Nr. 10-056-K

Teikiama nuo
2024-04-30 08:00
Teikiama iki
2024-07-31 17:00 Liko 43 d. 10 val.
Finansavimo suma
30 627 247.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  12-003-03-02-01-03-02 

  Didinti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams bei bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams ir jų tėvams pasiūlą, prieinamumą pasitelkiant nevalstybinio sektoriaus paslaugų teikėjus Sostinės regione.

  Pagal Aprašą remiamos veiklos: koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (koordinuotai teikiamos paslaugos arba KTP) mokykloje ar už mokyklos ribų teikimas, kuriant tinkamas sąlygas bendrosios paskirties mokyklose įgyvendinančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, ugdytis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims, švietimo pagalbai teikti, taip pat pasitelkiant ir nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO).  

  12-003-03-02-01-03-03 

  Didinti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams bei bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams ir jų tėvams pasiūlą, prieinamumą pasitelkiant nevalstybinio sektoriaus paslaugų teikėjus Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

  Pagal Aprašą remiamos veiklos: koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (koordinuotai teikiamos paslaugos arba KTP) mokykloje ar už mokyklos ribų teikimas, kuriant tinkamas sąlygas bendrosios paskirties mokyklose įgyvendinančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, ugdytis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims, švietimo pagalbai teikti, taip pat pasitelkiant ir NVO.  

 • Tikslinės grupės

  Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, švietimo pagalbos specialistai

 • Galimi pareiškėjai

  Savivaldybių administracijos (toliau – pareiškėjas)

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Mokyklos, esančios pareiškėjo arba partnerio savivaldybės teritorijoje, neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai, savivaldybių švietimo centrai, kultūros paslaugų teikėjai (teikiantys paslaugas, susijusias su emocinės arba fizinės sveikatos stiprinimu), sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, socialinių paslaugų teikėjai, kiti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje, kitos savivaldybės, NVO.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  30 627 247.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Viena savivaldybė ar mokykla gali dalyvauti tik viename projekte pagal šiame PFSA numatytas veiklas.

  2. Projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurios, joms finansuoti skyrus ES fondų lėšų, būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) už kurias būtų sumokėta daugiau nei vieną kartą.

  3. Projektuose siekiama stebėsenos rodiklių, kurių minimalios reikšmės nustatomos atsižvelgiant į mokinių skaičių pareiškėjo savivaldybėje (2023–2024 m. m.) arba, jei kelios savivaldybės vykdo bendrą projektą, jų mokinių skaičius sumuojamas:

  Mokinių skaičius savivaldybėje (-ėse)  Produkto rodiklio „Jaunesnių nei 18 metų vaikų skaičius“ (asmenys) minimali siektina reikšmė vienam projektui  Rezultato rodiklio „Švietimo pagalbą ne trumpiau kaip 3 mėnesius gavusių vaikų dalis“ (procentai) minimali siektina reikšmė vienam projektui 
  Daugiau nei 100 001  360  85 
  Nuo 50 001 iki 100 000  180  85 
  Nuo 10 001 iki 50 000  120  85 
  Mažiau nei 10 000  60  85 

  4. Taikant Reglamento (ES) 63 straipsnio 3 dalies nuostatą dėl ESF+ projektų, tinkama tikslinė grupė ar jos dalis ir su veiksmais susijusios išlaidos, esant pagrįstam poreikiui, gali būti priskiriamos vienam iš regionų, neatsižvelgiant į tai, kuriame regione asmenys gyvena ar dirba, su sąlyga, kad veiksmas padeda siekti konkrečių programos tikslų.

  5. Planuojant projektą, lėšos ir rodikliai turi būti aiškiai atskirti į atskiras projekto veiklas pagal regioną ir intervencinę priemonės sritį.

  6. Projekto vykdytojas privalo įgyvendinti privalomas matomumo ir informavimo apie projektą veiksmų priemones, nustatytas PAFT.

  7. Projektai gali būti įgyvendinami Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Prireikus dalis veiklų gali būti įgyvendinamos ES, Europos ekonominės erdvės šalių ir Jungtinės Karalystės (Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos) teritorijoje.  

  Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma pagal Aprašo remiamą veiklą nustatoma atsižvelgiant į mokinių skaičių pareiškėjo savivaldybėje (2023–2024 m. m.) arba, jei kelios savivaldybės vykdo bendrą projektą, jų mokinių skaičius sumuojamas:

  Mokinių skaičius savivaldybėje (-ėse)   Maksimali projekto vertė  
  Daugiau nei 100 001   Iki 3 mln. Eur  
  Nuo 50 001 iki 100 000   Iki 1,5 mln. Eur  
  Nuo 10 001 iki 50 000   Iki 1 mln. Eur  
  Mažiau nei 10 000   Iki 500 tūkst. Eur
 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekte negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principui įgyvendinti; 

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti;

  1.3. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį inovatyvumo principui įgyvendinti.

  2. Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y. turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088. Atitiktis šiam principui turi būti užtikrinta viso projekto įgyvendinimo metu (Aprašo priedas).

  3. Veiklos ir poveiklės atitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą. Pagrindiniai Chartijos nuostatų laikymuisi taikomi reikalavimai aprašyti šio Aprašo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas, nei numatyta PAFT, netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti įgyvendintos per 36 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo. Prireikus projekto veiklos gali būti pratęstos ne ilgiau kaip 1 metų laikotarpiui.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal Aprašą, valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka De minimis reglamento nuostatas, pareiškėjui neteikiama.

  2. Išlaidos yra tinkamos finansuoti kaip de minimis pagalba tiems projekto partneriams, kurie pagal 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (ES) 2023/2831 laikomi de minimis pagalbos gavėjais (t. y. ūkio subjektams, kurie vykdo ekonominę veiklą) , taikant 100 proc. intensyvumą*.

  3. Aprašo 13.5 punkte nurodytos tinkamos finansuoti išlaidos projekto partneriams, kurie yra de minimis pagalbos gavėjai pagal 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (ES) 2023/2831, finansuojamos kaip de minimis pagalba pagal Komisijos reglamentą (ES) 2023/2831 visuose sektoriuose, išskyrus 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius, vadovaujantis šiomis sąlygomis:

  3.1. Administruojančioji institucija PĮP vertinimo metu patikrina kiekvieno partnerio teisę gauti vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Administruojančioji institucija turi patikrinti visas su partneriu susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/viena-imone-deklaracijos-forma paskelbtą rekomenduojamą formą, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrina, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. (ES) 2023/2831 3 straipsnyje.

  3.2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, Administruojančioji institucija per 5 darbo dienas registruoja suteiktos de minimis pagalbos sumą Registre.

  3.3. De minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2023/2831.

  * Valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos patikros lapo forma ir pavyzdinio atitikties de minimis pagalbos taisyklėms (Komisijos reglamentui (ES) 2023/2831) patikros lapo forma, patvirtinta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m.  birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl Tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, 2024 m. sausio 19 d. posėdžio protokolais Nr. 18 ir Nr.19 (Valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos patikros lapai |2021–2027 ES investicijų interneto svetainė (esinvesticijos.lt)).

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, kurie nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų specialieji atrankos kriterijai

  Eil. Nr.   Kriterijus  Kriterijaus vertinimo metodas  Didžiausias galimas kriterijaus balas  Kriterijaus svorio koeficientas (jei taikoma)   Didžiausias galimas kriterijaus balas, kai nustatomas svorio koeficientas (jei nustatomas svorio koeficientas, šioje skiltyje nurodomas didžiausias galimas kriterijaus balas, padaugintas iš svorio koeficiento)  
  1.  Projektai turi atitikti savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros planą.  Būtina įsitikinti, kad numatytos projekto veiklos atitinka konkrečios savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros planą (toliau – Planas), apibrėžtą Švietimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 2 punkte: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr. - Netaikoma  Netaikoma 

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai  

  Eil. Nr.   Kriterijus  Kriterijaus vertinimo metodas  Didžiausias galimas kriterijaus balas 
  1.  Projekto metu planuojamo diegti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio aktualumas. Projektuose turi būti numatyta diegti inovatyvius ugdymo ir koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo modelius, skirtus vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiesiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, o jei asmuo dėl ligos mokėsi su pertraukomis – iki 23 metų) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) (toliau – Modelis), kuriuos įgyvendinus bus plėtojama įtrauktis švietime, mažinama socialinė atskirtis dėl asmens specialiųjų ugdymosi poreikių, neigiamos nepalankios (kultūrinės, kalbinės, pedagoginės, socialinės-ekonominės ir kt.) aplinkos įtakos. Tikslinė grupė apibrėžta Švietimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr. Vertinant PĮP, atsižvelgiama į šiuos aspektus ir skiriami balai atsižvelgiant į numatomas priemones: 
  1.1. 15 balų skiriama projektams, kuriais numatoma plėtoti įtrauktį švietime, t. y. skatinti ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo formų įvairovę, atsižvelgiant į Plane identifikuotų trūkstamų ir savivaldybės teritorijoje neteikiamų / neprieinamų, tačiau reikalingų paslaugų numatytą įtraukimą. 
  1.2. Už kiekvieną papunktį skiriama projektams: 
  1.2.1. kurie įgyvendina moksliniais tyrimais, šalies ir užsienio patirtimi grįstus Modelius – 5 balai;
  1.2.2. veiklose taikantiems meno, judesio, gyvūnų, sensorinės integracijos ar kitas terapijas, kai paslaugos teikėjai turi didesnę nei 1 metų patirtį ir / arba turi licenciją teikti paslaugas – 10 balų; paslaugų teikėjų patirtis skaičiuojama imant laikotarpį iki PĮP pateikimo datos;
  1.2.3. už veiklas, kurios anksčiau pareiškėjo ar partnerio savivaldybėje nebuvo teiktos – 10 balų.
  Vertinama ar PĮP yra numatyta koordinuotai teikiamos pagalbos veiklų, kurios nebuvo teiktos pareiškėjo ar partnerio savivaldybėje nuo Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo (2017 m. rugpjūčio 28 d.).
  40
  2.  Projekto veiklų įgyvendinimo partnerystė.  Vertinant PĮP, atsižvelgiama į sudarytas jungtinės veiklos sutartis tarp visų projekto partnerių, kurios viena iš šalių yra savivaldybė, o bent viena kita šalis yra iš pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų, mokytojų švietimo centrų, ugdymo įstaigų, neformaliojo švietimo teikėjų, NVO, ne savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigų, jei tokios yra savivaldybėje, kultūros paslaugų teikėjų ir kt. Rekomenduojamas didžiausias projekto partnerių skaičius – 10.
  2.1. 10 balų gauna projektai, kuriuose įtraukiami NVO. 
  2.2. Už kiekvieną papunktį skiriama projektams: 
  2.2.1. kurie jungia daugiausiai skirtingų veiklos sričių (švietimo, socialines, sveikatos apsaugos ir kultūros) paslaugas teikiančių įstaigų / organizacijų į bendradarbiaujančių įstaigų tinklus, teikiančius ugdymą ir švietimo pagalbą mokiniams (įtraukiamos: švietimo įstaigos, neformaliojo švietimo teikėjai, nacionaliniai specialiojo ugdymo centrai, kultūros, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai). Projektai suranguojami nuo daugiausiai skirtingų veiklos sričių partnerių turinčių iki mažiausiai. Projektui skiriama iki 6 balų (pirmas ketvirtis projektų gauna 6 balus, antras – 4 balus, trečias – 2 balus, ketvirtas – 0 balų);
  2.2.2. į kuriuos įtraukiami tarptautiniai partneriai – 5 balus;
  2.2.3. į kuriuos įtraukiamos valstybinės mokyklos – 8 balus; 
  2.2.4. kurie apima kelių savivaldybių teritoriją ar kelios savivaldybės įgyvendina bendrą projektą – 6 balus.
  35 
  3.  Mokinių, kurie projekto įgyvendinimo metu įvairiomis formomis gaus koordinuotai teikiamas paslaugas, skaičius. 

  Vertinamas planuojamų įtraukti mokinių skaičius. Pagal savivaldybės išduotą laisvos formos pažymą vertinama planuojamų įtraukti mokinių grupės sudėtis. 
  3.1. Balai skiriami projektams, kurie padėtų pasiekti didžiausią patiriančių socialinę riziką šeimų vaikų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tikslinę grupę, apskaičiuotą proporcingai nuo turinčių teisę gauti paslaugas konkrečioje savivaldybėje vaikų skaičiaus. Projektai suranguojami nuo didžiausią aprėptį savivaldybėje užtikrinančių projektų iki mažiausią aprėptį savivaldybėje užtikrinančių projektų.

  • 1–10 eilėje esantys projektai gauna po 10 balų;
  • 11–20 eilėje esantys projektai gauna po 7 balus;
  • 20–30 eilėje esantys projektai gauna po 4 balus;
  • likusiems balai neskiriami.

  3.2. Papildomi balai skiriama projektams: 
  3.2.1. kuriais planuojama paslaugas teikti mokiniams, turintiems elgesio ir emocinių sunkumų, – 2 balai; 
  3.2.2. kurių pareiškėjai planuoja veiklas mokiniams, patiriantiems nepalankios (kultūrinės / kalbinės, pedagoginės, socialinės-ekonominės) aplinkos įtaką (iki 2 balų (po vieną balą už kiekvieną papunktį): 
  3.2.2.1. jei bent dalis į projektą įtrauktų mokinių gauna nemokamą maitinimą, kitą socialinę paramą; 
  3.2.2.2. jei mokiniai turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir yra migrantai arba yra užsieniečiai ar Lietuvos Respublikos piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką (pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priedo 1.2.4 papunkčio reikalavimus): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/acd82c9188fa11e8aa33fe8f0fea665f
  3.2.3. jei į projekto veiklas įtraukti ikimokyklinio amžiaus vaikai, nelankantys mokyklos, kaip tai apibrėžta Švietimo įstatymo 2 straipsnio 12 punkte – 1 balas.

  15 
  4.  Pareiškėjo ir (arba) partnerio nuosavo įnašo dydis. 

  Didesnis balų skaičius suteikiamas projektams, kurių pareiškėjas ir (arba) partneris įsipareigoja nuosavomis lėšomis finansuoti projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį. Vertinamas pareiškėjo ir (arba) partnerio tinkamų finansuoti išlaidų nuosavo įnašo santykis su visa projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma. 

  Pareiškėjo ir (arba) partnerio nuosavo įnašo santykis su visa projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma Skiriami balai
  2–5 proc.  3
  5,1–10 proc.  6
  10,1 proc. ir daugiau  10

   

  10 

  Minimali privaloma surinkti balų suma – 50 balų.
  Maksimali galima balų suma (apvalinama iki sveiko skaičiaus) – 100 balų.

 • Reikalavimai

  1. Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo, ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

  2. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  3. Planuojamos išlaidos turi atitikti PAFT VII skyriuje išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.

  4. Projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas iki 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  5. Pagal Aprašą tinkamos išlaidos yra šios: 

  5.1. paslaugoms, mokymo priemonėms ir kitoms prekėms, reikalingoms veikloms įgyvendinti, darbo užmokesčiui, licencijoms, metodikoms ir metodinėms priemonėms, komandiruotėms ir vizitams;

  5.2. privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonės pagal PAFT 340 ir 341 punktus. Papildomos PĮP numatytos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonės;

  5.3. išlaidos aptartos Aprašo 14 punkte.

  6. Kryžminis finansavimas gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  7. Mokymo priemonės ir kitos prekės, būtinos projekto veikloms įgyvendinti, gali sudaryti ne daugiau kaip 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 • ES fondų lėšos
  23 933 160.00
 • ES fondas
  Europos socialinis fondas +
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  6 694 087.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  30 627 247.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

  1. Supaprastintai apmokamos išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei galimybė jas apmokėti supaprastintai iš anksto (iki projekto sutarties sudarymo) yra įtraukta į Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registrą, skelbiamą Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainės (esf.lt) skiltyje „Metodinės pagalbos centras“.

  2. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai gali būti įtraukti ir laikotarpiu po projektų sutarčių pasirašymo nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. 

  3. Projektų įgyvendinimo metu administruojančiai ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotosios sumos ar fiksuotosios normos buvo netinkamai nustatytos, patikslinti dydžiai ar jų taikymo sąlygos taikomi projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžių ar jų taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą;
  b) projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta informacija apie veiksmą akcentuojant iš ES gaunamą finansinę paramą;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomai pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama.
  FS-01-02 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM 
  FS-01-03 02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM
  FS-01-04 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
  FN-01  01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų (7 proc.).
  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.   Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų.
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt 

  PĮP teikimo tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Kiti priedai: 

  1. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai siūlymai, nuorodos kartu su ekranvaizdžiais į rinkoje esančias kainas ir pan.), išlaidų skaičiavimai;

  2. projekto atitiktį bendriesiems projektų atrankos kriterijams, nurodytiems PAFT 2 priede, patvirtinantys dokumentai (pavyzdžiui, „Vienos įmonės“ deklaracija https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/viena-imone-deklaracijos-forma ir kt.);

  3. projekto atitiktį specialiesiems ir prioritetiniams projektų atrankos kriterijams, nurodytiems PFSA 9 punkte, patvirtinantys dokumentai (pavyzdžiui, švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros planas; jungtinės veiklos sutartys tarp visų projekto partnerių, kurios viena iš šalių yra savivaldybė; savivaldybės išduota laisvos formos pažyma, pagal kurią vertinama planuojamų įtraukti mokinių grupės sudėtis ir mokinių skaičius ir kt.);

  4. pažyma darbo užmokesčiui vertinti, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2024 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 2024/8-2 „Dėl 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos bei Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo veiklos vadovo projekto įgyvendinimo plano vertinimo procedūros (3.1.2) pakeitimo“ (pridedama).

 • Priedai

  PAFT 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano (PĮP) forma“ https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma

  PAFT 3 priedas „Projekto sutarties forma“ https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-sutarties-forma-1

  Pažyma darbo užmokesčiui vertinti

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai

  https://smsm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/Pprogramos20200519/priemones_/ 

  Pažangos priemonės poveiklės numeris  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  12-003-03-02-01-03-02  Jaunesnių nei 18 metų vaikų skaičius  P-12-003-03-02-01-06 P.B.2.0506   Asmenys  60
  12-003-03-02-01-03-02  Švietimo pagalbą ne trumpiau kaip 3 mėnesius gavusių vaikų dalis  R-12-003-03-02-01-03 R.S.2.3508   Procentas  85
  12-003-03-02-01-03-03 Jaunesnių nei 18 metų vaikų skaičius  P-12-003-03-02-01-06 P.B.2.0506   Asmenys  60
  12-003-03-02-01-03-03 Švietimo pagalbą ne trumpiau kaip 3 mėnesius gavusių vaikų dalis  R-12-003-03-02-01-03 R.S.2.3508   Procentas  85
 • Taikomi teisės aktai

  Bendrieji teisės aktai:

  1.1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo +, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – Reglamentas (ES));

  1.2. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos patvirtinimo“;

  1.3. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT);

  1.4. 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“.

  Specialieji teisės aktai:

  1.5. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;

  1.6. Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45¹ straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-1879 „Dėl pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45¹ straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“; 

  1.7. Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  1.8. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  1.9. Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-663 „Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  1.10. Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  1.11. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  1.12. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 „Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a0e7f20b7fe11ed8df094f359a60216/asr

  Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės (PAFT) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyriaus projektų vadovė Julija Dravnel, tel. +370 689 27652, el. p. j.dravnel@cpva.lt