Nr. 12-003-03-01-03

Atnaujinimo data: 2023 m. spalio 25 d.
Kvietimų finansavimo suma

96 817 694 €

Paskelbti kvietimai

8

 • Asignavimų valdytojas

  • Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 • Dokumentai

  Daugiau informacijos rasite čia.

 • Kita informacija

  Priemonės informacija: EGADP D.1.1.1 reforma - "Šiuolaikiškas bendrasis ugdymas - pagrindas įgyti bazines kompetencijas".
  2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ konkretūs uždaviniai 4.2. „Gerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę, įtraukumą, veiksmingumą ir jų aktualumą darbo rinkos atžvilgiu, be kita ko pripažįstant neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatus, siekiant padėti įgyti bendrąsias kompetencijas verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, ir skatinti taikyti dualines švietimo ir profesinio mokymo sistemas“ ir 4.3. „Skatinti, kad visi, visų pirma palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų vienodas galimybes gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas ir užbaigti mokslą, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra, taip pat bendruoju lavinimu ir profesiniu rengimu bei mokymu, baigiant tretiniu išsilavinimu ir suaugusiųjų švietimu ir mokymusi, be kita ko, visiems sudaryti palankesnes sąlygas judumui mokymosi tikslais ir užtikrinant prieinamumą neįgaliesiems“.

  Veiklos finansuojamos iš Valstybės biudžeto, EGADP ir 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšų.

  Atsakinga ministerija: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

  Stebėsenos rodikliai:

  Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Galutinė reikšmė 2030 m.
  Tarptautinių olimpiadų ir konkursų 1–3 vietų, aukso, sidabro ir bronzos laimėtojų, tenkančių 10 000 mokinių  Procentas  20 
  Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių gamtos mokslų laboratorijas, dalis  Procentas 

  Sostinės regione 58

  (2029)

  Vidurio ir vakarų Lietuvos regione 56

  (2029)  

   Mokyklų, turinčių standartus atitinkančias laboratorijas ir / ar technikos kabinetus, dalis (proc.) Procentas  80  
  Savivaldybių, kuriose vykdomos visų neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ugdymo krypčių klasifikatoriuje patvirtintų krypčių programos, skaičius  Vienetai  50 
  Lituanistinių mokyklų, kuriose įvertinta ugdymo kokybė, dalis (proc.)  Procentas  20 
  Lituanistinių mokyklų, naudojančių lietuvių kalbos testavimo sistemą, skaičius  Skaičius  100 
  Lituanistinių mokyklų, naudojančių Lituanistinio švietimo integruotą programą, skaičius  Skaičius  100 
  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus  Naudotojai per metus 

  59 520

  (2029)  

  Mokinių pasiekimų skirtumas tarp mažiausių (mažiau nei 3 tūkst. gyventojų) ir didžiausių (per 15 tūkst.) vietovių (didžiausias iš visų PISA tyrimų tiriamų sričių) (skirtumas taškais)   Skirtumas taškais ne daugiau 40 
   Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius  Asmenys

  (2026, II ketv.)  

  Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų: švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius  Asmenys 

  (2026, II ketv.)  

  Asmenų, kurie dalyvavę mokymuose įgijo kompetenciją, dalis  Procentas  80 
  Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui veiklose, įgyjantys kvalifikaciją   Asmenys

  6 004

  (2029)  

  Finansuojamos veiklos:

  1. Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis.

  1.1 Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis Sostinės regione.

  1.2. Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

  2. Stiprinti formuojamąjį ir apibendrinamąjį vertinimą diegiant atnaujintas ugdymo programas.

  2.1. Sukurti pagalbos mokytojui sistemą darbui su atnaujintu ugdymo turiniu Sostinės regione.

  2.2. Sukurti pagalbos mokytojui sistemą darbui su atnaujintu ugdymo turiniu Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

  3. Sukurti mokinių ir mokytojų kompetencijų tobulinimo programą, įgyvendinančią STEAM ugdymo ekosistemą, paremtą įveiklintų STEAM ugdymo atviros prieigos centrų, sustiprinto STEAM mokyklų tinklo bei įgalintų STEAM ambasadorių (inovatyvių mokytojų) tinklaveika.

  4. Pagerinti užsienio lietuvių švietimo įtrauktį, šalinant atskirtį ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį.

  4.1. Sukurti lietuvių kalbos testavimo sistemą užsienio lietuviams, užsieniečiams ir sugrįžusiems asmenims, pagrįstą kalbos mokėjimo lygiais, ir susieti su Lietuvoje veikiančia pasiekimų vertinimo sistema.

  4.2. Sukurti metodines priemones, pagrįstas kalbos mokėjimo lygiais ir pritaikytas skirtingo amžiaus ir skirtingų kalbinių gebėjimų užsienyje gyvenantiems lietuviams.

  5. Stiprinti ugdymo, atliepiančio mokinių amžių ir poreikius, kokybę.

  5.1. Stiprinti ugdymo, atliepiančio mokinių amžių ir poreikius, kokybę Sostinės regione.

  5.2. Stiprinti ugdymo, atliepiančio mokinių amžių ir poreikius, kokybę Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.