedas) 3 priede pateiktą formą, pridedant atitinkamus reikalaujamus dokumentus;

  18.12. pareiškėjo pastarųjų finansinių metų įstatymų nustatyta tvarka patvirtintų metinės finansinės (konsoliduotosios, jeigu taikoma) atskaitomybės dokumentų kopijas (netaikoma pareiškėjui, kuris šias kopijas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui);

  18.13. pareiškėjo smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaracijas (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai), jei pareiškėjas yra maža arba vidutinė įmonė, kaip šios sąvokos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje (deklaracijos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“; deklaraciją privaloma pateikti Excel formatu, pasirašytą kvalifikuotu parašu), arba laisvos formos deklaraciją, jei pareiškėjas yra didelė įmonė (t. y. juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, pateikto Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), kuri patvirtina, kad įmonė neturi  smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso, ir turi būti nurodyta informacija apie susijusių įmonių sąrašą;

  18.14. Vienos įmonės deklaraciją (Aprašo 2 priedas).

  19. Projektų įgyvendinimo reikalavimai:

  19.1. projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus;

  19.2. pareiškėjas turi įgyvendinti privalomus matomumo ir informavimo reikalavimus, numatytus Projektų taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje;

  19.3. pareiškėjas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Pirkimų taisyklėmis (Projektų taisyklių 7 priedas); pirkimų sutartys turi būti įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais; statybų darbų projektas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techninių reglamentų reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

  19.4. pareiškėjas turi užtikrinti viešą tiesioginę, nediskriminacinę prieigą naudoti projekto lėšomis įrengtą degalų pildymo infrastruktūrą;

  19.5. bet kokia koncesija arba kitas patikėjimas trečiajai šaliai eksploatuoti remiamą degalų pildymo infrastruktūrą suteikiamas konkurencingomis, skaidriomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis, deramai atsižvelgus į taikomas viešojo pirkimo taisykles;

  19.6. biodujų pildymo punkte su stotelėmis šių punktų operatoriai galutiniams naudotojams turi suteikti galimybę už degalų pildymą atsiskaityti vietoje (ad hoc degalų pildymas – degalų pildymo paslauga, kurią įsigyti norinčiam galutiniam naudotojui nereikia užsiregistruoti, sudaryti rašytinio susitarimo arba užmegzti ilgesnių komercinių santykių su to degalų pildymo punkto operatoriumi, neapsiribojančių vien paslaugos pirkimu), naudojant Europos Sąjungoje plačiai naudojamą mokėjimo priemonę;

  19.7. biodujų pildymo punkto su stotelėmis operatorius privalo užtikrinti, kad informacija apie viešai prieinamo biodujų pildymo punkto su stotelėmis geografinę padėtį  būtų prieinama visiems naudotojams viešai (interneto svetainėse) ir nediskriminaciniu būdu;

  19.8. projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą (biodujų pildymo punktą su stotelėmis) maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų; turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui ir Aprašo 11.1 papunktyje nurodytam laikotarpiui po projekto įgyvendinimo projekto vykdytojo lėšomis nuo tada, kai yra įsigyjamas ar sukuriamas; draudžiamojo įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą;

  19.9. įrengiant biodujų pildymo punktą su stotelėmis turi būti vadovaujamasi Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 „Dėl Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

  19.10. biodujų pildymo punkto stotelės turi būti suprojektuotos taip, kad jomis galėtų naudotis visų kategorijų (lengvosios ir sunkiosios) transporto priemonės.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Pagal Aprašą finansuojama veikla prisidės prie Nacionaliniame pažangos plane įtvirtinto darnaus vystymosi HP įgyvendinimo ir pažangos rodiklio „1.3. Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokytis ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose, palyginti su 2005 m.“ pasiekimo.

  2. Veikla tiesiogiai neturės poveikio inovatyvumo (kūrybingumo) HP, nes nėra susijusi su sisteminių inovacijų ekosistemos problemų sprendimu ar atviros, laisvos, savimi pasitikinčios ir kūrybingos visuomenės, kuri yra būtina inovatyvumo sąlyga, kūrimu, tačiau ir neturės neigiamo poveikio šiam HP.

  3. Nors veikla nėra tiesiogiai susijusi su atskirų visuomenės grupių gyvenimo kokybės gerinimu, tačiau ja bus prisidėta prie lygių galimybių visiems HP rodiklio „3.1. Neįgaliųjų gyvenimo kokybės indeksas“, kurio viena iš sudedamųjų dalių yra fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumas, pasiekimo. Įrengtais viešai prieinamais biodujų pildymo punktais su stotelėmis turės galimybę naudotis visos visuomenės grupės, įskaitant ir asmenis, turinčius individualių poreikių.

  4. Veiklos įgyvendinimas nepažeis lygių galimybių visiems HP, nes veiklai įgyvendinti nebus numatyti jokie ribojimai dėl lygių galimybių ir dalyvauti veikloje ar jos įgyvendinimo metu sukurtais rezultatais galės naudotis visos visuomenės grupės.

  5. Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.) bei atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Neturi būti numatyta projekto įgyvendinimo veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

  6. Įgyvendinant projektą infrastruktūra turi būti kuriama ir plėtojama laikantis universalaus dizaino principų ir pritaikyta naudotis žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių:

  6.1. transporto priemonės statymo vietoje turi būti iš visų pusių palikta pakankamai vietos aplink transporto priemonę išlipti, specialios paskirties vežimėliui iškelti ir netrukdomam keliui nuo transporto priemonės iki biodujų pildymo punkto stotelės (taip pat specialios paskirties vežimėliui apsisukti prie pildymo įrenginio ir pildymo įrangai įjungti / išjungti); rekomenduojama išlipimui įrengti ne mažesnį kaip vieno metro pločio tarpą;

  6.2. biodujų pildymo punkto stotelės turi būti lengvai prieinamos / privažiuojamos (negali būti įrengiama šaligatvio bortelių ar kitų įrenginių, ribosiančių priėjimą arba privažiavimą specialios paskirties vežimėliu).

  7. Projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  1. Po projekto finansavimo pabaigos 5 metus turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  2. Projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų; turtas turi būti draudžiamas Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą laikotarpį nuo tada, kai yra įsigyjamas; draudžiamojo įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą.

  3. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirtų lėšų, būtų naudojamas ir prižiūrimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis per visą Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą laikotarpį.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga negali būti vėlesnė kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal Aprašą finansavimas skiriamas vadovaujantis Reglamento (ES) 2023/2831  nuostatomis:

  1.1. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nurodyta Aprašo 2.5 papunktyje.

  1.2. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį trejų metų laikotarpį. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Vienos įmonės sąvoka apima visus susijusius ūkio subjektus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/2831 2 straipsnio 2 dalyje. 

  1.3. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais arba Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas ar kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

  1.4. Jeigu de minimis pagalbą numatoma mokėti dalimis, ji diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio 6 dalyje.

  1.5. De minimis pagalba neteikiama:

  1.5.1. sunkumus patiriančioms įmonėms, kurios apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnyje;

  1.5.2. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka; nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba.

  2. PĮP vertinimo metu Administruojančioji institucija patikrina pareiškėjo teisę gauti de minimis pagalbą pagal Reglamentą (ES) 2023/2831. Administruojančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias (nurodytas pateiktoje Vienos įmonės deklaracijoje) įmones dėl de minimis pagalbos, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos de minimis pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos de minimis pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnyje. Susisiekimo ministerija, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, registruoja Registre duomenis apie suteiktą nereikšmingą pagalbą de minimis per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo ją suteikti įsigaliojimo dienos. 

  3. Projekto vykdytojas turi užtikrinti visų dokumentų apie suteiktą de minimis pagalbą saugojimą 10 metų nuo datos, kada paskutinį kartą pagal tokią schemą buvo suteikta individuali pagalba, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831 6 straipsnio 3 dalyje.

  4. Projektų de minimis pagalbos atitikties Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatoms vertinimą atlieka Administruojančioji institucija pagal Aprašo 3 priede nustatytą Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo formą. 

  5. Paaiškėjus, kad pagal Aprašą buvo suteikta neteisėta ir / arba nesuderinama pagalba, jos grąžinimas vykdomas vadovaujantis Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo.“

 • EGADP subsidijos lėšos
  6 900 000.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  300 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-03  02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas priemonių fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM.
  Fiksuotoji suma yra 1 342,57 Eur be PVM.
  Fiksuotąją sumą sudaro visų antrojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbiamas trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, ir informacija apie iš Europos Sąjungos gaunamą finansinę paramą;
  b) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, pateikiamas gerai matomas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama;
  c) pradedami fiziškai vykdyti veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis, arba sumontuojama nupirkta įranga, visuomenei gerai matomoje vietoje iškabinamos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su Europos Sąjungos emblema.
  Fiksuotosios sumos skelbiamos svetainėje esinvesticijos.lt.
 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą.

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt.
  Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  PĮP teikimo per DMS tvarkos nuoroda:
  https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai: 

  Iki PĮP pateikimo Administruojančiajai institucijai dienos pareiškėjas turi būti parengęs ir kartu su PĮP pateikti:

  1. Projektų taisyklių 1 priedo 1–4 prieduose užpildytą informaciją ir atitinkamus reikalaujamus dokumentus (jei taikoma);

  2. laisvos formos deklaraciją, kad projekto įgyvendinimo metu į sukurtą degalų pildymo infrastruktūrą bus tiekiamos tik biodujos, pagamintos iš žaliavų arba jų dalies, numatytų Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-170 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Atsinaujinančių energijos išteklių dalies apskaičiavimo metodika), 17 ir 18 punktuose, ir kad šio reikalavimo bus laikomasi per visą infrastruktūros ekonominio naudingumo laikotarpį;

  3. partnerystės sutartį su biodujų gamintoju / tiekėju arba ketinimų protokolą, patvirtinančius, kad į degalų pildymo punktą ne trumpiau kaip Aprašo 11.1 papunktyje nurodytu laikotarpiu nuo pildymo infrastruktūros įrengimo bus užtikrintas nepertraukiamas biodujų, pagamintų iš žaliavų arba jų dalies, numatytų Atsinaujinančių energijos išteklių dalies apskaičiavimo metodikos 17 ir 18 punktuose, pildymo srautas;

  4. užpildytą Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašą (Aprašo 1 priedas);

  5 dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas), išlaidų skaičiavimus;

  6. pareiškėjo pažymas, patvirtinančias pareiškėjo indėlį finansuojant projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas išlaidas, nurodant finansavimo šaltinius, sumas ir laiką; pažymos turi būti patvirtintos pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais;

  7. dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, atitinka Aprašo 2.8 papunkčio reikalavimus; 

  8.  projekto metu planuojamos įdiegti įrangos projektinius sprendinius, kuriuose atsispindėtų dotacijos lėšomis įsigyjamos įrangos aprašymas, planuojamos įdiegti įrangos pajėgumai ir pagrindiniai techniniai parametrai, taip pat tinklų, prie kurių bus prijungiama įrengti planuojama įranga, operatoriaus išduotas preliminarias prijungimo sąlygas;

  9. žemės sklypo ar kito nekilnojamojo turto, kuriame bus diegiamas projektas, unikalų numerį ir teisėto valdymo pagrindus patvirtinančius dokumentus (nuosavybė, dalinė nuosavybė, nuoma, valdymas patikėjimo teise), kurie turi būti įforminti iki PĮP pateikimo, dokumentai turi būti įregistruoti įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip 5 metus pasibaigus projekto finansavimui;

  10. įsipareigojimą, kad jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo pateiks Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turės atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, arba galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros (jei taikoma), arba pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos;

  11. informaciją apie projekto poveikio aplinkai vertinimą ir projekto poveikį Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklui „Natura 2000“ pagal PĮP (Projektų taisyklių 1 priedas) 3 priede pateiktą formą, pridedant atitinkamus reikalaujamus dokumentus;

  12. pareiškėjo pastarųjų finansinių metų įstatymų nustatyta tvarka patvirtintų metinės finansinės (konsoliduotosios, jeigu taikoma) atskaitomybės dokumentų kopijas (netaikoma pareiškėjui, kuris šias kopijas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui);

  13. pareiškėjo smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaracijas (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai), jei pareiškėjas yra maža arba vidutinė įmonė, kaip šios sąvokos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje (deklaracijos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“; deklaraciją privaloma pateikti Excel formatu, pasirašytą kvalifikuotu parašu), arba laisvos formos deklaraciją, jei pareiškėjas yra didelė įmonė (t. y. juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, pateikto Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), kuri patvirtina, kad įmonė neturi  smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso, ir turi būti nurodyta informacija apie susijusių įmonių sąrašą;

  14. Vienos įmonės deklaraciją (Aprašo 2 priedas).

 • Priedai

  1. Projekto įgyvendinimo plano forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/435509e0d37e11ed9978886e85107ab2 (žr. „Projektų taisyklių 1 priedas“);

  2. Informacijos apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/435509e0d37e11ed9978886e85107ab2   (žr. „Projektų taisyklių 1 priedo, 3 priedas“);

  3. Projekto sutarties forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/435509e0d37e11ed9978886e85107ab2 (žr. „Projektų taisyklių 3 priedas“);

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų degalų papildymo punktai  R.B.1.2003 (R-10-001-06-01-01-02)   Skaičius  -
  Paramą gavusios įmonės R.B.1.2009 (R-10-001-06-01-01-06)   Skaičius  -
  Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės  R.B.1.2009.1 (R-10-001-06-01-01-07)   Skaičius  -
  Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės  R.B.1.2009.2 (R-10-001-06-01-01-08)   Skaičius  -
  Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės  R.B.1.2009.3 (R-10-001-06-01-01-09)   Skaičius  -
  Nustatyti projektų tinkamumo finansuoti kriterijai   P-10-001-06-01-01-04 
  Paslaugas teikiančios viešosios suslėgtų biodujų ir vandenilio stotelės  P.S.1.1042
  (P-10-001-06-01-01-12)
  Skaičius

  30
  (2026 m. II ketv.)

 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Darnaus transporto projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Tautvydas Umbražūnas, Tel. Nr.: 8 (663) 13 798
  El. p.: t.umbrazunas@cpva.lt.