Nr. 03-013-J-0001-J03

Teikiama nuo
2023-10-05 12:00
Teikiama iki
2024-04-05 16:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
3 539 149.46 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka
Regionas
Netaikomas
Jungtinio projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Žalesnė Lietuva
 • Finansuojama JP projektų veikla

  Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI) naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) visoje Lietuvoje.

  PASTABA – atsižvelgiant į specialųjį kriterijų, finansuojama nurodyta veikla tik jei VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis, nekilnojamojo turto objektas, kuriame siekiama pasikeisti iškastinį kurą naudojantį katilą, yra registruotas Sostinės regiono savivaldybėse (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono). 

 • Galimi pareiškėjai

  Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys nekilnojamo turto objektą, esantį Sostinės regiono savivaldybėse (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono)

 • Siekiami rezultatai

  45 MW papildomų atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumų

 • Minimali siektina reikšmė

  Netaikoma

 • Reikalavimai projektams

  1.    Partneriai negalimi;  

  2.    Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje; 

  3.    JP projekto pareiškėjas teikdamas paraišką finansuoti JP projektą patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik įrengęs naują biokuro katilą arba šilumos siurblį, atitinkantį šiame kvietime teikti paraiškas nurodytus minimalius techninius reikalavimus; 

  4.    JP vykdytojas – viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) turi teisę iš JP projekto pareiškėjo paprašyti pateikti keičiamo katilo el. fotonuotrauką ir (ar) kitus papildomus dokumentus, kurie reikalingi įsitikinti, kad keičiamas iškastinį kurą naudojantis katilas yra ar buvo JP projekto pareiškėjo nekilnojamo turto objekte.

  Reikalavimai nekilnojamo turto objektui, kuriame siekiama pasikeisti iškastinį kurą naudojantį katilą

  5.    JP projekto pareiškėjas turi nuosavybės teise valdyti nekilnojamo turto objektą, kuriame siekia pakeisti iškastinį kurą naudojantį katilą į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas ir paraiškoje finansuoti JP projektą (toliau – paraiška) pateikti šio nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto objekto unikalų numerį; 

  6.    nekilnojamojo turto objektas, kuriame siekiama pakeisti iškastinį kurą naudojantį katilą, turi priklausyti vienam iš šių pogrupių, kaip apibrėžta statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas; butas gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastate; kiti (sodų) paskirties pastatai – sodininkų bendrijose esantys sodo namai; ir jo statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užregistruota VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre:

  6.1.    100 proc. nekilnojamojo daikto baigtumu, arba;

  6.2.    ne mažiau 80 proc. nekilnojamojo daikto baigtumu ir statybą leidžiantis dokumentas – leidimas statyti naują statinį, kaip jį reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies, 1 punkto nuostatos, gautas iki 2020 m. sausio 1 d.;

  7.    nekilnojamojo turto objektas gali būti aprūpinamas šilumos energija, kuri gaminama iškastinį kurą naudojančiame katile, įrengtame gretimame VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre užregistruotame statinyje.

  Išlaidų tinkamumo reikalavimai

  8.    tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip 2023 m. liepos 26 d., tačiau ne vėliau kaip iki LEA rašte dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui (toliau – sprendimas dėl finansavimo) nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. birželio 30 d.;  

  9.    JP projektas nefinansuojamas, jei iki 2023. liepos 25 d. JP projekto veiklos yra baigtos, tai yra išrašyta PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra ir (arba) pasirašytas naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo ir (ar) montavimo / įrengimo perdavimo – priėmimo aktas;

  10.    tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus ir atitikti Katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrime nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas (tai yra į katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotuosius vieneto įkainius įeina atitinkamos galios naujai diegiamo šilumos gamybos įrenginio kaina);

  11.    turi būti perkama ir montuojama tik nauja nenaudota įranga; 

  12.    didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apskaičiuojamų pagal kvietime teikti paraiškas nurodytus fiksuotuosius įkainius ir nepažeidžiant De minimis reglamentų reikalavimų, jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla; 

  13.    PVM yra tinkamas finansuoti;

  14.    JP projekto vykdytojui avanso mokėjimai neatliekami;

  15.    jeigu JP projekto pareiškėjas diegia šio kvietimo teikti paraiškas 2.6.16.1 papunktyje nekilnojamojo turto objekte, kuris yra registruotas vienoje iš 5 didžiausių miestų (Vilniaus miestas, Kauno miestas, Klaipėdos miestas, Šiaulių miestas, Panevėžio miestas) centralizuoto aprūpinimo šiluma zonoje, patvirtintoje savivaldybių šilumos ūkio specialiuosiuose planuose, kituose teisės aktuose arba lygiavertėse informacinėse sistemose, tokiu atveju šio kvietimo teikti paraiškas 2.6.16.1 papunktyje nurodytam įrenginiui finansavimas neskiriamas.

  Minimalūs techniniai reikalavimai naujo biokuro katilo arba šilumos siurblio įrengimui

  16.    Iškastinį kurą naudojančius katilus gali keisti į:

  16.1.    naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;

  16.2.    kitas, efektyvias, technologijas naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją:

  16.2.1.    šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5; 

  16.2.2.    šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (vanduo-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5;

  16.2.3.    šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) prie +7 ° C  lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliesiems principams ar pažeistų Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Finansuojamos JP veiklos rezultatai – perėjimas prie šilumos gamybos namų ūkiuose naudojant AEI technologijas  – tiesiogiai prisidės prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslų;   

  2. nenumatomi  apribojimai JP projekto pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie pažeistų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pagrindines teises: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu, lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių, vaiko teisių, gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo, solidarumo ir darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos.  

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  1.    JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti projekto (investicijų) tęstinumo reikalavimus penkerius kalendorinius metus po dotacijos išmokėjimo JP projekto vykdytojui.

  2.    JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti PAFT nustatytus dokumentų saugojimo ir prieinamumo reikalavimus; 

  3.    LEA vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną vadovaudamasi rizikos vertinimu ir vidaus procedūrų aprašu; 

  4.    JP projekto vykdytojas privalo sudaryti sąlygas LEA įsitikinti investicijų tęstinumo reikalavimų laikymųsi, LEA prašymu ir nustatytais terminais,  pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;  

  5.    jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų PAFT ir šiame kvietime teikti paraiškas, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA. 

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Ne daugiau nei 18 mėn. nuo sprendimo skirti finansavimą, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. birželio 30 d..

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1.    Finansavimas, skiriamas JP projektų pareiškėjams, nėra valstybės pagalba ar nereikšminga (de minimis) pagalba, jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, nėra registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla. 

  2.    Finansavimas yra skiriamas vadovaujantis De minimis reglamentų nuostatomis, jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota šiame nekilnojamojo turto objekte, per 3 finansinius metus, suma neturi viršyti De minimis reglamentuose nustatytų pagalbos ribų. 

  3.    JP projekto pareiškėjas paraiškoje nurodo, pagal kokį De minimis reglamentą prašo finansavimo. Paraiškos vertinimo metu bus patikrinamas De minimis reglamento pasirinkimo teisingumas, ir jeigu JP projekto pareiškėjas pasirinko netinkamą De minimis reglamentą, bus leista De minimis reglamento pasirinkimą patikslinti.

  4.    Jeigu LEA nustato, kad ūkio subjektui (JP projekto pareiškėjui, fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamojo turto objekte, kuriame vykdoma JP projekto veikla) suteikta nereikšminga (De minimis) pagalba ir JP projekto pareiškėjui, fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamojo turto objekte, kuriame vykdoma JP projekto veikla, numatoma suteikti nereikšminga (de minimis) pagalba viršija De minimis reglamentuose  nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, JP projekto pareiškėjui, fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamojo turto objekte, kuriame vykdoma JP projekto veikla, teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kurią sudaro De minimis reglamentuose nustatytas didžiausios nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų skirtumas.

  5.    Jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, yra registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla, tuomet JP projekto pareiškėjas su paraiška pateikia kiekvieno juridinio asmens arba fizinio asmens, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamo turto objekte, „Viena įmonė“ deklaraciją, kurios forma patvirtinta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. Birželio 11 d. Įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“;

  6.    Jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, yra registruota ne paties JP projekto pareiškėjo vykdoma ūkinė veikla, tuomet JP projekto pareiškėjas su paraiška pateikia šiame kvietime teikti paraiškas nurodytos formos kiekvieno juridinio asmens arba fizinio asmens, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamo turto objekte, sutikimą, kad jam būtų suteikta ir užregistruota nereikšminga (de minimis) pagalba;

  7.    Jeigu nors vienas juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris nekilnojamajame turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, vykdo ūkinę veiklą, neatitinka De minimis reglamentų reikalavimų, paraiška atmetama;

  8.    Jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, yra registruota daugiau nei viena juridinio arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla, tuomet nereikšminga (de minimis) pagalba jiems suteikiama ir užregistruojama lygiomis dalimis.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  JP projektas turi atitikti PAFT 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime teikti paraiškas nurodytus reikalavimus).

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  JP projektas atitiks specialųjį projektų atrankos kriterijų, jeigu VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis, nekilnojamojo turto objektas, kuriame siekiama pasikeisti iškastinį kurą naudojantį katilą, yra registruotas Sostinės regiono savivaldybėse (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono).   

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Dydis Matavimo vienetas Rezultato pasiekimo įrodymo dokumentai
  FĮ-14-02   03   Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą biokuro katilą, kurio galia* ≤ 15, su PVM  272,40   Eur

  1) naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra išrašyta pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma);
  2) naujo šilumos gamybos įrenginio  montavimo / įrengimo perdavimo – priėmimo aktas, išrašytas pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma), kuriame nurodytas naujo šilumos gamybos įrenginio  įrengimo adresas ir naujo šilumos gamybos įrenginio galingumas;
  3) naujo šilumos gamybos įrenginio techninė dokumentacija (techninė specifikacija ir (ar) šilumos gamybos įrenginio dokumentas (sertifikatas ir/arba bandymų protokolas), kad katilas atitinka minimalius techninius reikalavimus ir iš kurių galima būtų identifikuoti įrengto naujo šilumos  gamybos įrenginio galingumą;
  4) įrengto naujo šilumos gamybos įrenginio el. fotonuotrauka (LEA paprašius, su vietos geografine žyma).

  FĮ-14-04 03  Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą biokuro katilą, kurio galia* > 15 ≤ 25, su PVM 166,20  Eur
  FĮ-14-06 03 Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą biokuro katilą, kurio galia* > 25, su PVM  108,04  Eur
  FĮ-14-08 03 Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblį oras–vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia* ≤ 7, su PVM  903,49  Eur
  FĮ-14-10 03 Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblį oras–vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia* > 7 ≤ 13, su PVM  591,38  Eur
  FĮ-14-12 03 Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblį oras–vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia* > 13, su PVM   473,14 Eur
  FĮ-14-14 03 Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblį oras–vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia* ≤ 7, su PVM  1222,99  Eur
  FĮ-14-16 03 Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblį oras–vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia* > 7 ≤ 13, su PVM  733,28  Eur
  FĮ-14-18 03 Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblį oras–vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia* > 13, su PVM  564,62  Eur
  FĮ-14-20 03 Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblį žemė–vanduo/ vanduo-vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia* ≤ 7, su PVM  1187,95  Eur
  FĮ-14-22 03 Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblį žemė–vanduo/ vanduo-vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia* > 7 ≤ 13, su PVM  724,45  Eur
  FĮ-14-24 03 Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblį žemė–vanduo/ vanduo-vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia* > 13, su PVM  449,63  Eur
  FĮ-14-26 03 Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblį žemė–vanduo/ vanduo-vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia* ≤ 7, su PVM  1610,52  Eur
  FĮ-14-28 03 Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblį žemė–vanduo/ vanduo-vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia* > 7, su PVM  1070,67  Eur

   

 • Kiti reikalavimai

  Mokėjimo prašymų teikimo ir kompensavimo tvarka 

  1.    JP projekto mokėjimo prašymas kompensuoti dalį tinkamų JP projekto išlaidų (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas ne anksčiau,  kaip gavus sprendimą dėl finansavimo, bet ne vėliau kaip iki sprendime dėl finansavimo nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, kartu su kvietimo teikti paraiškas 2.7 papunktyje nurodytais dokumentais; 

  2.    JP projekto vykdytojas vieną kartą per JP projekto įgyvendinimo trukmę gali tikslinti ketinamo įsirengti šilumos gamybos įrenginio tipą (tyrime nurodytą produkto tipą) ir galią, neviršijant sprendime dėl finansavimo skirtos finansavimo sumos ir nekeičiant kitų sprendime dėl finansavimo nustatytų JP projekto finansavimo sąlygų, pateikęs prašymą LEA adresu info@ena.lt;

  3.    JP projekto mokėjimo prašymas teikiamas raštu LEA adresu info@ena.lt, arba kitu LEA svetainėje www.ena.lt nurodytu būdu (pavyzdžiui, naudojantis Europos Sąjungos investicijų administravimo informacine sistema, kai joje bus atitinkami funkcionalumai); 

  4.    Mokėjimo prašymo tikrinimas gali trukti ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo LEA registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 20 (dvidešimt) darbo dienų; 

  5.    Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, JP projekto mokėjimo prašymas atmetamas; 

  6.    Jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto ir nepateikia mokėjimo prašymo per finansavimo sprendime nustatytą terminą, sprendimas dėl finansavimo nustoja galioti, LEA apie tai informuoja JP projekto vykdytoją; 

  7.    jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA. 

 • Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma
  3 539 149.46
 • Finansuojamoji dalis

  Ne daugiau kaip 50 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau kaip 50 proc.

 • Rengimo ir teikimo tvarka

  1.    Paraiškos teikiamos internetu užpildant PAFT 6 priede nustatytą paraiškos formą;  

  2.    Nėra ribojamas vieno kvietimo metu, vieno JP projekto pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius;

  3.    Vienoje paraiškoje gali būti nurodytas tik vienas nekilnojamojo turto objektas, kuriame siekiama pakeisti tik vieną šilumos gamybos įrenginį iki pažangos priemonės įgyvendinimo pabaigos (2029 m. birželio 30 d.); 

  4.    Internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo PAFT 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas; 

  5.    Informaciją apie kvietimą galima rasti www.ena.lt, www.esinvesticijos.lt

  Paraiškų vertinimas

  6.    Gautas paraiškas LEA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą;  

  7.    Paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 30 (trisdešimt) darbo dienų;   

  8.    Paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai,  ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime  nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant PAFT 2 priede nustatytą formą); 

  9.    Jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą paraiškos trūkumai neištaisomi, paraiška atmetama; 

  10.    Paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno PAFT 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus (įskaitant šiame kvietime nustatytus reikalavimus), ir arba kvietimo teikti paraiškas nurodyto specialiojo kriterijaus, ir (arba) kai su paraiška nepateikti visi reikalaujami pateikti dokumentai - tokie dokumentai nėra pateikiami paprašius LEA, per LEA nurodytą terminą, ir (arba) kvietimo teikti paraiškas 2.13.7 nurodytu atveju. JP projekto pareiškėjas informuojamas raštu dėl paraiškos atmetimo, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka;  

  11.    Jeigu paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka JP projekto pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą skirti finansavimą;  

  12.    JP projekto pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo nurodoma finansavimo suma, JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, JP projekto įgyvendinimo trukmė, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios PAFT ir kvietime teikti paraiškas  nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma. Sprendimo dėl finansavimo skyrimo data laikoma JP projekto įgyvendinimo pradžia. JP projekto pareiškėjas nuo sprendimo dėl finansavimo datos laikomas JP projekto vykdytoju; 

  13.    JP projekto pareiškėjas bet kuriame vertinimo etape iki finansavimo skyrimo gali paprašyti anuliuoti paraišką.

 • Privalomi priedai

  1.    „Viena įmonė“ deklaracija (-os), jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, yra registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla;   

  2.    Juridinio asmens arba fizinio asmens, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamo turto objekte, sutikimas, kad jam būtų suteikta ir užregistruota de minimis pagalba (jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, yra registruota ne paties JP projekto pareiškėjo vykdoma ūkinė veikla) (sutikimo forma); 

  3.    Įgaliojimas (jei taikoma); 

  4.    JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiantys dokumentai. 

 • Priedai

  Pridedama:

  • Paraiškos forma;
  • Sutikimo dėl de minimis pagalbos suteikimo ir užregistravimo forma.
 • Regionas
  Netaikomas
 • ES fondas
  Sanglaudos fondas
 • Kita informacija

  1.    Paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams); 

  2.    Paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo teikti paraiškas, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje www.ena.lt

  3.    Kvietimas gali būti stabdomas arba baigiamas anksčiau, nei nustatytas terminas kvietime teikti paraiškas, PAFT ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais atvejais.   

 • Taikomi teisės aktai

  1.    2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, patvirtinta 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742;

  2.    2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais; 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje; 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje; 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/316, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje ir 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/972, kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai nuostatos (toliau – De minimis reglamentai);

  3.    Nacionalinę aplinkos apsaugos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“;

  4.    Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“;

  5.    Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;

  6.    2021–2030 metų nacionalinį pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

  7.    2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“;

  8.    Nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021–2030 m., patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 30 d. pasitarimo protokolu Nr. 52;

  9.    Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“;

  10.    2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės);

  11.    Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT);

  12.    Katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas (2023 vasario 1 d. redakcija, v.03 versija), skelbiamas Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainėje: https://www.esf.lt/data/public/uploads/2023/02/b-dalis_katilu-fi_03_versija.pdf  (toliau – Tyrimas);

  13.    Nacionalinis oro taršos mažinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 371.  

  14.    2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai;

  15.    2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 811/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo;

  16.    2015 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1189, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kieto kuro katilų ekologinio projektavimo reikalavimai;

  17.    2013 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimas Nr. 2013/114/ES kuriuo nustatomos gairės, kaip valstybėms narėms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB 5 straipsnį apskaičiuoti skirtingų technologijų šilumos siurbliais išgaunamos atsinaujinančių išteklių energijos dalį.

 • Kontaktai

  Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (LEA) 
  Informacija teikiama:                                 
  El. paštu: katilukeitimas@ena.lt 
  Tel. 8 5 230 3312 (darbo dienomis).
  Detalesnė informacija dėl konsultavimo teikiama LEA svetainėje www.ena.lt