Teikiama nuo
2023-09-11 16:00
Teikiama iki
2024-03-18 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
7 500 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Inovacijų agentūra
Prioritetas
Pažangesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-001-01-05-07-11-01 Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Sostinės regionas)
  05-001-01-05-07-11-02 

  Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

 • Tikslinės grupės

  MVĮ 

 • Galimi pareiškėjai

  MVĮ 

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  100 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  - Iki 70 proc., kai pareiškėjas registruotas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione ir projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. - Iki 50 proc. , kai pareiškėjas registruotas Sostinės regione ir projektas įgyvendinamas Sostinės regione.

 • Nuosavo įnašo dalis

  - ne mažiau kaip 30 proc., kai pareiškėjas registruotas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione ir projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, - ne mažiau kaip 50 proc., kai pareiškėjas registruotas Sostinės regione ir projektas įgyvendinamas Sostinės regione,

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  PFSA 2 punkte nurodyti reikalavimai:

  2.1.  Remiama veikla: ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (poveiklės – ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Sostinės regionas) ir ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Siekiant paskatinti perėjimą prie žiniomis grindžiamos ir didesnės pridėtinės vertės ekonomikos ir spręsti iššūkius, susijusius su pramonės pertvarka, planuojamos investicijos į žmogiškuosius išteklius, orientuotos į įvairių formų ir lygių specifinius mokymus (kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas), ypatingą dėmesį skiriant MVĮ darbuotojų skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir tobulinimui. Bus ugdomi MVĮ reikiami įgūdžiai pagal Koncepcijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetus (toliau – MTEPI prioritetas), identifikuoti nuolatinio verslumo galimybių paieškos proceso metu.

  2.2. Reikalavimai pareiškėjams:

  2.2.1. Galimi pareiškėjai – MVĮ.

  2.2.2. Projekto partneriai – negalimi.

  2.2.3. Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP, parengtą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede pateiktą formą.

  2.2.4. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus atvejus ir Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir 31 straipsnyje nustatytus apribojimus.

  2.2.5. Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

  2.2.5.1. kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu (Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso ir nuosavybės teise priklausančių arba kontroliuojamų subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašas skelbiamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ir kurie yra įtraukti į nepageidaujamų asmenų sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://www.migracija.lt/app/nam;

  2.2.5.2. jeigu jis nėra sugrąžinęs Lietuvos Respublikoje anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka;

  2.2.5.3. jeigu pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas (-ai), kuriam (-iems) priklauso pareiškėjas yra priskiriami sunkumų patiriančios įmonės kategorijai, kaip ši sąvoka apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte. Ūkio subjektu laikomas pareiškėjas ir visos su juo pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 3 dalį susijusios įmonės.

  2.2.6. Jeigu pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola, ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas turi būti sudaręs paskolos sutartį ir pateikęs jos kopiją administruojančiajai institucijai. Jei pareiškėjas skolinasi ne iš kredito įstaigos (banko ar kredito unijos), kaip ji apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 su visais pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, iki projekto sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas papildomai turi pateikti skolintojo finansinį pajėgumą skolinti atitinkamą lėšų sumą įrodančius dokumentus. Jei pareiškėjas per administruojančiosios institucijos nustatytą projekto sutarties pasirašymo terminą neįvykdo šio reikalavimo, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas. Taip pat pareiškėjas privalo įsivertinti, ar nėra kitų dokumentų, kuriuos jis turi pateikti administruojančiajai institucijai iki projekto sutarties pasirašymo dienos.

  2.3. Reikalavimai, keliami projektams:

   2.3.1. Projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurios, joms finansuoti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų, būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) už kurias būtų sumokėta daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.

  2.3.2. Projekto veiklos įgyvendinamos Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Projektų veiklų priskyrimo regionui vertinimas atliekamas vadovaujantis 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos projektų išlaidų paskirstymo regionams rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) 2 punktu ir atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 lentelėje „Investicijų priskyrimo IP regionui vertinimo principai ir pavyzdžiai pagal projektų pobūdį“ pateiktus pavyzdžius. Rekomendacijos paskelbtos ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programos-projektu-islaidu-paskirstymo-regionams-rekomendacijos.

  2.3.3. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24  mėnesiai nuo iš ES fondų investicijų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki PFSA 2.3.6 papunktyje nurodyto termino.

  2.3.4. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Jei projekto veiklos nepradėtos įgyvendinti per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, administruojančioji institucija, įvertinusi priežastis, pareiškėjo pateiktus dokumentus ir suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį. Jeigu administruojančioji institucija nenutraukia projekto sutarties, ji nustato pareiškėjui ne ilgesnį kaip 2 mėnesių terminą pateikti informaciją dėl projekto veiklos įgyvendinimo pradžios nukėlimo ir, įvertinusi priežastis, priima galutinį sprendimą dėl projekto sutarties pratęsimo (nepratęsimo). Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų pradžios data gali būti nukelta ne ilgiau kaip 2 mėnesiams.

  2.3.5. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

  2.3.6. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

  2.3.7. Projektui taikomi visi pirmiau PFSA išvardyti rodikliai (pagal įgyvendinamą pažangos priemonės poveiklę), kurių metodiniai skaičiavimo aprašai skelbiami kartu su kvietimu teikti PĮP. Projekto vykdytojui nepasiekus rodiklių reikšmių, nurodytų projekto sutartyje, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus penktojo skirsnio 171–178 punktų nuostatos.

  2.3.8. Pagal PFSA projektams įgyvendinti skiriama iki 7 500 000,00 Eur (septynių milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) Investicijų programos (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Iki 2 500 000,00 Eur (dviejų milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) Investicijų programos lėšų skiriama projektams įgyvendinti Sostinės regione ir iki 5 000 000,00 Eur (penkių milijonų eurų) Investicijų programos lėšų skiriama projektams įgyvendinti Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai įvertintus ir vertinamus PĮP prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė, negu kvietimui skirta lėšų suma, administruojančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime numatytos finansavimo sumos padidinimo. Ministerijos pritarimu pagal kvietimą teikti PĮP numatyta skirti lėšų suma gali būti padidinta, neviršijant pažangos priemonėje šiai veiklai skirtos lėšų sumos.

  2.3.9. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma labai mažoms ir mažoms įmonėms yra 40 000,00 Eur (keturiasdešimt  tūkstančių eurų), mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų). Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma vidutinėms įmonėms yra 100 000,00 Eur (šimtas tūkstančių eurų), mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 15 000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų).

  2.3.10. Projektų atranka atliekama konkurso būdu vienu etapu.

  2.3.11. Pareiškėjai ir projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede ir atitikti PFSA 9 punkte nustatytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus
  2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto 2023 m. birželio 22 d. protokoliniu sprendimu Nr. 46P-6(12).

  2.3.12. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams?version=1#prevVersions.

  2.3.13. Jeigu projekto sutarties galiojimo metu paaiškėja, jog projekto vykdytojas PĮP ir (ar) kartu su PĮP pateiktuose dokumentuose ir (ar) kituose su PĮP vertinimu susijusiuose dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją ir (arba) nuslėpė vertinimo rezultatams galėjusią turėti įtakos faktinę informaciją, administruojančioji institucija vienašališku sprendimu nutraukia projekto sutartį bei susigrąžina visas projekto vykdytojui išmokėtas projekto finansavimo lėšas, jei jos buvo išmokėtos.

  2.3.14. Projekto vykdytojas privalo informuoti administruojančiąją instituciją apie planuojamą projekto vykdytojo dalyvių (savininkų, akcininkų, narių, dalininkų ir pan.) (toliau – projekto vykdytojo dalyviai) pasikeitimą. Jei administruojančioji institucija, gavusi šiame PFSA papunktyje nurodytą informaciją, nustato, jog projekto vykdytojo dalyvių pasikeitimu siekiama sudaryti sąlygas įmonėms, kurios pagal PFSA nebūtų laikomos tinkamu pareiškėju, kuriam būtų skirtas finansavimas, administruojančioji institucija vienašališkai nutraukia projekto sutartį bei susigrąžina visas projekto vykdytojui išmokėtas projekto finansavimo lėšas, jei jos buvo išmokėtos.

  2.3.15. Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojui keičiant ar praradus projekto finansavimo šaltinius, numatytus PĮP vertinimo metu ir (arba) iki projekto sutarties pasirašymo, projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių paaiškėjimo apie tai privalo informuoti administruojančiąją instituciją ir pateikti kitus PFSA reikalavimus atitinkančius projekto finansavimo šaltinių užtikrinimą pagrindžiančius dokumentus. Jei projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas nepateikia kitų PFSA reikalavimus atitinkančių projekto finansavimo šaltinių užtikrinimą pagrindžiančių dokumentų, administruojančioji institucija vienašališkai nutraukia projekto sutartį bei susigrąžina visas projekto vykdytojui išmokėtas projekto finansavimo lėšas, jei jos buvo išmokėtos.

  2.4. Pareiškėjas turi parengti PĮP ir kartu su PĮP administruojančiajai institucijai pateikti šiuos dokumentus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus antrajame skirsnyje ir kvietimo teikti PĮP skelbime nustatyta tvarka:

  2.4.1. laisvos formos pareiškėjo deklaraciją, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad projektas atitinka PFSA 1 priede nustatytus reikšmingos žalos nedarymo principo reikalavimus ir papildomus pagrindžiančius dokumentus, jeigu šis reikalavimas taikomas konkrečiai projekto veiklai, taip, kaip nustatyta PFSA 1 priede;

  2.4.2. informaciją apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 4 priede pateiktą formą;

  2.4.3. užpildytą PFSA 3 priedą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti;

  2.4.4. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (toliau – SVV deklaracija), parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis. Jei į SVV deklaraciją įtraukiamos užsienio įmonės, pareiškėjas privalo pateikti jų patvirtintus finansinės atskaitomybės ir akcininkų struktūrą patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai prieinamus užsienio įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus;

  2.4.5. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas, buhalterinę pažymą apie praėjusių 6 mėn. darbo užmokestį arba nuorodas į rinkoje esančių panašių pozicijų siūlomą arba gaunamą darbo užmokestį ir kita);

  2.4.6. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą į tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kita;

  2.4.7. patvirtintų paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį (jei administruojančioji institucija patvirtintų paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio negali gauti iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro);

  2.4.8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinančius dokumentus, kad darbuotojas priklauso specialiuosius poreikius turinčių asmenų grupei ir (arba) kitus patvirtinančius dokumentus, kad asmuo turi nepalankias sąlygas darbo rinkoje (jei taikoma).

  2.5. Papildomi matomumo viešinimo reikalavimai, nenustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, nėra taikomi.

  2.6. Informacija apie projektą skelbiama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  2.7. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi Ministerijoje 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos suteikimo dienos.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  PFSA 5 punkte nurodomi horizontaliųjų principų (toliau – HP) reikalavimai:

  5.1. Neutralus – projektas negali daryti neigiamo poveikio HP.

  5.2. Projekto veiklos tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) HP: bus ugdomi MVĮ reikiami darbuotojų įgūdžiai, leisiantys prisitaikyti prie ekonomikos technologinių pokyčių ir pramonės pertvarkos. Siekiant spręsti iššūkius ir problemas, kylančias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) srityse ir identifikuotas verslo galimybių paieškos proceso metu, susijusias su pramonės pertvarka, ypatingas dėmesys skiriamas skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir tobulinimui. Tai sudarys sąlygas tvariam, inovacijomis grįstam ekonomikos augimui.

  5.3. Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas PFSA 1 priede.

  5.4. Projekto veikla, vadovaujantis 2021 m. vasario 18 d. Komisijos pranešimu 2021/C 58/01 patvirtintomis Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis, atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnio 1 dalies a–f punktuose arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą.

  PFSA 6 punkte numatyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) reikalavimai:

  Projektas neturi pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gerojo administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos. 

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Netaikoma

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24  mėnesiai nuo iš ES fondų investicijų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo<

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  PFSA 8 punkte numatyti reikalavimai valstybės pagalbai:

  8.1. Pagal PFSA projekto veiklų finansavimas yra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas projektams, skiriamas kaip valstybės pagalba, yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnį ir atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal PFSA 2 priede nustatytą Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapo formą.

  8.2. Valstybės pagalba neteikiama:

  8.2.1. jeigu pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas (-ai), kuriam (-iems) priklauso pareiškėjas, yra priskiriami sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte. Ūkio subjektu laikomas pareiškėjas ir visos su juo pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 3 dalį susijusios įmonės;

  8.2.2. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka Lietuvos Respublikoje gauta valstybės pagalba;

  8.2.3. jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje;

  8.2.4. pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnio 2 dalį.

  8.3. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  8.3.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  8.3.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, jeigu taip susumavus, didžiausia pagalbos suma neviršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014  31 straipsnio 4 dalyje nustatytos pagalbos ribos, o didžiausias pagalbos intensyvumas neviršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014  31 straipsnio 4 dalyje nustatyto pagalbos intensyvumo.

  8.4. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014  taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje. 8.5. Investicinė pagalba darbuotojų mokymams, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnį, yra išmokama dalimis ir diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 punkte.

  8.6. Administruojančioji institucija PĮP vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014, o Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą per 20 darbo dienų registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Registre.

  8.7. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnį:

  8.7.1. išlaidos mokytojams už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko) (darbo užmokesčio išlaidos). Šios  išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas;

  8.7.2. mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos; Šios  išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas;

  8.7.3. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos;

  8.7.4. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių į užsienio valstybes, apgyvendinimo išlaidos;

  8.7.5. išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo PĮP nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;

  8.7.6. su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų išlaidos;

  8.7.7. bendrosios netiesioginės išlaidos (administracinės išlaidos, išlaidos nuomai, pridėtinės išlaidos) pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.

  8.8. Apskaičiuojant pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas taip pat vadovaujamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 1 dalimi. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis, nurodyta PFSA 1 ir 2 lentelėse, negali viršyti 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, ir apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnio 4 dalį:

  1 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis darbuotojų mokymo veiklai, kai pareiškėjas registruotas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione ir projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

  Eil. Nr.

  Pareiškėjo statusas

  Finansuojamoji dalis

  Finansuojamoji dalis (jei mokymas suteikiamas neįgaliesiems darbuotojams arba nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims)

  1.

  Labai maža ir maža įmonė

  iki 70 proc.

  iki 70 proc.

  2.

  Vidutinė įmonė

  iki 60 proc.

  iki 70 proc.

  2 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis darbuotojų mokymo veiklai, kai pareiškėjas registruotas Sostinės regione ir projektas įgyvendinamas Sostinės regione.

  Eil. Nr.

  Pareiškėjo statusas

  Finansuojamoji dalis

  Finansuojamoji dalis (jei mokymas suteikiamas neįgaliesiems darbuotojams arba nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims)

  1.

  Labai maža ir maža įmonė

  iki 50 proc.

  iki 50 proc.

  2.

  Vidutinė įmonė

  iki 50 proc.

  iki 50 proc.

  8.9. Paskutiniai sprendimai dėl valstybės pagalbos suteikimo gali būti priimti ne vėliau kaip iki 2027 m. birželio 30 d.

  8.10. Ministerija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatomis, informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos interneto svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=lt, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, vadovaudamasi administruojančiosios institucijos pateikta informacija.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.  

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

   Projektų specialieji atrankos kriterijai

  Eil. Nr.

  Kriterijaus tipas

  Kriterijus

  Kriterijaus vertinimo metodas

  1

  Specialusis

  Projekte suplanuotos veiklos atitinka Koncepcijos nuostatas ir bent vieno MTEPI prioriteto įgyvendinimo tematiką.

  Vertinama, ar projektas prisideda prie Koncepcijos ir atitinka bent vieno Koncepcijos MTEPI prioriteto įgyvendinimo tematiką. Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

  2

  Specialusis

  Projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka bent vieno MTEPI prioriteto specifinių įgūdžių sąrašo tematiką, nustatytą Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgūdžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 4-285 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgūdžių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įgūdžių sąrašas).

  Vertinama ar projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka bent vieno MTEPI prioriteto specifinių įgūdžių sąrašo tematiką. Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

  3

  Specialusis

  Pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti MVĮ, kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje ir vidutinės metinės pajamos (iš savo pagamintos produkcijos) per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 145 000,00 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), kai įmonė vidutinė, ir ne mažesnės kaip 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), kai įmonė labai maža arba maža.

  Vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip trejus metus iki PĮP pateikimo ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. jos vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūros, per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo pagal pateiktus patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000,00 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), kai įmonė vidutinė, ir ne mažesnės kaip 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), kai įmonė labai maža arba maža.

   Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro informaciją, kai įmonė yra veikianti Lietuvos Respublikoje, arba pagal kitus įmonės veikimo laikotarpį įrodančius dokumentus, pvz., registracijos pažymėjimą, išrašą iš valstybės, kurioje įmonė veikia, registro centro ir pan., kai įmonė yra ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo. Įmonės pačios pagamintos produkcijos pajamos tikrinamos pagal metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir (ar) kitus pačios įmonės pagamintos produkcijos pajamas pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus.

  Pačios pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

  Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

  Eil.  Nr.

  Kriterijaus tipas

  Kriterijus

  Kriterijaus vertinimo metodas

  Didžiausias galimas kriterijaus balias

  Kriterijaus svorio koeficientas (jei taikoma)

  4

  Prioritetinis

  Projekte numatomų mokyti MVĮ darbuotojų dalis, bendrame MVĮ darbuotojų skaičiuje.

  Vertinama, kokią dalį bendrame pareiškėjo darbuotojų skaičiuje sudarys tie pareiškėjo darbuotojai, kurie bus mokomi. Kuo didesnis šis santykis, tuo didesnis balas skiriamas projektui, suteikiant balus pagal dvi atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės. Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

  Apskaičiuojama pagal formulę: Y = X1/ X2, kurioje:

  X1 – planuojamų mokyti MVĮ darbuotojų skaičius;

  X2 – bendras MVĮ darbuotojų skaičius;

  Y – santykis tarp planuojamų mokyti MVĮ darbuotojų ir bendro MVĮ darbuotojų skaičiaus.

  5 balai suteikiami pirmiesiems didžiausią tarp planuojamų mokyti MVĮ darbuotojų ir bendro MVĮ darbuotojų skaičiaus santykį numatantiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

  Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatomas vienodas darbuotojų skaičiaus santykis, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

  Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

  5

  9

  5

  Prioritetinis

  Pareiškėjas yra pramonės įmonė, kurios pagrindinė veikla priskiriama Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.) B ir C sekcijoms.

  Vertinama, ar pareiškėjo vykdoma veikla priklauso EVRK 2 red. B ir C sekcijoms. Prioritetiniai balai suteikiami jeigu pareiškėjas yra pramonės įmonė, priešingu atveju balai nėra skiriami.

  Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal EVRK 2 red., priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus  C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą) ir kurios pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 proc. visų įmonės veiklų.

  Pareiškėjo vykdomos veiklos priskyrimas EVRK 2 red. B ir C sekcijoms tikrinamas pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis. Įmonės pačios pagamintos produkcijos pajamos tikrinamos pagal metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir (ar) kitus pačios įmonės pagamintos produkcijos pajamas pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus.

  Pačios pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

  Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

  5

  5

  6

  Prioritetinis

  Projektu numatoma mokyti specialiųjų poreikių turinčius MVĮ darbuotojus.

  Vertinama ar projekte numatoma mokyti specialiųjų poreikių turinčius MVĮ darbuotojus. Prioritetiniai balai suteikiami jeigu projekte numatoma mokyti specialiųjų poreikių turinčius MVĮ darbuotojus, priešingu atveju balai nėra skiriami. Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją. Vertinant ar darbuotojas priklauso specialiuosius poreikius turinčių asmenų grupei, remiamasi Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinančiais dokumentais. Specialusis poreikis – specialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl asmens įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo netekimo) ir nepalankių aplinkos veiksnių.

  5

  3

  7

  Prioritetinis

  Projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka MTEPI prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ bent vieną specifinių įgūdžių sąrašo tematiką, nustatytą Įgūdžių sąraše.

  Vertinama ar projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka MTEPI prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ bent vieną specifinių įgūdžių sąrašo tematiką, nustatytą Įgūdžių sąraše. Prioritetiniai balai suteikiami jeigu projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka MTEPI prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ bent vieną specifinių įgūdžių sąrašo tematiką, priešingu atveju balai nėra skiriami. Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

  5

  3

  Minimali privaloma surinkti balų suma – 50 balų.

  Maksimali galima balų suma (apvalinama iki sveiko skaičiaus) – 100 balų.

  Jei projektas vertinimo metu nesurenka PFSA 9 punkte nurodytos minimalios balų sumos, PĮP atmetamas. Jeigu projektai surenka vienodą galutinį balų skaičių ir nepakanka kvietimui teikti PĮP skirtos finansavimo lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį PFSA nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų, o jeigu projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį atrankos kriterijų, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu suteikti vienodi balai pagal visus prioritetinius atrankos kriterijus, šie projektai nurodomi PĮP vertinimo ataskaitos sąraše „Projektai, kuriems rekomenduojama skirti finansavimą“ pagal PĮP pateikimo laiką.

 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  - ne mažiau kaip 30 proc., kai pareiškėjas registruotas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione ir projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, - ne mažiau kaip 50 proc., kai pareiškėjas registruotas Sostinės regione ir projektas įgyvendinamas Sostinės regione,

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  100 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-05-01 – FN-05-07 01 Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką -
  FN-01 01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma

  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų.

  Fiksuotoji norma sumokama Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nustatyta tvarka.
 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai

  Pažangos priemonės poveiklės numeris

  Rodiklio pavadinimas

  Rodiklio kodas

  Matavimo vienetas

  Minimali siektina reikšmė projektui

  05-001-01-05-07-11-01

   

  MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą

  P-05-001-01-05-07-19

  (P.B.2.0101)

   

  Įmonės

  1,00

  MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti)

  R-05-001-01-05-07-10

  (R.B.2.2098)

   

  Dalyviai

  1,00

  MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai)

  R-05-001-01-05-07-11

  (R.B.2.2098.1)

  Dalyviai

  n/a

   

  MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: valdymo)

  R-05-001-01-05-07-12

  (R.B.2.2098.2)

  Dalyviai

  n/a

  MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: verslumo)

  R-05-001-01-05-07-13

  (R.B.2.2098.3)

  Dalyviai

  n/a

  MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: ekologijos)

  R-05-001-01-05-07-14

  (R.B.2.2098.4)

  Dalyviai

  n/a

  MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: kiti)

  R-05-001-01-05-07-15

  (R.B.2.2098.5)

  Dalyviai

  n/a

  05-001-01-05-07-11-02

  MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą

  P-05-001-01-05-07-19

  (P.B.2.0101)

   

  Įmonės

  1,00

  MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti)

  R-05-001-01-05-07-10

  (R.B.2.2098)

   

  Dalyviai

  1,00

  MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai)

  R-05-001-01-05-07-11

  (R.B.2.2098.1)

  Dalyviai

  n/a

  MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: valdymo)

  R-05-001-01-05-07-12

  (R.B.2.2098.2)

  Dalyviai

  n/a

  MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: verslumo)

  R-05-001-01-05-07-13

  (R.B.2.2098.3)

  Dalyviai

  n/a

  MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: ekologijos)

  R-05-001-01-05-07-14

  (R.B.2.2098.4)

  Dalyviai

  n/a

  MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: kiti)

  R-05-001-01-05-07-15

  (R.B.2.2098.5)

  Dalyviai

  n/a

 • Kita informacija

  Kvietimo informacija skelbiama tinklapiuose:

  www.esinvesticijos.lt

  www.inovacijuagentura.lt

  www.eimin.lrv.lt (naujienlaiškis dėl skelbiamo kvietimo)

 • Kontaktai

  VšĮ Inovacijų agentūra:

  Kontaktų centras, tel. +370 700 77 055

  Verslo produktyvumo skyrius, tel. +370 615 44797

  El. paštas: igudziai_mvi@inovacijuagentura.lt