Teikiama nuo
2023-09-26 08:00
Teikiama iki
2023-11-30 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
2 540 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Sveikatos apsaugos ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Atspari grėsmėms ir pasirengusi ateities iššūkiams sveikatos priežiūros sistema
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  11-002-02-11-01-11-04  Ilgalaikės priežiūros paslaugas teikiančių specialistų parengimas 
 • Tikslinės grupės

  Projekto tikslinė grupė – slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai:
  - slaugytojas – asmuo, turintis galiojančią slaugos praktikos licenciją verstis slaugos praktika pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją;
  - slaugytojo padėjėjas – asmuo, turintis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteiktą slaugytojo padėjėjo spaudo numerį;
  - socialinis darbuotojas – asmuo, dirbantis socialinio darbuotojo pareigose IPP teikiančioje įstaigoje ar įstaigoje, kuri yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su IPP paslaugas teikiančia įstaiga, ir dalyvaujantis teikiant IPP paslaugą;
  - individualios priežiūros darbuotojas – asmuo, einantis individualios priežiūros specialisto pareigas IPP teikiančioje įstaigoje ar įstaigoje, kuri yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su IPP paslaugas teikiančia įstaiga, ir dalyvaujantis teikiant IPP paslaugą.

 • Galimi pareiškėjai

  Higienos institutas

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Partneriai nėra galimi

 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Pagal šį Aprašą finansuojama veikla atitinka Pažangos priemonės aprašo III skyriaus „Plėtros programos pažangos priemonės veiklų suvestinė“ 11 veiklą „Specialistų kvalifikacijos tobulinimas ir perkvalifikavimas“, 11.4 poveiklę „Ilgalaikės priežiūros paslaugas teikiančių specialistų parengimas“.

  Investicijas numatoma skirti ilgalaikės priežiūros paslaugas (toliau – IPP) teikiančių įstaigų darbuotojų, kurie sudarys mobiliąsias komandas1, ir naujai steigiamų dienos centrų darbuotojų papildomam profesiniam pasirengimui ir trūkstamų specifinių kompetencijų suformavimui: ne mažiau kaip 1 000 IPP teikiančių specialistų, specialiesiems mokymams, suteikiant papildomų žinių apie įvairių ilgalaikės priežiūros pacientų tikslinių grupių poreikius ir paslaugų teikimo ypatumus, darbą komandoje, bendravimą su šeimos nariais ir pan. 

  Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede „Projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašas ir jų vertinimo metodika“.

  Projektui taikomos matomumo ir informavimo priemonės, nurodytos PAFT VIII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ pirmame skirsnyje „Informavimas apie projektą ir komunikacija“. Papildomi matomumo reikalavimai nenustatomi.

  Administruojančioji institucija PĮP vertinimo metu gali nustatyti papildomas finansavimo sutarties sąlygas dėl:

  • pirkimų derinimo/vykdymo terminų;
  • pirkimo sutarčių pasirašymo terminų;
  • projektui skirtų lėšų įsisavinimo spartos.

  1 Pastaba. Mobilioji komanda šiame Apraše suprantama kaip jau veikianti ir ambulatorines slaugos paslaugas namuose (ilgalaikės priežiūros sveikatos priežiūros paslaugas) teikianti specialistų komanda, kuri, vadovaudamasi Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Reikalavimų aprašas), teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir užtikrina socialinių paslaugų teikimą vienu iš Reikalavimų apraše nurodytų būdų.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiamas HP laikymasis. HP – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ir kitų aspektų), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą.

  Pareiškėjas turi įvertinti, kad tikslinės grupės nariai gali turėti specialiųjų poreikių, į kuriuos reikia atsižvelgti (pvz.: parinkti veiklos vietą, prieinamą žmonėms, turintiems judėjimo negalią, parinkti tinkamas mokomąsias priemones akliesiems ar silpnaregiams ir pan.), – taip bus prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo rengiant ir įgyvendinant Apraše nurodytas veiklas.

  Projektų atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo priede „Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“.

  Įvertinus Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės 1 komponento planuojamos reformos „Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo reforma“ poveikį šešiems aplinkos veiksniams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/208, 17 straipsnyje nustatyta, kad reforma pagal planuojamų įgyvendinti veiklų pobūdį neturi jokio poveikio visiems šešiems aplinkos tikslams arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, atsižvelgiant į jos pobūdį, ir todėl laikoma, kad ji atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai, kurie nėra nurodyti PAFT, nenustatyti.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos nuo projekto sutarties pasirašymo iki 2024 m. gruodžio 31 d. Projekto veiklų įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas, pratęsus Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytą projekto veiklų įgyvendinimo terminą.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal šį Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai  nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • EGADP subsidijos lėšos
  2 100 000.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  440 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01   02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM.  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo aprašas pateikiamas Europos socialinio fondo agentūros svetainės Metodinės pagalbos centro skiltyje adresu https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104  
  FS-01-02  02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM 
  FS-01-03   02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM 
  FS-01-04  02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
  FĮ-07-01  03 Dirbančiųjų mokymo valandos fiksuotas įkainis 
  FN-01  - Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma 
  FN-05-01   01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-02  01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-03  01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-04  01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
   FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-06  01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-07  01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Esant DMS funkcinių galimybių neužtikrinimui – užpildyta ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta Projekto įgyvendinimo plano forma (word formatu) su reikiamais priedais teikiama el. paštu info@cpva.lt

 • Kartu su PĮP teikiama

  Teikiant PĮP kartu turi būti pateikta:

  įgaliojimas pasirašyti PĮP, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;

  dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz.,  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) ir kt.);

  dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašas, kuriame turi būti nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, valandinis įkainis, jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu analogiškoms tos institucijos pareigybėms. Įkainiui pagrįsti turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui, 2–3 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis DU paskyrimo ir išmokėjimo faktą. Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio valandinis įkainis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą;

  pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentas (juridinio asmens valdymo organo, turinčio kompetenciją priimti atitinkamą sprendimą, ministerijos, kaip asignavimų valdytojos, garantinis raštas, savivaldybės tarybos sprendimas, banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.).

 • Priedai

  Projekto sutarties forma:
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad 
  (žr. „23. PAFT 3 priedas“)

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
   Baigtas mažiausiai 1 000 ilgalaikės priežiūros specialistų mokymas

  P-11-002-02-11-01-70

  R.S.1.3016.1  

  Asmenys  1 000
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  Bendrieji teisės aktai:

  1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;

  2. 2021 m. liepos 28 d. Europos Sąjungos Tarybos sprendimas dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ patvirtinimo;

  3. 2022 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ patvirtintos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės (toliau – Administravimo taisyklės) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – PAFT);
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad 

  4. 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 15:
  https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=20692ae053a011ee81b8b446907f594f 

  Specialieji teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“;

  2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ patvirtinimo“;

  3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“;

  4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-852 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 160:2017 „Išplėstinės praktikos slaugytojas“ patvirtinimo“;

  5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 432/77 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų socialinių darbuotojų veiklos sveikatos priežiūros įstaigose nuostatų patvirtinimo“;

  6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro 2023 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-836/A1-492 „Dėl Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programos turinio gairių patvirtinimo“ 

   

 • Kontaktai

  Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 
  Struktūrinių ir investicijų fondų programos 
  Sveikatos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė:

  Dalia Martusevičienė, tel. 8 616 37202, d.martuseviciene@cpva.lt